2023 m. gruodžio 6 d.

V. Putvinskio g. 48
44211 Kaunas
lzs.kaunas@gmail.com
+370 698 17188


 

 VLADIMIRAS 

 BERESNIOVAS:

,,GYVENIMAS VLABERIO ŽVILGSNIU "

             

 

 

 

 

 

 

 

 

Būsiu teisingas ir doras
Keisčiau lytį į Vytį,
Tėvynę į kavinę,
Bet... kad toks geras oras –
Būsiu teisingas ir doras...

***

Pasirinkimas
Kam – kairieji,
Kam – dešinieji,
Kam – centristai,
O kam – aferistai.

***

Buvo rimta priežastis
Kai mūsų krepšininkai pralaimėdavo,
gerdavom iš nevilties.
Kai laimėdavo – iš džiaugsmo...

***

Čia Lietuva...
„Čia Lietuva,
Čia lietūs lyja“.
Čia painiava, Čia velniava, Čia juokas
Ašaras praryja...

Gyvenimas – „kakus“...
Katinas pieną laka,
Širdis smarkiai plaka.
Nuo kaukolinės apakus,
Gyvenimas tapo... „kakus“.

***
Katinas – „Miau“,
Šuo – „Au, au“.
Jis – „Aū- ū !
Ji – “ I love You!“

LDS ir LŽS nario Vladimiro Beresniovo piešiniai  ir vlaberizmai specialiai www.kaunozurnalistai.lt svetainei

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Hey.lt - Nemokamas lankytojų skaitliukas

VALDŽIOS ,,BULDOZERIS“ , KURIS NUSTUMS 26 METŲ SULAUKUSĮ SRTRF, PAJUDĖJO


Dvidešimt šešerius metus Spaudos radijo ir televizijos fondas (SRTRF), kurio steigėjų yra dvi dešimtys visuomeninių ir kūrybinių organizacijų, finansavo Lietuvos žiniasklaidos projektus. Šio fondo Seima nenaikina, bet vyriausybė jo nefinansuos. Tai ne klinikinė mirtis, o sąmoningas nužudymas dėl … pinigų.

SRTRF aš dvejus metus atsovavau Lietuvos žurnalistų sąjungą ir Lietuvos žurnalistų draugiją, buvau išrinktas Tarybos pirmininku. Viską žinau ,,iš vidaus”, kas ir kodėl taip nori turėti piniginę savo rankose.

Iki šiol tylėjau, nekalbėjau, nerašiau, kad neatrodytų, jog aš noriu išsaugoti save Fonde. Ne, man asmeniškai jis seniai nereikalingas, bet daug žiniasklaidos priemonių tik ir išgyvena iš valstybės teikiamų pinigų projektams, tik ne tiesiogai. Dabar valdžia jau gales groti pirmu smuiku, nes Kultūros ministerija yra viena iš trijų Medijų rėmimo fondo steigėjų. Man svarbiausia,  buvo ir yra,  tiesa, teisingumas, dora. Apie tai kitą kartą… Šiandien pristatome Lietuvos menu kūrėjų asociacijos prezidento Jono Staselio  DELFI portalui parašytą straipsnį.

 

Kiek parama žiniasklaidai turi būti kontroliuojama valdžios?

 

Medijų fondo siūlymo aiškinamajame rašte nėra konkrečių aiškių argumentų, dėl kurių būtų reikalingą steigti naują fondą, o ne tobulinti esamą SRTRF. Pačiame aiškinamajame rašte rašoma, kad pokyčius riboja Visuomenės informavimo įstatymu nustatytas baigtinis programų ir temų sąrašas. Atnaujinti Lietuvos žiniasklaidos (medijų) paramos modelį taip, kad pagrindiniai jo veiklos tikslai ir uždaviniai atitiktų Lietuvos visuomenės informavimo aplinkos poreikius, galima ir nekuriant naujo fondo, o įstatymiškai praplečiant valstybės pagalbos žiniasklaidai mechanizmą. Siūlytume vadovautis Medijų tarybos posėdžio sprendimu, kuris nepritarė naujo Medijų fondo kūrimui, o rekomendavo atnaujinti dabar veikiantį.

