2023 m. gruodžio 3 d.

V. Putvinskio g. 48
44211 Kaunas
lzs.kaunas@gmail.com
+370 698 17188


 

 VLADIMIRAS 

 BERESNIOVAS:

,,GYVENIMAS VLABERIO ŽVILGSNIU "

             

 

 

 

 

 

 

 

 

Būsiu teisingas ir doras
Keisčiau lytį į Vytį,
Tėvynę į kavinę,
Bet... kad toks geras oras –
Būsiu teisingas ir doras...

***

Pasirinkimas
Kam – kairieji,
Kam – dešinieji,
Kam – centristai,
O kam – aferistai.

***

Buvo rimta priežastis
Kai mūsų krepšininkai pralaimėdavo,
gerdavom iš nevilties.
Kai laimėdavo – iš džiaugsmo...

***

Čia Lietuva...
„Čia Lietuva,
Čia lietūs lyja“.
Čia painiava, Čia velniava, Čia juokas
Ašaras praryja...

Gyvenimas – „kakus“...
Katinas pieną laka,
Širdis smarkiai plaka.
Nuo kaukolinės apakus,
Gyvenimas tapo... „kakus“.

***
Katinas – „Miau“,
Šuo – „Au, au“.
Jis – „Aū- ū !
Ji – “ I love You!“

LDS ir LŽS nario Vladimiro Beresniovo piešiniai  ir vlaberizmai specialiai www.kaunozurnalistai.lt svetainei

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Hey.lt - Nemokamas lankytojų skaitliukas

Lietuvos žmogaus teisių koordinavimo centro Pareiškimas „Dėl žodžio laisvės suvaržymų bei persekiojimo už pažiūras ir įsitikinimus“


2023-03-20
 
Lietuvos Respublikos Prezidentui Gitanui Nausėdai
Lietuvos nacionalinio radijo ir televizijos tarybos nariams
Vilniaus universiteto rektoriui
Vilniaus universiteto akademinės etikos komisijos pirmininkui
Vilniaus universiteto Komunikacijos fakulteto dekanei
Lietuvos žurnalistų sąjungai

Kopija: Žiniasklaidai

 

Lietuvos žmogaus teisių koordinavimo centro
Pareiškimas
„Dėl žodžio laisvės suvaržymų
bei persekiojimo už pažiūras ir įsitikinimus"
2023 m. kovo 20 d.
Vilnius

Pastaruoju metu visuomenę vis dažniau pasiekia informacija apie Vilniaus universitete (VU) už pažiūras ir įsitikinimus persekiojamus mokslo darbuotojus. 2023 m. kovo 13 d. į VU atsakingus darbuotojus kreipėsi Lietuvos žurnalistų sąjunga (LŽS) dėl nepagrįsto LŽS narės, žurnalistės bei VU Komunikacijos fakulteto (toliau - Fakultetas) Žurnalistikos ir medijų tyrimų centro docentės, mokslų daktarės Jolantos Mažylės persekiojimo už jos pažiūras ir įsitikinimus.

Fakultetui vadovauja prof. dr. Renata Matkevičienė, o mokslininkė J. Mažylė dėsto Žurnalistikos bakalauro studijų programos studentams. Be kita ko, pastarosios mokslinių interesų sritis yra žodžio laisvės ir teisių santykis. Šios programos studijų komitetas (toliau - Komitetas): Andrius Gudauskas (pirmininkas), Viktor Denisenko, Deimantas Jastramskis, Rūta Kupetytė, Lina Murinienė, Andrius Šuminas, socialinis partneris Edvardas Kubilius, taip pat visuomeniniai socialiniai partneriai LRT generalinė direktorė Monika Garbačiauskaitė-Budrienė ir LRT atstovė Aleksandra Ketlerienė, bei šio fakulteto studentų atstovai Jūratė Baltinaitė, Dominyka Goldbergaitė, Goda Ponomariovaitė ir Vakaris Vingilis.

