2023 m. birželio 11 d.

V. Putvinskio g. 48
44211 Kaunas
lzs.kaunas@gmail.com
+370 698 17188


 

 VLADIMIRAS  BERESNIOVAS IR JO ,,SPARNUOTA VASARA" 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KOLEGOS RAŠĖ...

,,KŪRĖJAS"

Jam ieškojimų karštis -

Beprotybė žiauri:

- Ko dar siekti? Kur veržtis,

jeigu viską turi?!

 

MIKROGENIJUS

Jį talentingu daug kas pavadina,

Jis kolektyvą, sako, vienija...

Vidutinybėmis save apsisodino,

Kad tarpe jų   pats būtų genijum.

 

 

 

 

ANT PEGASO BE GALVOS

Jis drebėdamas žirgelį kaso,

Nes balne išsėdis vos ne vos.

Kas iš to, kad kiurkso ant Pegaso,

Jeigu raitelis pats...be galvos!?

 

TUŠČIAKALBIS

Jis trata

Už kulkosvaidį smagiau.

Neįsiterpsi pasakyti:

- Gal jau gana?!

Tylėdamas pasako kitas

Daug daugiau,

Negu jis

Savo žodžių lavina.

 

 

 

KAS MUS PAŽĮSTA

Savais bičiuliais

Gyreis taip ilgai,
Kad Man jau mintys

Skverbiasi nesmagios:

Geriausiai mus pažįsta

Ne draugai,

Bet liežuvautojai,

Skundimai,

Vagys!

 

NEŽINIA

Daug ką žemėj pažinai:

Laimę, džiaugsmą, meilę...

Tik lig šiolei nežinai,

Ar savam tu kaily!..

 

LŽS Kauno skyriaus narys

PETRAS ŽEMKAUSKAS

       (1926 - 2018).

 

 

     LŽS ir LDS nario

Vladimiro Beresniovo

       piešiniai

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Hey.lt - Nemokamas lankytojų skaitliukas

Lietuvos žmogaus teisių koordinavimo centro Pareiškimas „Dėl žodžio laisvės suvaržymų bei persekiojimo už pažiūras ir įsitikinimus“


2023-03-20
 
Lietuvos Respublikos Prezidentui Gitanui Nausėdai
Lietuvos nacionalinio radijo ir televizijos tarybos nariams
Vilniaus universiteto rektoriui
Vilniaus universiteto akademinės etikos komisijos pirmininkui
Vilniaus universiteto Komunikacijos fakulteto dekanei
Lietuvos žurnalistų sąjungai

Kopija: Žiniasklaidai

 

Lietuvos žmogaus teisių koordinavimo centro
Pareiškimas
„Dėl žodžio laisvės suvaržymų
bei persekiojimo už pažiūras ir įsitikinimus"
2023 m. kovo 20 d.
Vilnius

Pastaruoju metu visuomenę vis dažniau pasiekia informacija apie Vilniaus universitete (VU) už pažiūras ir įsitikinimus persekiojamus mokslo darbuotojus. 2023 m. kovo 13 d. į VU atsakingus darbuotojus kreipėsi Lietuvos žurnalistų sąjunga (LŽS) dėl nepagrįsto LŽS narės, žurnalistės bei VU Komunikacijos fakulteto (toliau - Fakultetas) Žurnalistikos ir medijų tyrimų centro docentės, mokslų daktarės Jolantos Mažylės persekiojimo už jos pažiūras ir įsitikinimus.

Fakultetui vadovauja prof. dr. Renata Matkevičienė, o mokslininkė J. Mažylė dėsto Žurnalistikos bakalauro studijų programos studentams. Be kita ko, pastarosios mokslinių interesų sritis yra žodžio laisvės ir teisių santykis. Šios programos studijų komitetas (toliau - Komitetas): Andrius Gudauskas (pirmininkas), Viktor Denisenko, Deimantas Jastramskis, Rūta Kupetytė, Lina Murinienė, Andrius Šuminas, socialinis partneris Edvardas Kubilius, taip pat visuomeniniai socialiniai partneriai LRT generalinė direktorė Monika Garbačiauskaitė-Budrienė ir LRT atstovė Aleksandra Ketlerienė, bei šio fakulteto studentų atstovai Jūratė Baltinaitė, Dominyka Goldbergaitė, Goda Ponomariovaitė ir Vakaris Vingilis.