Vadovaudamiesi šia rekomendacija SRTRF dalininkai ir Taryba jau ėmėsi Fondo valdymo modelio atnaujinimo darbų. Šiuo metu Kultūros ministerija yra tik vienas iš dvidešimt vieno dalininko, o įvykus permainom – taps vienu iš trijų, įgydama ženklią galios persvarą vykdant žiniasklaidos finansavimą, tuo sparčiai mažėtų Lietuvos demokratijos indeksas ir stiprėtų valdžios įtaka nepriklausomam žodžiui. Tuo pačiu įstatymo pakeitimu planuojama įgalinti ministeriją tvirtinti naujojo Medijų Fondo finansuojamų projektų teikimo taisykles, kurios numatys kas, kaip ir už kiek bus finansuojama.

Šiais tarsi „nekaltais“ pakeitimais didės Valdžios įtaka žiniasklaidai per finansavimą, kas yra ydinga demokratijos požiūriu ir gali sukelti korupcijos riziką, ypač politinės. Nors sudaroma regimybė, kad naujojo fondo ir administracijos, ir Tarybos nariai turi nutraukti savo politinę veiklą, tačiau naujai kuriamo Fondo daugelis įtakos svertų atitenka konkrečiai Kultūros ministerijai, kuriai vadovauja politinio pasitikėjimo komanda. Jau dabar Kultūros ministerijos suburtoje darbo grupėje, svarstančioje „būsimo“ Fondo programas, finansavimo paskirstymus, reikalavimus projektams, pasigirsta frazių apie suinteresuotų asociacijų vizitus ir kokius tai susitarimus su Premjere.

Kalbant apie socialinį dialogą ir socialinę sanglaudą – toks trijų dalininkų parinkimas, kai vienas dalininkas yra Valstybės įgaliota institucija, o kiti du dalininkai atstovauja žiniasklaidos darbdaviams – prieštarauja socialinės sanglaudos principams ir nėra susijęs nei su socialine integracija, nei su socialiniu solidarumu. Jungtinės Tautos dar 2007 m. Socialinę sanglaudą apibrėžė kaip bandymą didinti daugiakultūriškumą, plėsti informacinę visuomenę ir skleisti demokratines idėjas siekiant sukurti socialinio ir pilietinio dalyvavimo sistemas ir mechanizmus.

Šiuo metu žiniasklaidai skiriama parama per SRTR Fondą, kuris turi 21 dalininką, kas užtikrina bent bazinį socialinės sanglaudos principų taikymą. Vyriausybės programoje, kuria nuolat remiamasi kalbant apie naujo Fondo kūrimą, kalbama tik apie atnaujintą medijų rėmimo modelį, o ne naujo administravimo modelio sukūrimą, todėl naujo Fondo kūrimas neatliepia Vyriausybės programos siekinių. 2021 m. gegužę Seimo narės Liudvikos Pociūnienės iniciatyva, minint SRTRF dvidešimtpenkmetį, vyko konferencija, kurioje buvo diskutuojama apie tai, kaip atnaujinti medijų paramos modelį. Konferencijos metu buvo sutarta, kad svarbu išlaikyti SRTRF nepriklausomumą ir, atnaujinus modelį, žiniasklaidos finansavimą tęsti būtent per SRTRF. Jau po konferencijos, elektroniniu susirašinėjimu tvirtinant rezoliucijos formuluotes dalyvavo ir kultūros viceministras Vygintas Gasparavičius bei Deividas Velkas (Kultūros ministerijos Visuomenės informavimo ir autorių teisių politikos grupės vadovas), kurie šiai rezoliucijos formuluotei neprieštaravo: „atsižvelgdami į Vyriausybės programos tikslus (84.3 p.), kuriuose numatyta užtikrinti „kultūrinio ir šviečiamojo pobūdžio turinio visuomenės informavimo tvarumą“, stiprinti žiniasklaidos laisvę, įvairovę ir nepriklausomybę, o taip pat Spaudos, radijo ir televizijos rėmimo fondo finansinį stabilumą ir nepriklausomumą“.