Dėl mokslininkės persekiojimo

Mokslininkės persekiojimo esmė ta, kad kai kuriems Komiteto nariams neįtiko minėtos mokslininkės dalyvavimas 2022 m. lapkričio mėn. TV laidoje „Sengirė", kurią transliavo Youtube OpTV kanalas. Minėtoje laidoje mokslininkė J.Mažylė pristatė savo knygą, parengtą pagal JAV lietuvių tautinės minties laikraščio „Dirva" vyr. redaktoriaus Vytauto Gedgaudo asmeniniame archyve surastus atsiminimų fragmentus, Antrojo pasaulinio karo reportažus ir kitą rastą istorinę faktinę medžiagą.

Visuomenei tapo prieinami Komiteto oficialių posėdžių vaizdo įrašų vaizdo ir garso išrašai (2022-12-14; 2023-01-18 ir 2023-01-30), kuriuose matyti, kaip Komiteto nariai planuoja ir vykdo nedviprasmiškus veiksmus, kuriais siekiama sumenkinti doc. dr. J. Mažylės asmeninę reputaciją bei susidoroti su ja, kaip su dėstytoja. Būtent už dalyvavimą minėtoje OpTV transliuotoje laidoje dauguma Komiteto narių siekė nubausti doc. dr. J. Mažylę, inicijuojant studentų skundus, o paskui ir Komiteto pareiškimą VU Centrinei akademinės etikos komisijai. Reikia pažymėti, kad Komiteto pirmininkas Andrius Gudauskas nusišalino ir sprendimo priėmime nedalyvavo.

Šokiruoja aplinkybė, kad J. Mažylės svarstymą etikos komisijoje ir netiesiogiai siekį pašalinti ją iš darbo universitete inicijavo socialinės partnerystės pagrindais Komitete veikianti Lietuvos radijo ir televizijos (LRT) generalinė direktorė Monika Garbačiauskaitė-Budrienė kartu su savo pavaldiniais LRT darbuotojais, kurie veikia Komitete taip pat socialinės partnerystės pagrindais.

Dėl nemotyvuoto Fakulteto vertinimo

Reaguodama į akivaizdų Komiteto mėginimą susidoroti su žinoma mokslininke-žurnaliste dėl tariamai jos netinkamų pažiūrų ir įsitikinimų, LŽS pareikalavo Fakultetą nutraukti ir užkirsti kelią tolesniam jos persekiojimui. Į tai Fakulteto administracija 2023 m. kovo 15 d. raštu atsakė, cituodama VU Statuto normas, esą universitete gerbiamas kiekvienas asmuo, nepriklausomai nuo jo pozicijos, neva universitete laikomasi asmens žodžio, akademinės bei dėstymo laisvės, pagarbos ir kitų universiteto veiklos principų, tačiau Fakulteto administracijos teigimu, VU puoselėjama akademinė laisvė neturi prieštarauti VU misijai, tikslams, principams bei uždaviniams, o kilus abejonėms dėl to, kreipiamasi į atitinkamus VU organus. Dėl mokslininkės doc. dr. J. Mažylės pasisakymų viešoje erdvėje ir jų suderinamumo su Universiteto vertybėmis, Komitetas ir kreipėsi į VU Centrinę akademinės etikos komisiją (raštas paskelbtas Fakulteto tinklalapyje be parašo ). Be kita ko, minėtame Fakulteto atsakyme yra išreikštas nepasitenkinimas, kad visuomenei buvo paviešinti Komiteto posėdžių įrašai, esą jie platinami neteisėtai - įrašuose yra matomi VU darbuotojai bei studentai, o tai pažeidžia jų teisę į atvaizdą ir kitas asmens teises. Dėl šių įrašų paviešinimo Fakulteto administracija pagrasino besikreipsianti į Žurnalistų etikos inspektoriaus tarnybą ir kitas institucijas.

LIETUVOS ŽMOGAUS TEISIŲ KOORDINAVIMO CENTRO (LŽTKC) VERTINIMAS

LŽTKC visa apimtimi palaiko Lietuvos žurnalistų sąjungos valdybos reikalavimą Fakultetui nutraukti mokslininkės J. Mažylės persekiojimą dėl pastarosios pažiūrų ir įsitikinimų:

1. Pirmiausia Fakultetas, kurio veikla yra grindžiama Statute įtvirtinta Universiteto misija, tikslais ir veiklos principais (Nuostatų II skyrius), nei savo padalinyje, nei už jo ribų negali puoselėti ir toleruoti antikonstitucinių, įstatymams prieštaraujančių veiksmų, kuriuos inicijuoja VU akademinei bendruomenei nepriklausantys, partnerystės saitais susisaistę Komiteto nariai - šiuo atveju LRT darbuotojai.