Dėl mokslininkės persekiojimo

Mokslininkės persekiojimo esmė ta, kad kai kuriems Komiteto nariams neįtiko minėtos mokslininkės dalyvavimas 2022 m. lapkričio mėn. TV laidoje „Sengirė", kurią transliavo Youtube OpTV kanalas. Minėtoje laidoje mokslininkė J.Mažylė pristatė savo knygą, parengtą pagal JAV lietuvių tautinės minties laikraščio „Dirva" vyr. redaktoriaus Vytauto Gedgaudo asmeniniame archyve surastus atsiminimų fragmentus, Antrojo pasaulinio karo reportažus ir kitą rastą istorinę faktinę medžiagą.

Visuomenei tapo prieinami Komiteto oficialių posėdžių vaizdo įrašų vaizdo ir garso išrašai (2022-12-14; 2023-01-18 ir 2023-01-30), kuriuose matyti, kaip Komiteto nariai planuoja ir vykdo nedviprasmiškus veiksmus, kuriais siekiama sumenkinti doc. dr. J. Mažylės asmeninę reputaciją bei susidoroti su ja, kaip su dėstytoja. Būtent už dalyvavimą minėtoje OpTV transliuotoje laidoje dauguma Komiteto narių siekė nubausti doc. dr. J. Mažylę, inicijuojant studentų skundus, o paskui ir Komiteto pareiškimą VU Centrinei akademinės etikos komisijai. Reikia pažymėti, kad Komiteto pirmininkas Andrius Gudauskas nusišalino ir sprendimo priėmime nedalyvavo.

Šokiruoja aplinkybė, kad J. Mažylės svarstymą etikos komisijoje ir netiesiogiai siekį pašalinti ją iš darbo universitete inicijavo socialinės partnerystės pagrindais Komitete veikianti Lietuvos radijo ir televizijos (LRT) generalinė direktorė Monika Garbačiauskaitė-Budrienė kartu su savo pavaldiniais LRT darbuotojais, kurie veikia Komitete taip pat socialinės partnerystės pagrindais.

Dėl nemotyvuoto Fakulteto vertinimo

Reaguodama į akivaizdų Komiteto mėginimą susidoroti su žinoma mokslininke-žurnaliste dėl tariamai jos netinkamų pažiūrų ir įsitikinimų, LŽS pareikalavo Fakultetą nutraukti ir užkirsti kelią tolesniam jos persekiojimui. Į tai Fakulteto administracija 2023 m. kovo 15 d. raštu atsakė, cituodama VU Statuto normas, esą universitete gerbiamas kiekvienas asmuo, nepriklausomai nuo jo pozicijos, neva universitete laikomasi asmens žodžio, akademinės bei dėstymo laisvės, pagarbos ir kitų universiteto veiklos principų, tačiau Fakulteto administracijos teigimu, VU puoselėjama akademinė laisvė neturi prieštarauti VU misijai, tikslams, principams bei uždaviniams, o kilus abejonėms dėl to, kreipiamasi į atitinkamus VU organus. Dėl mokslininkės doc. dr. J. Mažylės pasisakymų viešoje erdvėje ir jų suderinamumo su Universiteto vertybėmis, Komitetas ir kreipėsi į VU Centrinę akademinės etikos komisiją (raštas paskelbtas Fakulteto tinklalapyje be parašo ). Be kita ko, minėtame Fakulteto atsakyme yra išreikštas nepasitenkinimas, kad visuomenei buvo paviešinti Komiteto posėdžių įrašai, esą jie platinami neteisėtai - įrašuose yra matomi VU darbuotojai bei studentai, o tai pažeidžia jų teisę į atvaizdą ir kitas asmens teises. Dėl šių įrašų paviešinimo Fakulteto administracija pagrasino besikreipsianti į Žurnalistų etikos inspektoriaus tarnybą ir kitas institucijas.