Praėjus metams, pusantrų – jau girdime apie „pasikeitusias aplinkybes“, neva Vyriausybės programoje numatytas „medijų rėmimo fondų modelis“ yra ne tik finansavimo, bet ir administravimo modelis. Nors „Vyriausybės programos projekto (darbo), iniciatyvos (priemonės), veiksmo pavadinimas“ Nr. 2.7.3. parašyta: „Atnaujinti medijų rėmimo modelį, užtikrinantį paramos tvarumą, žiniasklaidos nepriklausomumą ir prioritetines paramos sritis“. Kaip aiškėja – valdžia, žadėdama „užtikrinantį paramos tvarumą“, kartu įvykdo ženklią invaziją į Fondo administravimą ir nori dalyvauti paramos lėšų paskirstyme, taip suprasdama „žiniasklaidos nepriklausomumą“. Lietuvos meno kūrėjų asociacija (LMKA) nuosekliai, nuo pat 2021 m. Seime vykusios konferencijos, kalba apie nepriklausomo Spaudos radijo ir televizijos rėmimo fondo išlaikymo būtinybę, o ne naujo, senųjų laikų „trijulę“ primenančio, trijų dalininkų Fondo steigimą. Apie tai LMKA yra pasisakiusi ne kartą, tam pritarta ir 2022 m. Lietuvos meno kūrėjų asociacijos metinės konferencijos rezoliucija, kuri buvo išsiųsta LR Seimo kultūros komitetui, LR Kultūros ministerijai, Spaudos, radijo ir televizijos rėmimo fondui, LR Prezidento Švietimo, mokslo ir kultūros grupei, Lietuvos Respublikos Vyriausybei: „Lietuvos meno kūrėjų asociacija politikų grupes kviečia susilaikyti nuo inicijuotų nepagrįstų Spaudos, radijo ir televizijos rėmimo fondo (SRTRF) pertvarkų. SRTRF, kaip nepriklausomo fondo, per kurį skiriama parama kultūros ir šviečiamiesiems projektams žiniasklaidoje, veikla tobulintina, tačiau kviestume daugiau dėmesio skirti Fondo veiklos ir finansuojamų sričių plėtrai, atsižvelgiant į konferencijos, kuri įvyko 2021 m. gegužės mėn. Seime, rekomendacijas:

1. Parama kultūros ir šviečiamai veiklai turi išlikti pagrindine SRTRF misija; 2. Turi būti steigiamos naujos programos, jeigu joms Seimas ir Vyriausybė skirs papildomus asignavimus (bendras SRTRF biudžetas turi būti didinamas mažiausiai iki 10 mln. eurų); 3. Turi būti susilaikoma nuo SRTRF valdymo pertvarkų, kurios mažintų Fondo nepriklausomumą.“ Lietuvos meno kūrėjų asociacija nuo pat šio klausimo diskusijų pradžios pritarė Medijų rėmimo modelio atnaujinimui, kas ir numatyta Vyriausybės programoje: „Atnaujinti medijų rėmimo modelį, užtikrinantį paramos tvarumą, žiniasklaidos nepriklausomumą ir prioritetines paramos sritis“, tačiau nepritarė naujo Fondo kūrimui, kuris perimtų šiuo metu veikiančio (jau daugiau kaip ketvirtį amžiaus) SRTRF funkcijas. SRTRF ir toliau galėtų atlikti tą pačią misiją – finansuoti žiniasklaidos projektus, pagal atnaujintą finansavimo modelį. Kuriant naują Fondą didės Valstybės ir valdžios įtaka žiniasklaidai per finansavimo paskirstymą. Dalininkai paliekami tik trys, kurių vienas – Valstybė (per Kultūros ministeriją) ir dvi žiniasklaidos darbdavių asociacijos tarp kurių narių yra tiesiogiai suinteresuotų gauti valstybės paramą žiniasklaidai, nes jųjų pagrindinė veikla ir yra tik žiniasklaidos srityje, o Nevyriausybinio sektoriaus atstovai paliekami nuošalyje.