 

2. Balsavusių už mokslininkės J. Mažylės persekiojimą Komiteto narių veiksmų neteisėtumas pasireiškia tuo, kad net trijuose Komiteto posėdžiuose svarstydami ir spręsdami dėl minėtos mokslininkės elgesio atitikties VU Statuto normoms, Komiteto nariai ne tik pastarosios neinformavo apie šiuos svarstymus, bet ir sąmoningai nusprendė mokslininkės į juos nekviesti. LŽTKC atkreipia dėmesį, kad „teisė būti išklausytam" yra pamatinė žmogaus teisė. Ji yra įtvirtinta Europos Sąjungos (ES) Pagrindinių teisių chartijoje, kurioje nurodoma, jog kiekvienas asmuo turi būti išklausytas prieš taikant bet kokią individualią jam nepalankią priemonę (chartijos 41 str. 2 d.). Ši teisė nuolat akcentuojama ES Teisingumo Teismo praktikoje (pvz., ESTT 2002-12-12 sprendimas ). Ją ne kartą yra pabrėžęs LR Konstitucinis Teismas, pažymėdamas, kad „kiekvienas Lietuvos Respublikos pilietis, prieš imantis tam tikrų neigiamo poveikio priemonių prieš jį, privalo būti išklausytas, turėti galimybę apsiginti nuo jam metamų kaltinimų [ ]. Taigi vien dėl to Komiteto svarstymai apie mokslininkės J. Mažylės pasisakymus viešoje erdvėje pastarajai nedalyvaujant ir priimtas sprendimas po šių svarstymų kreiptis dėl J. Mažylės elgesio į VU Centrinę akademinės etikos komisiją, negali būti laikomas teisėtu, o Fakulteto administracijos pritarimas Komiteto išvadoms ir jos teiginys, neva Komiteto narių elgesys negali būti vertinamas kaip bandymas susidoroti su doc. dr. J. Mažyle, atitinkamai rodo šios administracijos arba teisinių žinių spragas, arba demonstruoja jos teisinį nihilizmą.
Dėl žodžio ir įsitikinimų laisvės
3. Lietuvos Respublikos Konstitucija laiduoja žmogui teisę turėti savo įsitikinimus ir juos laisvai reikšti. Jam neturi būti kliudoma ieškoti, gauti ir skleisti informaciją bei idėjas. Laisvė reikšti įsitikinimus, gauti ir skleisti informaciją negali būti ribojama kitaip, kaip tik įstatymu, ir tik tuomet, jei tai būtina apsaugoti žmogaus sveikatai, garbei ir orumui, privačiam gyvenimui, dorovei ar ginti konstitucinei santvarkai (Konstitucijos 25 str.). Spręsdami, ar mokslininkės pasisakymai viešoje erdvėje yra suderinami su VU Statuto nuostatomis, Komiteto nariai privalėjo nustatyti, kokius įstatymus (įstatymą) ar teisės normas yra pažeidusi minėta mokslininkė savo pasisakymais viešoje erdvėje. Vien aplinkybė, jog LRT direktorei ir jos pavaldiniams nepatinka mokslininkės knygos pristatymas Youtube OpTV kanale, nesuteikia Komiteto nariams teisės inicijuoti studentų skundus ir siekti doc. dr. J. Mažylę pašalinti iš Universiteto.

 

4. Konstitucinis Teismas 2007 m. gegužės 5 d. nutarime yra pažymėjęs, jog . Šiuo atveju nei Komitetas, nei Fakultetas negalėjo spręsti, kokios mokslininkės J. Mažylės pažiūros yra nepriimtinos Universitetui, juolab, kad Mažylės pasisakymams minėtoje TV laidoje Komitetas jokių priekaištų neturėjo.