LIETUVOS ŽMOGAUS TEISIŲ KOORDINAVIMO CENTRO (LŽTKC) VERTINIMAS

LŽTKC visa apimtimi palaiko Lietuvos žurnalistų sąjungos valdybos reikalavimą Fakultetui nutraukti mokslininkės J. Mažylės persekiojimą dėl pastarosios pažiūrų ir įsitikinimų:

1. Pirmiausia Fakultetas, kurio veikla yra grindžiama Statute įtvirtinta Universiteto misija, tikslais ir veiklos principais (Nuostatų II skyrius), nei savo padalinyje, nei už jo ribų negali puoselėti ir toleruoti antikonstitucinių, įstatymams prieštaraujančių veiksmų, kuriuos inicijuoja VU akademinei bendruomenei nepriklausantys, partnerystės saitais susisaistę Komiteto nariai - šiuo atveju LRT darbuotojai.

 

2. Balsavusių už mokslininkės J. Mažylės persekiojimą Komiteto narių veiksmų neteisėtumas pasireiškia tuo, kad net trijuose Komiteto posėdžiuose svarstydami ir spręsdami dėl minėtos mokslininkės elgesio atitikties VU Statuto normoms, Komiteto nariai ne tik pastarosios neinformavo apie šiuos svarstymus, bet ir sąmoningai nusprendė mokslininkės į juos nekviesti. LŽTKC atkreipia dėmesį, kad „teisė būti išklausytam" yra pamatinė žmogaus teisė. Ji yra įtvirtinta Europos Sąjungos (ES) Pagrindinių teisių chartijoje, kurioje nurodoma, jog kiekvienas asmuo turi būti išklausytas prieš taikant bet kokią individualią jam nepalankią priemonę (chartijos 41 str. 2 d.). Ši teisė nuolat akcentuojama ES Teisingumo Teismo praktikoje (pvz., ESTT 2002-12-12 sprendimas ). Ją ne kartą yra pabrėžęs LR Konstitucinis Teismas, pažymėdamas, kad „kiekvienas Lietuvos Respublikos pilietis, prieš imantis tam tikrų neigiamo poveikio priemonių prieš jį, privalo būti išklausytas, turėti galimybę apsiginti nuo jam metamų kaltinimų [ ]. Taigi vien dėl to Komiteto svarstymai apie mokslininkės J. Mažylės pasisakymus viešoje erdvėje pastarajai nedalyvaujant ir priimtas sprendimas po šių svarstymų kreiptis dėl J. Mažylės elgesio į VU Centrinę akademinės etikos komisiją, negali būti laikomas teisėtu, o Fakulteto administracijos pritarimas Komiteto išvadoms ir jos teiginys, neva Komiteto narių elgesys negali būti vertinamas kaip bandymas susidoroti su doc. dr. J. Mažyle, atitinkamai rodo šios administracijos arba teisinių žinių spragas, arba demonstruoja jos teisinį nihilizmą.
Dėl žodžio ir įsitikinimų laisvės
3. Lietuvos Respublikos Konstitucija laiduoja žmogui teisę turėti savo įsitikinimus ir juos laisvai reikšti. Jam neturi būti kliudoma ieškoti, gauti ir skleisti informaciją bei idėjas. Laisvė reikšti įsitikinimus, gauti ir skleisti informaciją negali būti ribojama kitaip, kaip tik įstatymu, ir tik tuomet, jei tai būtina apsaugoti žmogaus sveikatai, garbei ir orumui, privačiam gyvenimui, dorovei ar ginti konstitucinei santvarkai (Konstitucijos 25 str.). Spręsdami, ar mokslininkės pasisakymai viešoje erdvėje yra suderinami su VU Statuto nuostatomis, Komiteto nariai privalėjo nustatyti, kokius įstatymus (įstatymą) ar teisės normas yra pažeidusi minėta mokslininkė savo pasisakymais viešoje erdvėje. Vien aplinkybė, jog LRT direktorei ir jos pavaldiniams nepatinka mokslininkės knygos pristatymas Youtube OpTV kanale, nesuteikia Komiteto nariams teisės inicijuoti studentų skundus ir siekti doc. dr. J. Mažylę pašalinti iš Universiteto.