Tad paliekant šias dvi asociacijas trijų Fondo steigėjų atveju sukuriamas netolygus konkurencinis balansas, galintis iškreipti skaidraus Fondo valdymo siekiamybę. Mažesnis dalininkų skaičius mažina fondo veiklos skaidrumą, o didesnis dalininkų skaičius stiprina platesnį visuomenės atstovavimą ir žiniasklaidos paramos procesų stebėseną. Numatant jog du iš trijų kuriamo Fondo dalininkų yra leidėjų asocijuoti atstovai, atstovaujantys darbdavių interesams – niekaip nėra atstovaujami medijų kūrėjai ir kūrėjai per se, nors įstatymo pakeitimo formuluotėse minimi kultūros ar meno reiškiniai, meninės kūrybos sklaida. Priėmus siūlomą įstatymo pakeitimą sukuriama korupcijos rizika, kai du iš trijų dalininkų iš esmės atstovaus žiniasklaidos leidėjų interesams. Dalininkai tvirtins Fondo įstatus, kuriais savo veikloje vadovausis Fondas. Tarp siūlomų trijų dalininkų, kurių galutinių asocijuotų narių dauguma būtų nevyriausybinės organizacijos – nebelieka. Plačių diskusijų nei šiuo klausimų, nei apie naujo Fondo steigimą nevyko, iki pateikaint įstatymo pakeitimus Vyriausybei nebuvo surengti nei viena platesnė lauko diskusija ar forumas, išskyrus minėtą 2021 m. Seime vykusią konferenciją, kurios metu buvo pasisakyta už atnaujinto rėmimo modelio vykdymą per esamą Spaudos radijo ir televizijos rėmimo fondą.

Naujai kuriamo Fondo nepriklausomumas dar labiau ištirpsta, kai naujasis Fondas nebelieka atskaitingas Seimui, tuomet jis išnyksta iš Valstybės biudžeto sandaros įstatymo ir naujajam Fondui skiriama suma atsiduria po Kultūros ministerijos sparnu – bendrame Kultūros ministerijai skiriamų lėšų „katile“, o jo paskirstymas priklauso nuo pačios Ministerijos politinės vadovybės valios. Ministerijos (vienos iš trijų naujojo Medijų Fondo dalininkių) galias dar labiau susitirpina įstatymo pakeitimas, kuris numato, kad ministerija galės tvirtinti naujojo Fondo finansuojamų projektų teikimo taisykles, kuriomis nustatomos valstybės finansavimo programų paskirstymas, viešųjų konkursų tvarka, reikalavimai projektams, jų paraiškoms ir įgyvendinimui, taip pat kitos valstybės paramos administravimo ir teikimo sąlygos.

Pabaigai – nesenstanti Sokrato išmintis ir jos interpretacijos. „Nė vienas žmogus nesiims jokio, net ir menkiausio darbo, kurio jis nėra mokęsis, bet kiekvienas mano esąs pasirengęs imtis sunkiausio iš darbų – valdyti“, – Sokratas. Jei jau ketvirtą nepriklausomybės dešimtmetį sugebame sugyventi su valdžia, kuri net deramai nesitardama su bendruomene priima sprendimus, galinčius lemti visuomenės intelektinio kapitalo augimo procesus ir galimybes – tai turėtume sugebėti bendrauti ir sugyventi tarpusavyje, kaip asmenybės, su visais aplinkiniais. Tik ar mums, kaip bendruomenėms, visuomenei ir Valstybei, tikrai tai pavyksta?