Dėl piktnaudžiavimo įgaliojimais

5. Atitinkamai Komitetas negali savarankiškai spręsti, kuri viešosios informacijos priemonė turi teisę rengti ir skleisti informaciją, o kuri šios teisės neturi, ir dėl to taikyti sankcijas Fakulteto darbuotojams. Šiuo atveju negalėjo taikyti sankcijų doc. dr. J. Mažylei už dalyvavimą informacijos skleidėjo OpTV laidoje, nes Lietuvos Respublikos valstybės saugumo departamento grėsmių nacionaliniam saugumui 2022 metų vertinime, tarp šalies nacionaliniam saugumui grėsmę keliančių viešosios informacijos priemonių OpTV nėra minima. Taip pat nėra pradėti jokie ikiteisminiai tyrimai ar priimti įsiteisėję teismų sprendimai dėl šios viešosios informacijos priemonės veiklos sustabdymo. Todėl Komiteto nariai, spręsdami, kad mokslininkė J. Mažylė už dalyvavimą viešosios informacijos skleidėjo OpTV laidoje turi būti baudžiama, ne tik viršijo įgaliojimus, bet ir akivaizdžiai piktnaudžiavo jais.

Dėl žalos VU reputacijai

6. Komiteto ir Fakulteto reputacijai žalą daro tai, kad mokslininkės J.Mažylės profesinį persekiojimą inicijavo LRT generalinė direktorė Monika Garbačiauskaitė-Budrienė, kurios elgesys formuoja atitinkamas fakulteto studentų vertybines nuostatas. O tai reiškia, kad reputacinė žala galimai yra daroma visai Vilniaus universiteto akademinei bendruomenei. Pažymėtina, kad tiesioginis šios direktorės darbas LRT kelia padidintus objektyvumo ir sąžiningumo reikalavimus, nes „LRT programos ir laidos turi būti rengiamos vadovaujantis objektyvumo, nešališkumo principais [...], jose turi atsispindėti įvairios pažiūros ir įsitikinimai, dalyvauti jose ir reikšti savo pažiūras turi teisę įvairių įsitikinimų žmonės" (LRT įstatymo 3 str. 1 d.). Tačiau M. Garbačiauskaitės-Budrienės elgesys Komitete leidžia manyti, kad ji nesaisto savęs objektyvumo ir nešališkumo principais, kad vykdydama tiesiogines LRT generalinės direktorės pareigas, ji analogiškai elgiasi ir organizuodama LRT darbą. Be to, M. Garbačiauskaitės-Budrienės personalinis kvietimas inicijuoti studentų skundus ir raštą VU Centrinei akademinės etikos komisijai iš esmės nesiskiria nuo fabrikuotų „darbo žmonių" laiškų komunistų partijai sovietų okupacijos laikotarpiu, kai smerkiami mokslininkai, rašytojai ir kultūros veikėjai, nepritarę oficialiai sovietų komunistų partijos doktrinai, analogiškų nusikalstamų laiškų pagrindu būdavo atleidžiami iš darbo, sodinami į kalėjimus arba tremiami į Sibiro lagerius. Būtent Komiteto ir konkrečiai M. Garbačiauskaitės-Budrienės inicijuojami studentų skundai ir raštas prieš doc. dr. J. Mažylę, atitinka nusikalstamą sovietmečio aukštųjų mokyklų administravimo praktiką, plačiai naudotą iki Lietuvos nepriklausomybės atgavimo. Šiuo atveju tokios nusikalstamos okupacinio laikotarpio praktikos naudojimas Nepriklausomos Lietuvos aukštojoje mokykloje nebėra tik VU akademinės bendruomenės reikalas - asmens pažiūrų ir įsitikinimų konstitucinių teisių suvaržymo faktai šalies aukštojoje mokykloje yra visuotinės svarbos klausimas ir neabejotinai yra visuomenės viešasis interesas.

- Įvertindamas nuolat dažnėjančius faktinius piliečių konstitucinių įsitikinimų ir saviraiškos laisvių suvaržymus, Lietuvos žmogaus teisių koordinavimo centras prašo Lietuvos Respublikos Prezidentą, kaip Konstitucijos garantą, imtis neatidėliotinų veiksmų šiems laisvių suvaržymams sustabdyti, pirmiausia viešai išreiškiant nedviprasmišką savo požiūrį į panašius žurnalistų ir mokslininkų persekiojimo faktus už jų pažiūras ir įsitikinimus.