 

4. Konstitucinis Teismas 2007 m. gegužės 5 d. nutarime yra pažymėjęs, jog . Šiuo atveju nei Komitetas, nei Fakultetas negalėjo spręsti, kokios mokslininkės J. Mažylės pažiūros yra nepriimtinos Universitetui, juolab, kad Mažylės pasisakymams minėtoje TV laidoje Komitetas jokių priekaištų neturėjo.

Dėl piktnaudžiavimo įgaliojimais

5. Atitinkamai Komitetas negali savarankiškai spręsti, kuri viešosios informacijos priemonė turi teisę rengti ir skleisti informaciją, o kuri šios teisės neturi, ir dėl to taikyti sankcijas Fakulteto darbuotojams. Šiuo atveju negalėjo taikyti sankcijų doc. dr. J. Mažylei už dalyvavimą informacijos skleidėjo OpTV laidoje, nes Lietuvos Respublikos valstybės saugumo departamento grėsmių nacionaliniam saugumui 2022 metų vertinime, tarp šalies nacionaliniam saugumui grėsmę keliančių viešosios informacijos priemonių OpTV nėra minima. Taip pat nėra pradėti jokie ikiteisminiai tyrimai ar priimti įsiteisėję teismų sprendimai dėl šios viešosios informacijos priemonės veiklos sustabdymo. Todėl Komiteto nariai, spręsdami, kad mokslininkė J. Mažylė už dalyvavimą viešosios informacijos skleidėjo OpTV laidoje turi būti baudžiama, ne tik viršijo įgaliojimus, bet ir akivaizdžiai piktnaudžiavo jais.

Dėl žalos VU reputacijai

6. Komiteto ir Fakulteto reputacijai žalą daro tai, kad mokslininkės J.Mažylės profesinį persekiojimą inicijavo LRT generalinė direktorė Monika Garbačiauskaitė-Budrienė, kurios elgesys formuoja atitinkamas fakulteto studentų vertybines nuostatas. O tai reiškia, kad reputacinė žala galimai yra daroma visai Vilniaus universiteto akademinei bendruomenei. Pažymėtina, kad tiesioginis šios direktorės darbas LRT kelia padidintus objektyvumo ir sąžiningumo reikalavimus, nes „LRT programos ir laidos turi būti rengiamos vadovaujantis objektyvumo, nešališkumo principais [...], jose turi atsispindėti įvairios pažiūros ir įsitikinimai, dalyvauti jose ir reikšti savo pažiūras turi teisę įvairių įsitikinimų žmonės" (LRT įstatymo 3 str. 1 d.). Tačiau M. Garbačiauskaitės-Budrienės elgesys Komitete leidžia manyti, kad ji nesaisto savęs objektyvumo ir nešališkumo principais, kad vykdydama tiesiogines LRT generalinės direktorės pareigas, ji analogiškai elgiasi ir organizuodama LRT darbą. Be to, M. Garbačiauskaitės-Budrienės personalinis kvietimas inicijuoti studentų skundus ir raštą VU Centrinei akademinės etikos komisijai iš esmės nesiskiria nuo fabrikuotų „darbo žmonių" laiškų komunistų partijai sovietų okupacijos laikotarpiu, kai smerkiami mokslininkai, rašytojai ir kultūros veikėjai, nepritarę oficialiai sovietų komunistų partijos doktrinai, analogiškų nusikalstamų laiškų pagrindu būdavo atleidžiami iš darbo, sodinami į kalėjimus arba tremiami į Sibiro lagerius. Būtent Komiteto ir konkrečiai M. Garbačiauskaitės-Budrienės inicijuojami studentų skundai ir raštas prieš doc. dr. J. Mažylę, atitinka nusikalstamą sovietmečio aukštųjų mokyklų administravimo praktiką, plačiai naudotą iki Lietuvos nepriklausomybės atgavimo. Šiuo atveju tokios nusikalstamos okupacinio laikotarpio praktikos naudojimas Nepriklausomos Lietuvos aukštojoje mokykloje nebėra tik VU akademinės bendruomenės reikalas - asmens pažiūrų ir įsitikinimų konstitucinių teisių suvaržymo faktai šalies aukštojoje mokykloje yra visuotinės svarbos klausimas ir neabejotinai yra visuomenės viešasis interesas.