 


 

AUDRONE NUGARAITĖ

Gerumas kaip išteklius keisti mūsų gyvenimą. Gerumas kaip kiekvienos dienos norma ir siekiamybė. Visa tai pasiekti gali padėti gerumo komunikacija.

Būkime raštingi ir dalinkitės savo gerumo kompetencija su kitais.

GERUMO KOMUNIKACIJA

Gruodžio 5 diena, antradienis

Baltos žiemos apsuptyje pabūkime sau saule šiandienos padangėje. Pasakome-aš galiu ir einame savo įgyvendinamo tikslo keliu. Tegul ši diena bus tokia, kad jai vakardiena pavydėtų ir jį tarp savaitės gautų deimantų aiškiai žibėtų. Būkime.

Gruodžio 4 diena, pirmadienis

Savaitės išmintis

"Papildomumas: joks požiūris neišsemia realybės; įvairios perspektyvos gali būti vertingos nors ir nesuderinamos. Gilesnis pagrindų suvokimas negali panaikinti patirties turtingumo. Jis gali apšviesti ir apšviečia patirtį nauja šviesa, kuri leidžia mums toliau ją turtinti. " F. Wilczek

Gruodžio 3 diena, sekmadienis

Advento pradžia. Tarptautinė neįgaliųjų žmonių diena

Susikaupimo laikas džiaugsmingai laukti ir ramiai bendrauti. Save įvertinti ir apsivalyti. Tobulėjimo šviesa atnaujina mūsų dvasinį pasaulį, kuriame gerai jaučiamės ir ten šviečia mūsų norima saulė.Tai svarbu, kai kasmet einame brandos keliu ir žodis negalia gali tapti varžančia galia. Fizinė, protinė, įgimta, įgyta, pastovi, laikina ji mažina, neleidžia, atima iš mūsų galimybes būti savimi. Todėl turime nuolat daryti tai, kas padeda ne tik jos išvengti, bet ir susitikus būti tam pasirengus. Būkime.

Gruodžio 1 diena, penktadienis

Dar vienas metų laikas įžengė į sceną. Jis svarbus, nes pasitikę šventes, baigsime senus metus. Atėjo žiema - permaininga ir šalta - šilta. Su ledu, speigu, lijundra. Su atodrėkiu ir sniego pūga. Todėl svarbiausia turėkime šilumą savyje, kad būtų saugu dvasioje ir gera žiemos kelionėje. Einame drauge.

Lapkričio 30 diena, ketvirtadienis

Ruduo vėl palieka mus vienus su viltimi po metų susitikti. Dabar toliau mokysimės bendrauti žiemos ritmu, valdyti emocijas tokiu rezultatu, kad aplankytų jausmai, leidžiantys pasijusti patenkintu ir džiaugsmingu.

***

Lapkričio 29 diena. trečiadienis

Nauja diena. Ko gero baltu sniegu papuošta. Ir vėl svarbu mūsų vidinė nuostata. Ką jaučiame viduje ir ką komunikuosime išorėje? Turime save nuteikti ir įvertinti, kuo džiugina ši diena, o praradimai -tik išmokta pamoka.

***

Lapkričio 28 diena, antradienis

Mūsų kasdienybė nerimo ir nežinios sklidina. Paros erdvė vis naujomis tamsos valandomis pildoma. Todėl svarbu rutinoje turėti simbolius, kaip savo vidinius šviesulius. Pražydo mano gėlė ir suteikė stiprybės paversti nerimo ir nežinios tamsą dvasine gerove.