- LŽTKC nesiekia daryti įtakos būsimiesiems LRT vadovo rinkimams, tačiau prašo LRT Tarybos narius objektyviai atsižvelgti ir įvertinti M. Garbačiauskaitės-Budrienės bei kitų kandidatų į LRT generalinio direktoriaus pareigas elgesį ir jų faktines nuostatas šalies piliečių konstitucinių įsitikinimų bei saviraiškos laisvių atžvilgiu, kartu vertinant esamas ar trūkstamas asmenines kandidatų į minėtas pareigas objektyvumo ir nešališkumo savybes.

- LŽTKC siūlo VU Komunikacijos fakultetui peržiūrėti Žurnalistikos bakalauro studijų programos komiteto sudėtį ir pašalinti iš jo Komiteto narius, diskredituojančius VU Statute įtvirtintus asmens žodžio ir įsitikinimų laisvės bei kitus esminius universiteto veiklos principus, pirmiausia atsisakant galimą žalą Fakulteto reputacijai darančių socialinių partnerių, įskaitant M. Garbačiauskaitę-Budrienę.

- Kilus teisminiam ginčui ir nukentėjusiai pageidaujant, Lietuvos žmogaus teisių koordinavimo centras sutinka atstovauti ir ginti teisme nuo persekiojimo už pažiūras ir įsitikinimus nukentėjusiąją doc.dr. Jolantą Mažylę.

Lietuvos žmogaus teisių koordinavimo centras:

Lietuvos žmogaus teisių gynimo asociacija - Romualdas Povilaitis
Piliečių gynybos paramos fondas - Stasys Kaušinis
Lietuvos žmogaus teisių asociacija - Vytautas Budnikas
Lietuvos Helsinkio grupė - Aurelija Kuzmaitė
 
Nurodytų organizacijų pritarimą pareiškimui tvirtinu:
Lietuvos žmogaus teisių asociacijos pirmininkas Vytautas Budnikas

 


 

AUDRONE NUGARAITĖ

Gerumas kaip išteklius keisti mūsų gyvenimą. Gerumas kaip kiekvienos dienos norma ir siekiamybė. Visa tai pasiekti gali padėti gerumo komunikacija.

Būkime raštingi ir dalinkitės savo gerumo kompetencija su kitais.

GERUMO KOMUNIKACIJA

Gruodžio 3 diena, sekmadienis

Advento pradžia. Tarptautinė neįgaliųjų žmonių diena

Susikaupimo laikas džiaugsmingai laukti ir ramiai bendrauti. Save įvertinti ir apsivalyti. Tobulėjimo šviesa atnaujina mūsų dvasinį pasaulį, kuriame gerai jaučiamės ir ten šviečia mūsų norima saulė.Tai svarbu, kai kasmet einame brandos keliu ir žodis negalia gali tapti varžančia galia. Fizinė, protinė, įgimta, įgyta, pastovi, laikina ji mažina, neleidžia, atima iš mūsų galimybes būti savimi. Todėl turime nuolat daryti tai, kas padeda ne tik jos išvengti, bet ir susitikus būti tam pasirengus. Būkime.

Gruodžio 1 diena, penktadienis

Dar vienas metų laikas įžengė į sceną. Jis svarbus, nes pasitikę šventes, baigsime senus metus. Atėjo žiema - permaininga ir šalta - šilta. Su ledu, speigu, lijundra. Su atodrėkiu ir sniego pūga. Todėl svarbiausia turėkime šilumą savyje, kad būtų saugu dvasioje ir gera žiemos kelionėje. Einame drauge.

Lapkričio 30 diena, ketvirtadienis

Ruduo vėl palieka mus vienus su viltimi po metų susitikti. Dabar toliau mokysimės bendrauti žiemos ritmu, valdyti emocijas tokiu rezultatu, kad aplankytų jausmai, leidžiantys pasijusti patenkintu ir džiaugsmingu.