- Įvertindamas nuolat dažnėjančius faktinius piliečių konstitucinių įsitikinimų ir saviraiškos laisvių suvaržymus, Lietuvos žmogaus teisių koordinavimo centras prašo Lietuvos Respublikos Prezidentą, kaip Konstitucijos garantą, imtis neatidėliotinų veiksmų šiems laisvių suvaržymams sustabdyti, pirmiausia viešai išreiškiant nedviprasmišką savo požiūrį į panašius žurnalistų ir mokslininkų persekiojimo faktus už jų pažiūras ir įsitikinimus.

- LŽTKC nesiekia daryti įtakos būsimiesiems LRT vadovo rinkimams, tačiau prašo LRT Tarybos narius objektyviai atsižvelgti ir įvertinti M. Garbačiauskaitės-Budrienės bei kitų kandidatų į LRT generalinio direktoriaus pareigas elgesį ir jų faktines nuostatas šalies piliečių konstitucinių įsitikinimų bei saviraiškos laisvių atžvilgiu, kartu vertinant esamas ar trūkstamas asmenines kandidatų į minėtas pareigas objektyvumo ir nešališkumo savybes.

- LŽTKC siūlo VU Komunikacijos fakultetui peržiūrėti Žurnalistikos bakalauro studijų programos komiteto sudėtį ir pašalinti iš jo Komiteto narius, diskredituojančius VU Statute įtvirtintus asmens žodžio ir įsitikinimų laisvės bei kitus esminius universiteto veiklos principus, pirmiausia atsisakant galimą žalą Fakulteto reputacijai darančių socialinių partnerių, įskaitant M. Garbačiauskaitę-Budrienę.

- Kilus teisminiam ginčui ir nukentėjusiai pageidaujant, Lietuvos žmogaus teisių koordinavimo centras sutinka atstovauti ir ginti teisme nuo persekiojimo už pažiūras ir įsitikinimus nukentėjusiąją doc.dr. Jolantą Mažylę.

Lietuvos žmogaus teisių koordinavimo centras:

Lietuvos žmogaus teisių gynimo asociacija - Romualdas Povilaitis
Piliečių gynybos paramos fondas - Stasys Kaušinis
Lietuvos žmogaus teisių asociacija - Vytautas Budnikas
Lietuvos Helsinkio grupė - Aurelija Kuzmaitė
 
Nurodytų organizacijų pritarimą pareiškimui tvirtinu:
Lietuvos žmogaus teisių asociacijos pirmininkas Vytautas Budnikas

 


 

AUDRONE NUGARAITĖ:

GERUMO KOMUNIKACIJA


 

Penktadienis - diena, kai skubame į laisvės nišas, kad vėl pajustume gamtos ir savo gerovės bangas. Su kokia nuostata pasitinkame poilsiadienį, kad jis taptų naujos energijos savotišku gimtadieniu?