Lapkričio 27 diena, pirmadienis

Paskutinė rudens savaitė, atėjo su žinia, kad savo šalta temperatūra ji nori būti žinoma. Kai norima išsiskirti, reikia turėti aiškių lūkesčių ir atsarginių išeičių. Tada netikėtas šaltis ar šiluma, bus tik galimybė vėl patobulinti save.

***

Lapkričio 25 diena, penktadienis

Šv. Kotrynos, Tarptautinė kovos su smurtu prieš moteris, Pasipriešinimo pirkiniams diena

Puokštė progų pagalvoti apie mūsų kelionę gyvenimo keliu. Ne tik Šv. Teresė mokslą globoja. Ačiū jai. Bet ir smurtas vis dažniau mūsų gyvenseną žaloja. Visa tai susiję ir su pasipriešinimu pirkti. Kai pirkimas nustelbia reikmę įsigyti tik būtinų daiktų, o tampame vartojimo aukų būriu. Būkime išmanūs ir savyje galingi, galėdami pasidžiaugti, kad esame laimingi.

Lapkričio 23 diena, ketvirtadienis

Rudens diena, pabalinta sniegu ir vėjo genama pūga. Ryto oras keičia mūsų nuotaiką. Kur svyra pasitenkinimo rodyklė: gerai, kad atėjo žiema ar vėl šalta, slidu ir nesaugu? Svarbu pasakyti sau: naujos galimybės-aš einu toliau.

***

Lapkričio 21 diena, antradienis

Bėga laikas į gyvenimo lankas, apeidamas sėkmių kalnus ir nevilties duobes. Svarbu, kad jis pildytų mūsų svajones, kauptų energiją ir duotų tai, kai gali sau pasakyti: aš gyvenu laimingai ir gerai, ir negaliu daryti kitaip.

***

Lapkričio 20 diena, pirmadienis

Savaitės išmintis. „Įvykiai neturi kitokios prasmės negu ta, kurią jiems suteikiame. Aš sustojau ir paklausiau savęs, kuri iš daugelio galimybių man tinkamiausia, naudingiausia? Kai šitaip pakeičiame mąstyseną pradeda vykti nuostabūs dalykai: ieškome teigiamų įvykių ypatybių, pastebime vieni kitų energingumą, matome aplink vykstančius stebuklus. Tai sudaro mūsų gyvenimą, ateitį, pasirinkimą ir daro poveikį, keičia gyvenimą.“ D. Taylor

***

Lapkričio 19 diena, sekmadienis

Sekmadienis. Kaip jį įvertinsime, didžia dalimi nuo to priklausys jo nauda. Paskutinė savaitgalio diena, liūdna, rytoj vėl veikla. Dar sekmadienis - šaunu, toliau ilsimės, darome su meile kas patinka, rytojų pildome gerumu

***

Lapkričio 18 diena, šeštadienis

Sėkmės veiksniai. Kas tai? Žinios, vertybės, asmeninės savybės, įgūdžiai, padedantys atlikti darbą, pasiekti norimą rezultatą ir gerą saviraišką. Be technologinių gebėjimų labai svarbus veiksnys yra mūsų bendravimo pavyzdys. Kompetencija ir elgesys- tai raktas atidaryti sėkmės duris.

Lapkričio 17 diena, penktadienis

Tarptautinė studentų diena
Studentija, tai ne tik puikus pasirinkimas būti išsimokslinusiu profesionalu. Tai viso gyvenimo kodas nuolat augti ir džiaugtis savo tobulėjimo procesu. Būkime.

***

Lapkričio 16 diena, ketvirtadienis

Tarptautinė tolerancijos diena

Daug žodžių su ta pačia pabaiga: arogancija, elegancija, tolerancija. Visi jie turi savo sritis ir poveikius tam, kas susiję su mumis. Todėl būkime išmanūs, kad jau žodžio pradžia vestų į norimą pabaigą. Toleruokime.