***

Lapkričio 29 diena. trečiadienis

Nauja diena. Ko gero baltu sniegu papuošta. Ir vėl svarbu mūsų vidinė nuostata. Ką jaučiame viduje ir ką komunikuosime išorėje? Turime save nuteikti ir įvertinti, kuo džiugina ši diena, o praradimai -tik išmokta pamoka.

***

Lapkričio 28 diena, antradienis

Mūsų kasdienybė nerimo ir nežinios sklidina. Paros erdvė vis naujomis tamsos valandomis pildoma. Todėl svarbu rutinoje turėti simbolius, kaip savo vidinius šviesulius. Pražydo mano gėlė ir suteikė stiprybės paversti nerimo ir nežinios tamsą dvasine gerove.

Lapkričio 27 diena, pirmadienis

Paskutinė rudens savaitė, atėjo su žinia, kad savo šalta temperatūra ji nori būti žinoma. Kai norima išsiskirti, reikia turėti aiškių lūkesčių ir atsarginių išeičių. Tada netikėtas šaltis ar šiluma, bus tik galimybė vėl patobulinti save.

***

Lapkričio 25 diena, penktadienis

Šv. Kotrynos, Tarptautinė kovos su smurtu prieš moteris, Pasipriešinimo pirkiniams diena

Puokštė progų pagalvoti apie mūsų kelionę gyvenimo keliu. Ne tik Šv. Teresė mokslą globoja. Ačiū jai. Bet ir smurtas vis dažniau mūsų gyvenseną žaloja. Visa tai susiję ir su pasipriešinimu pirkti. Kai pirkimas nustelbia reikmę įsigyti tik būtinų daiktų, o tampame vartojimo aukų būriu. Būkime išmanūs ir savyje galingi, galėdami pasidžiaugti, kad esame laimingi.

Lapkričio 23 diena, ketvirtadienis

Rudens diena, pabalinta sniegu ir vėjo genama pūga. Ryto oras keičia mūsų nuotaiką. Kur svyra pasitenkinimo rodyklė: gerai, kad atėjo žiema ar vėl šalta, slidu ir nesaugu? Svarbu pasakyti sau: naujos galimybės-aš einu toliau.

***

Lapkričio 21 diena, antradienis

Bėga laikas į gyvenimo lankas, apeidamas sėkmių kalnus ir nevilties duobes. Svarbu, kad jis pildytų mūsų svajones, kauptų energiją ir duotų tai, kai gali sau pasakyti: aš gyvenu laimingai ir gerai, ir negaliu daryti kitaip.

***

Lapkričio 20 diena, pirmadienis

Savaitės išmintis. „Įvykiai neturi kitokios prasmės negu ta, kurią jiems suteikiame. Aš sustojau ir paklausiau savęs, kuri iš daugelio galimybių man tinkamiausia, naudingiausia? Kai šitaip pakeičiame mąstyseną pradeda vykti nuostabūs dalykai: ieškome teigiamų įvykių ypatybių, pastebime vieni kitų energingumą, matome aplink vykstančius stebuklus. Tai sudaro mūsų gyvenimą, ateitį, pasirinkimą ir daro poveikį, keičia gyvenimą.“ D. Taylor

***

Lapkričio 19 diena, sekmadienis

Sekmadienis. Kaip jį įvertinsime, didžia dalimi nuo to priklausys jo nauda. Paskutinė savaitgalio diena, liūdna, rytoj vėl veikla. Dar sekmadienis - šaunu, toliau ilsimės, darome su meile kas patinka, rytojų pildome gerumu

***

Lapkričio 18 diena, šeštadienis

Sėkmės veiksniai. Kas tai? Žinios, vertybės, asmeninės savybės, įgūdžiai, padedantys atlikti darbą, pasiekti norimą rezultatą ir gerą saviraišką. Be technologinių gebėjimų labai svarbus veiksnys yra mūsų bendravimo pavyzdys. Kompetencija ir elgesys- tai raktas atidaryti sėkmės duris.

Lapkričio 17 diena, penktadienis

Tarptautinė studentų diena
Studentija, tai ne tik puikus pasirinkimas būti išsimokslinusiu profesionalu. Tai viso gyvenimo kodas nuolat augti ir džiaugtis savo tobulėjimo procesu. Būkime.