***

Šiandienos nuostata

Visi esame gražūs savo vidumi, jeigu norime tokiais būti. Aplinką matome pagal savo nuotaiką. Vertinimas slypi mumyse. Nuotaika priklauso ir nuo mūsų gyvenimo aplinkos, bet mes esame jos valdytojai, gebantys problemas paversti galimybėmis. Pozityvumas yra mūsų energijos kūrėjas, o gera nuotaika -mūsų kiekvienos dienos sėkmė. Pasipuoškime.

***

Mūsų galia prasideda svajone, nes svajonių turintis žmogus yra išmanus. Svajoti, tai ne tik kurti, bet ir jas įgyvendinus būti tvirtesniu ir geresniu. Svajoti- tai suteikti sau sparnus ir pasiekti norimus rezultatus. Svajokime.

***

Savaitės išmintis

"Aš noriu daryti stebuklus, net jeigu turiu mažiau gyvenime ramybės nei kiti žmonės." L. da Vinči (Geroji naujiena)

***

Gyvenimas-dviejų dėmenų kaita: sudėtinga/paprasta. Sudėtinga, nes viskas nuolat keičiasi, paprasta- visada yra išeičių iš nesėkmių. Norėdami gerai jaustis, turime prisitaikyti prie kaitos ir žvelgti plačiau. Išmokime būti.

***

Kasdienybės kelionėse mus lydi sėkmė ir nesėkmė.Todėl svarbu teisingai reaguoti į nepalankias situacijas.Tai prasideda nuo požiūrio ir mąstymo kaitos į tokius dalykus, netgi darant juos sau naudingais. Veikti čia ir dabar.

***

Birželio 1 d.

Tarptautinė vaikų gynimo diena

Vasaros pradžia

Birželis, liepa, rugpjūtis, tai ne tik saulė, vėjas ir liūtys. Mes atverčiame vasaros jausmų knygą, kurioje gausu vilčių ir norų. Juos, bėgdami vasaros dienų puslapiais, darysime savo gyvenimo norimu svoriu. Spindėkime nuostabia vasaros malonumų šviesa. Būkime sau ir kitiems meilės ir gerumo platuma, kai bendravimas ir pagarba laimina mūsų vilčių išsipildymą ir džiugina dvasine jausena. Gera pradžia, pusė darbo. Pradėkite jau nuo šiandien.

***

Pavasaris - dosni metų dovana. Ilgėjanti diena ir laukta šiluma. Jis ne tik atgimusi gamta. Tai amžinas stebuklas pasidžiaugti ir savo sielos atgaiva. Svarbiausia, kad pavasario jėga būtų mūsų dvasios potencialas ir tolesnės gyvenimo kelionės vasaros takais nuostabus emocinis vadovas. Paskutinė pavasario diena- kaip vidinės būsenos gerų rezultatų visuma. Einame toliau.

***

"Tik vienas dalykas gali padaryti svajonę neįgyvendinamą - tai baimė, kad nepasiseks. Galimybė įgyvendinti svajonę - štai kas daro gyvenimą įdomų. Kovok už savo svajones ir tavo svajonės kovos už tave." P. Koelas

***

Tarptautinė moterų sveikatos gerinimo diena

Mums nurodė dar vieną konkrečią dieną atkreipti dėmesį į savo sveikatą. Rūpintis brangiausiu savo turtu, kad metams bėgant jo nepritrūktų. Sveiki esame tada, kai nejaučiame, kad yra sveikata. Ji bus gera, kai ne tik save žiūresime, bet ir pozityviai mąstydami tuo kitus užkrėsime.

***

Sekminės - džiaugiamės gamta, mūsų geros jausenos ir sveikatos puoselėtoja.

***

Šeštadienis, savaitės pabaiga. Tegul ji būna tiesi nuoroda į savaitgalio erdves. Kur mes ne tik pailsėsime, bet savo pozityvumu ir gerumu kitus užkrėsime. Tegul plinta virusas ir virsta gerumo pandemija.