***

Lapkričio 15 diena, trečiadienis

Kėlimosi ryte procedūra, pakeitus laiką, vis dar yra aktualija. Vieniems žiemos laikas yra atgaiva, nes viskas vėl stojo į savo vietas. Kiti kas rytą nelaimingi, nes jiems vasaros laikas buvo sėkmingas. Būkime laike laimingi.

***

Lapkričio 14 d., antradienis

Savaitės išmintis. "Švietimas veikia kaip vienijanti visuomenę jėga perduodant vertybes, jungiančias skirtingas visuomenės dalis." J. Grigas

***

Lapkričio 13 d., pirmadienis

Pasaulinė Gerumo diena

Metai sezonų ciklą apsuko ir vėl atėjo ši diena. Ji mūsų paklausia, kiek gerumo puoselėjame savyje ir kaip tuo turtu dalinamės išorėje? Gerumas ir mes. Pasižiūrėkime, kaip mūsų asmeninėje erdvėje pasiskirsto gerumo linksniai: Kas? Gerumas; Ko?Gerumo; Kam? Gerumui; Ką? Gerumą; Kuo? Gerumu; Kur? Gerume; Ir šauksmininkas mums sako: Gerume, būkime visada drauge ir bėdoje, ir džiaugsme. Tu esi mūsų gyvenimo prasmės ir laimės raiška. Sveikinimai visiems Gerumo komunikacijos nariams. Einame toliau gerumo keliais ir dalinamės Gerumo vaisiais. Švęskime.

***

Lapkričio 11 d., šeštadienis

Mūsų nuotaika. Nuo ji priklauso? Kodėl vieną rytą ji puiki, o kitą- subjurusi? Gera-bloga, pakili-prislėgta. Ir aplinka lemia mūsų šitą emocinę būseną. Tegul šiandiena būna paženklinta nuotaika puikia ir norima laikysena

***

Lapkičio 8 d., trečiadienis

Europos sveikos mitybos diena

Valgome, nes norime būti sotūs. Gaminame, nes turime progą pasidžiaugti skaniu maistu. Viskas būtų puiku, jeigu visa šita maisto veikla būtų ne tik pavadinta sveika mityba, bet ir užtikrintų mūsų geros savijautos ir dvasinio meniu darybą. Skanaus.

***

Lapkričio 7 d., antradienis

Eilinė metų diena. Jokių oficialių progų minėti nėra. Todėl padarykime ją švente, kad vaivorykštė spindėtų mūsų viduje, nes kas gera ir gražu pirmiausia jaučiame širdyje. Įsimintina diena, kuriai pavydės vakardiena. Va taip.

***

Lapkričio 6 d., pirmadienis

Savaitės išmintis

"Lapkritis verčia jaustis, kad gyvenimas bėga greičiau. Valandas stengiuosi užpildyti prasmingiau, kad jas pristabdyčiau." H. Rolins

***

Lapkričio 4 d., šeštadienis

Puikiai žinome, kas mums nepatinka/patinka. Kas gražu/negražu. Ar turime atsakymą į klausimą ne tik šio žodžio prasme, bet ir savo būsena, kas mums yra GERA kūne ir dvasioje? Kaip visa tai daliname savo viduje ir išorėje? Kad savo likimą sietume su sėkmės taku ir laimės žvaigždės siekiu. Gera, gerai, gerumas.

 

Lapkričio 3 d., penktadienis

Šventės praėjo. Paminėjome, prisiminėme, susitikome. Ką jos paliko, kas vertinga ir stabilu? Kam dar reikia aktyvaus bendravimo ir daugiau realių veiksmų? Švenčių dvasia - tai kasdienybės energijos šviesa.

***

Lapkričio 2 d., ketvirtadienis

Emocinė stiprybė - tai ne piktintis sunkiais jausmais ir jais atsikratyti. Tai geba įveikti juos sveika reakcija ir sau aiškiai pasakyti: nebėgu nuo sunkių jausmų, juos žinau, dėmesį valdau ir savo atsparumą šitaip ugdau.