***

Lapkričio 16 diena, ketvirtadienis

Tarptautinė tolerancijos diena

Daug žodžių su ta pačia pabaiga: arogancija, elegancija, tolerancija. Visi jie turi savo sritis ir poveikius tam, kas susiję su mumis. Todėl būkime išmanūs, kad jau žodžio pradžia vestų į norimą pabaigą. Toleruokime.

***

Lapkričio 15 diena, trečiadienis

Kėlimosi ryte procedūra, pakeitus laiką, vis dar yra aktualija. Vieniems žiemos laikas yra atgaiva, nes viskas vėl stojo į savo vietas. Kiti kas rytą nelaimingi, nes jiems vasaros laikas buvo sėkmingas. Būkime laike laimingi.

***

Lapkričio 14 d., antradienis

Savaitės išmintis. "Švietimas veikia kaip vienijanti visuomenę jėga perduodant vertybes, jungiančias skirtingas visuomenės dalis." J. Grigas

***

Lapkričio 13 d., pirmadienis

Pasaulinė Gerumo diena

Metai sezonų ciklą apsuko ir vėl atėjo ši diena. Ji mūsų paklausia, kiek gerumo puoselėjame savyje ir kaip tuo turtu dalinamės išorėje? Gerumas ir mes. Pasižiūrėkime, kaip mūsų asmeninėje erdvėje pasiskirsto gerumo linksniai: Kas? Gerumas; Ko?Gerumo; Kam? Gerumui; Ką? Gerumą; Kuo? Gerumu; Kur? Gerume; Ir šauksmininkas mums sako: Gerume, būkime visada drauge ir bėdoje, ir džiaugsme. Tu esi mūsų gyvenimo prasmės ir laimės raiška. Sveikinimai visiems Gerumo komunikacijos nariams. Einame toliau gerumo keliais ir dalinamės Gerumo vaisiais. Švęskime.

***

Lapkričio 11 d., šeštadienis

Mūsų nuotaika. Nuo ji priklauso? Kodėl vieną rytą ji puiki, o kitą- subjurusi? Gera-bloga, pakili-prislėgta. Ir aplinka lemia mūsų šitą emocinę būseną. Tegul šiandiena būna paženklinta nuotaika puikia ir norima laikysena

***

Lapkičio 8 d., trečiadienis

Europos sveikos mitybos diena

Valgome, nes norime būti sotūs. Gaminame, nes turime progą pasidžiaugti skaniu maistu. Viskas būtų puiku, jeigu visa šita maisto veikla būtų ne tik pavadinta sveika mityba, bet ir užtikrintų mūsų geros savijautos ir dvasinio meniu darybą. Skanaus.

***

Lapkričio 7 d., antradienis

Eilinė metų diena. Jokių oficialių progų minėti nėra. Todėl padarykime ją švente, kad vaivorykštė spindėtų mūsų viduje, nes kas gera ir gražu pirmiausia jaučiame širdyje. Įsimintina diena, kuriai pavydės vakardiena. Va taip.

***

Lapkričio 6 d., pirmadienis

Savaitės išmintis

"Lapkritis verčia jaustis, kad gyvenimas bėga greičiau. Valandas stengiuosi užpildyti prasmingiau, kad jas pristabdyčiau." H. Rolins

***

Lapkričio 4 d., šeštadienis

Puikiai žinome, kas mums nepatinka/patinka. Kas gražu/negražu. Ar turime atsakymą į klausimą ne tik šio žodžio prasme, bet ir savo būsena, kas mums yra GERA kūne ir dvasioje? Kaip visa tai daliname savo viduje ir išorėje? Kad savo likimą sietume su sėkmės taku ir laimės žvaigždės siekiu. Gera, gerai, gerumas.

 

Lapkričio 3 d., penktadienis

Šventės praėjo. Paminėjome, prisiminėme, susitikome. Ką jos paliko, kas vertinga ir stabilu? Kam dar reikia aktyvaus bendravimo ir daugiau realių veiksmų? Švenčių dvasia - tai kasdienybės energijos šviesa.