***

Gegužės 26 d.

Europinė kaimynų diena

Ar susimąstome kada, kad geri kaimynai yra dovana?

Juk svarbu ne tik turėti su kuo pakalbėti, bet svarbiausia jais pasitikėti. Pažinkime geriau vieni kitus, kad pajustume bendrystę, ir bendravimas suteiktų mums tikrus draugus. Kaimynuokimės.

***

Nuo mūsų priklauso, koks bus mūsų pasaulis. Gebėkime džiaugtis gyvenimu, kiekvienu veiksmu.

***

Mūsų vidinis pasaulis ir išvaizda. Bendravimas su kitais, vidinė harmonija mus daro gražesniais. Puoselėdami emocinį vidų, turime savęs nuolat paklausti ar esu laimingas, jeigu ne, ką reikia keisti? Bendraukime su savimi.

***

Sekmadienio rytą gegutė kukuoja ir pinigėlis ramiai kišenę supuoja. Alyvos vėl nudžiugino savo gražumu. Ne tik pasidabino įspūdinga puokšte, bet ir patvirtino penkialapiu žiedeliu, kad einame sėkmės ir laimės keliu. Keliaujame toliau į ateities tolius.

***

Vidinis balsas - mūsų tapatybės dalis. Jis padeda įvertinti praeitį, suprasti dabartį ir planuoti ateitį. Jis priešas, jeigu pataria negatyviai. Draugas, padedantis siekti savo tikslų ir įgyvendinti svajones. Išgirskime savo balsą.

***

egužės 17 d.

Pasaulinė informacinės visuomenės diena

Pasaulinė hipertenzijos diena

Kraujospūdis - galia, spaudžianti mūsų arterijų sieneles. Didelis spaudimas - netikėtos pasekmės. Tai atvejis, kai daug yra blogai. Kuo žemesnį spaudimą turime, tuo ilgiau gyvename. Pažinkime save, žinokime savo kraujospūdžio jėgą ir taip suteikime sau naują spėką. Sveikuokime.

***

Gegužės 16 d.

Pasaulinė taikaus gyvenimo kartu diena

Tarptautinė šviesos diena

Šviesos svarba ir reikšmė mūsų aplinkoje. Energetika, menas, medicina. Visur tai būdas judėti pirmyn ir daryti norimus dalykus. Tačiau svarbiausia turėti vidinę šviesą savyje, nes šviesus žmogus traukia kitus savo nuoširdumu ir dvasine šiluma. Švieskime.

***

Savaitės išmintis

"Pirma - pagarbos faktui ir ištikimybės vertybei, kurios sutaikytų šias abi sferas; antra- teorinio jautrumo žmonijos praeičiai, dabarčiai ir ateičiai, lydimo empatija pagrįsto santykio su žmogumi. Tai daugiau nei talentas ir kompetencija. Tai pagarbi išmintis." Leonidas  Donskis

***

Gegužės 15 d.

Tarptautinė šeimos diena

Namai tai ne tik gyvenamoji vieta. Tai bendros vertybės, atsakomybė ir pagarba. Džiaugsmas būti su artimaisiais kartu, bendrauti ir eiti laimingai gyvenimo keliu. Laimė mylėti ir būti mylimam, dvasiškai save pakylėti ir gerumu kitus apdovanoti.

***

Gegužės 13 d.

Meilės diena, deivės Mildos šventė

Tulpių žydėjimo diena

Pasaulinė kokteilių diena

Dar viena diena, kai mūsų gyvenimo kokteilyje galime mėgautis pražydusių tulpių gražuma. Pasiklausyti gegutės kukavimo ir pasidžiaugti deivės Mildos meilės artuma. Juk gyvenimas -tai meilė. Kaip gėlė neauga be saulės, taip ir mes negalime gyventi be meilės. Meilė akimirksniu keičia mūsų dvasinį pasaulį. Ji burtininkė, gaivinanti sielą ir daranti gyvenimą švytinčia saule.