***

Lapkričio 1 d., trečiadienis

Lapkritis atėjo su Visų Šventųjų diena. Vėlinių dvasios šviesa. Proga ne tik pagerbti, prisiminti išėjusius, bet ir aktyviau su jais mintyse pabendrauti. Tai mūsų vidinio pasaulio vertybių sistema- įvertinti save ir pasakyti nesantiems šalia, kad gyvenimas teka norima vaga. Esame kartu ir atskirai - mes čia, o jūs tenai. Būkime.

***

Spalio 30 d. antradienis

Paskutinė spalio mėnesio diena. Sutinkame ją su nuotaika gera. Ji patvirtina mūsų išmoktas pamokas, suteikia norimą jauseną. Laukia mūsų rudens tęsinys. Žiemai pasirengti taip, kad kojos ant ledo tvirtai laikys ir neslys.

***

Spalio 30-oji, pirmadienis

Savaitės išmintis

"Gamta - vienintelė knyga, kurios kiekvienas puslapis prasmingas." J. V. Gėtė

***

Spalio 29-oji, sekmadienis

Ir vėl pasikeitė laikas. Tai kaip naujas veiklos saikas. Nors turi patirties ir žinai, reikia mokyti save gyventi naujai. Dieną neišsimiegojus baigti žvaliai. Tai detalės, jų nesunku išvengti ir gyvenimo sėkmės keliu žengti.

***

Spalio 28-oji, šeštadienis

Mūsų nusiteikimą ir keli žodžiai gali parodyti. 300 dienų praėjo, metai į pabaigą pajudėjo. 300 dienų į laiko bedugnę nugarmėjo. 300 dienų į patirties ir sėkmės bokštą ant sparnų nuskrido ir suteikė mums galimybę tobulėti.

***

Spalio 26-oji, ketvirtadienis

Mūsų asmens skirtumai-tai daigai ir želdiniai, kurios turime pirmiausia atpažinti ir žinoti. Skirtumas kaip galimybė išreikšti save, parodyti savo kūrybines puses. Išnaudoti savo originalumą ir nekonkuruoti, o mielai bendrauti

***

Spalio 25-oji, trečiadienis

Kai protas ir kūnas įsitempę, išeitis slypi mūsų viduje. Pabūti gamtoje, pasirūpinti minčių, jausmų ir kūno derme. Tikėjimas savimi, noras duoti kitiems, yra vidinės energijos harmonija, potencialas džiaugtis kasdiena.

***

Spalio 23-oji, pirmadienis

Savaitės išmintis

"Norint būti lydimam sėkmės, privalu kliautis tik savimi. Viskas, ko reikia siekiant tikslo, slypi jumyse, tereikia naudotis." D. Taylor

Spalio 22-oji, sekmadienis

Apsikabinimo galia, susijusi ne tik su gera nuotaika. Jis padrąsina ir padeda įveikti baimę. Gesina streso ir pykčio laužą, padeda pajusti meilę. Apsikabinimas viena iš ryšio priemonių, suprantama geriau nei daug gražių žodžių. Net ir pačiam save reikia apsikabinti, nes per dieną, mokslininkų teigimu, tai reikia 4 kartus patirti. Apkabinimas virtualus - tai irgi pojūtis puikus. Apsikabinkim

 

KLAUSIMĖLIS


Warning: include(/usr/home/fs/www/templates/zurnalistai/modules/apklausa.php): failed to open stream: No such file or directory in /home/fs/www/templates/zurnalistai/modules/shonas.php on line 15

Warning: include(): Failed opening '/usr/home/fs/www/templates/zurnalistai/modules/apklausa.php' for inclusion (include_path='.:/usr/share/pear:/usr/share/php') in /home/fs/www/templates/zurnalistai/modules/shonas.php on line 15

Radai klaidą?
Rašyk (el.p. lzs.kaunas@gmail.com)