***

Lapkričio 2 d., ketvirtadienis

Emocinė stiprybė - tai ne piktintis sunkiais jausmais ir jais atsikratyti. Tai geba įveikti juos sveika reakcija ir sau aiškiai pasakyti: nebėgu nuo sunkių jausmų, juos žinau, dėmesį valdau ir savo atsparumą šitaip ugdau.

***

Lapkričio 1 d., trečiadienis

Lapkritis atėjo su Visų Šventųjų diena. Vėlinių dvasios šviesa. Proga ne tik pagerbti, prisiminti išėjusius, bet ir aktyviau su jais mintyse pabendrauti. Tai mūsų vidinio pasaulio vertybių sistema- įvertinti save ir pasakyti nesantiems šalia, kad gyvenimas teka norima vaga. Esame kartu ir atskirai - mes čia, o jūs tenai. Būkime.

***

Spalio 30 d. antradienis

Paskutinė spalio mėnesio diena. Sutinkame ją su nuotaika gera. Ji patvirtina mūsų išmoktas pamokas, suteikia norimą jauseną. Laukia mūsų rudens tęsinys. Žiemai pasirengti taip, kad kojos ant ledo tvirtai laikys ir neslys.

***

Spalio 30-oji, pirmadienis

Savaitės išmintis

"Gamta - vienintelė knyga, kurios kiekvienas puslapis prasmingas." J. V. Gėtė

***

Spalio 29-oji, sekmadienis

Ir vėl pasikeitė laikas. Tai kaip naujas veiklos saikas. Nors turi patirties ir žinai, reikia mokyti save gyventi naujai. Dieną neišsimiegojus baigti žvaliai. Tai detalės, jų nesunku išvengti ir gyvenimo sėkmės keliu žengti.

***

Spalio 28-oji, šeštadienis

Mūsų nusiteikimą ir keli žodžiai gali parodyti. 300 dienų praėjo, metai į pabaigą pajudėjo. 300 dienų į laiko bedugnę nugarmėjo. 300 dienų į patirties ir sėkmės bokštą ant sparnų nuskrido ir suteikė mums galimybę tobulėti.

***

Spalio 26-oji, ketvirtadienis

Mūsų asmens skirtumai-tai daigai ir želdiniai, kurios turime pirmiausia atpažinti ir žinoti. Skirtumas kaip galimybė išreikšti save, parodyti savo kūrybines puses. Išnaudoti savo originalumą ir nekonkuruoti, o mielai bendrauti

***

Spalio 25-oji, trečiadienis

Kai protas ir kūnas įsitempę, išeitis slypi mūsų viduje. Pabūti gamtoje, pasirūpinti minčių, jausmų ir kūno derme. Tikėjimas savimi, noras duoti kitiems, yra vidinės energijos harmonija, potencialas džiaugtis kasdiena.

***

Spalio 23-oji, pirmadienis

Savaitės išmintis

"Norint būti lydimam sėkmės, privalu kliautis tik savimi. Viskas, ko reikia siekiant tikslo, slypi jumyse, tereikia naudotis." D. Taylor

Spalio 22-oji, sekmadienis

Apsikabinimo galia, susijusi ne tik su gera nuotaika. Jis padrąsina ir padeda įveikti baimę. Gesina streso ir pykčio laužą, padeda pajusti meilę. Apsikabinimas viena iš ryšio priemonių, suprantama geriau nei daug gražių žodžių. Net ir pačiam save reikia apsikabinti, nes per dieną, mokslininkų teigimu, tai reikia 4 kartus patirti. Apkabinimas virtualus - tai irgi pojūtis puikus. Apsikabinkim

 

KLAUSIMĖLIS


Warning: include(/usr/home/fs/www/templates/zurnalistai/modules/apklausa.php): failed to open stream: No such file or directory in /home/fs/www/templates/zurnalistai/modules/shonas.php on line 15

Warning: include(): Failed opening '/usr/home/fs/www/templates/zurnalistai/modules/apklausa.php' for inclusion (include_path='.:/usr/share/pear:/usr/share/php') in /home/fs/www/templates/zurnalistai/modules/shonas.php on line 15

Radai klaidą?
Rašyk (el.p. lzs.kaunas@gmail.com)