***

Pagarba artimiesiems, gamtai, žmonėms prasideda nuo pagarbos sau. Tai mums leidžia ne tik atleisti sau praeities nesėkmes. Pagarba sau skatina mylėti gyvenimą, džiaugtis kiekviena akimirka ir dalintis pozityvumu.

***

Mes ir apibendrinimai. Jie kaip mūsų patirtis, tai yra darome kaip esame įpratę. Jie supaprastina mūsų veiklas. Gali ir riboti, jei kartą nepavyko, manome, kad jau iš viso nepavyks. Apibendrinimas lemia mūsų veiksmus ir kokybę.

***

Mūsų nuostatos. Pradžioje tai idėja, kurią pritaikome vertinti tikrovę.Ieškome palaikymo savo nuostatoms. Jos suteikia galios ar varžo? Norėdami būti savo gyvenimo valdovais, turime kontroliuoti nuostatas. Aš galiu.

Gegužės 3 d.

Pasaulinė spaudos laisvės diena

Saulės diena

Kas yra man saulė? Atsakykime ir bus lengviau šitame pasaulyje. Vakare ją palydime į debesis miegoti. Rytą ji mus kelia toliau savo gyvenimo vagą vagoti. Todėl jeigu ir jaučiamės blogai, save nuteikime, kad saulė vėl pakils ir savo nuostabiais spinduliais ne tik šešėlių pridarys, bet ir stiprybės mums suteiks.

Savaitės išmintis

"Varpas nebus varpas, kol nepradėsi juo skambinti. Daina nebus daina, kol jos nesudainuosi. Ir meilė tavo širdyje ten atsirado ne tam, kad tiesiog stovėtų. Meilė nėra meilė, kol jos neatiduosi." O. Hammersteinas

***

Sveika, Geguže, vėl mus aplankei.

Žiedų lietumis palaistei, šalna žemę pabalinai, laukų ir medžių žaluma pradžiuginai. Tegul gamtos prabudimas bus ne tik vasaros laukimas, bet pirmiausia mūsų dvasios atgimimas. Nuostabūs jausmai slypi mumyse, tik reikia gebėti juos išlaisvinti, pajusti darną ir stiprybę savyje. Ir tuo džiaugtis ne tik patiems, bet ir negailėti gerumo kitiems.

Su gegutės mėnesiu.

***

Balandžio 30 d.

Tarptautinė džiazo diena

Ar susimąstėme, kas yra muzika mūsų kasdienybės veikloje? Muzika- tai mūsų jausmų oazė be sienų ir apribojimų būti savyje.

Muzika yra universali kalba, išreikšti tai, ko žodžiais negali pasakyti. Tai būdas svajoti, dvasiškai atgimti, atsipalaiduoti ir mylėti,

Naujovė, verčianti žavėtis praeitimi, ir visa tai pajusti širdimi. Klausant jos ne tik skausmo ar dvasios nerimo nejausti.

***

Esame skirtingi. Bendraudami su įvairiais žmonėmis, patiriame skirtingų emocijų. Svarbiausia yra į pyktį neatsakyti pykčiu. Tai nelengva, bet įvertinę pasekmes, būdami pozityvūs padedame pirmiausia sau. Geros jausenos.

 

 

 

 
KLAUSIMĖLIS


Warning: include(/usr/home/fs/www/templates/zurnalistai/modules/apklausa.php): failed to open stream: No such file or directory in /home/fs/www/templates/zurnalistai/modules/shonas.php on line 15

Warning: include(): Failed opening '/usr/home/fs/www/templates/zurnalistai/modules/apklausa.php' for inclusion (include_path='.:/usr/share/pear:/usr/share/php') in /home/fs/www/templates/zurnalistai/modules/shonas.php on line 15

Radai klaidą?
Rašyk (el.p. lzs.kaunas@gmail.com)