2021 m. rugsėjo 25 d.

V. Putvinskio g. 48
44211 Kaunas
tel./faks (8-37 422 577)
lzs.kaunas@gmail.com
+370 698 17188

Iš dovanų knygos ,,Dar palūkėki pusamžio krize!

***

Braška kūnas, dreba keliai, krenta dantys - sveika senatve

***

Sendamas tik per skausmus dantis sukandęs gali ką nors nuveikti

***

Amžiaus viduryje naujų pojūčių sukelia tik nauji simptomai

***

Senatvė turi tris panašumus. Pirmas - sutrikusi atmintis. Hm... Kokie gi kiti du?

***

Kadaise buvau tokia neryžtinga... O dabar gailiuosi...

***

Sulaukus brandaus amžiaus neverta pernelyg nerimauti, kad protas nuslysta į šalį. Svarbu, kad jis grįžtų atgal.

***

Kai žvakutė kainuoja daugiau už gimtadienio tortą, metas atsisveikinti su jaunyste

***

Ir dabar turiu tai, ką turėjau prieš 20 metų, tik vaizdas nekoks

***

Pusamžis yra tada, kai amžių išduoda pusiaujas

***

Perkopus pusamžį žmona liepia įtraukti pilvą, ir jai nė motas, kad jau seniausiai jį įtraukei

***

Jeigu gyvenčiau iš naujo, daryčiau tas pačias klaidas, tik nebelaukčiau taip ilgai

***

Tik jauni miršta nesugedę

***

Kad ką bedaryčiau, viskas yra arba nepadoru, arba nelegalu, arba didina antsvorį

***

Kai tik suaugi ir pasisemi pakankamai žinių, supranti, kad esi per senas ir bejėgis

***

Esu tokio amžiaus, kai mano nugara šėlioja dažniau negu aš pati

***

Kai norisi atsistoti ir užleisti vietą moteriai, bet neprisiverti pajudėti - vadinasi, sensti

***

Dažniausias svorių kilnojimo pratimas sulauks pusamžio - pakilti iš krėslo

***

Rūkau cigarus dėl to, kad mano amžiaus žmogui baisu neturėti ko įsitverti

***

Pasilenkus užsirišti batraiščių ir po akimirkos svarstau: hmm, ką gi aš ruošiausi daryti?Gelt_I.jpg

Dail. Algimantas SnarskisHey.lt - Nemokamas lankytojų skaitliukas

LŽS 90! Sveiki gyvi, žurnalistai, sulaukę mūsų sąjungos jubiliejinės šventės!

www.kaunozurnalistai.lt inf.

LZS_1929_didele.jpg


2019-ųjų kovo 22-oji – jubiliejinė Lietuvos žurnalistų sąjungos diena. Lygiai prieš 90 metų Kaune buvo reorganizuota 1922-ųjų sausio 31-ąją įkurta lietuvių rašytojų ir žurnalistų sąjunga. ,,Pirmasis Lietuvos žurnalistų sąjungos metraštis (1934)" rašo:

,,Organizacijos pradžioj paprastai pasireiškia smarkus aktyvumas, kurio įkvépéjai yra aktyvūs organizacijos veikėjai. Tokio pirmutinio aktyvumo laikotarpi mūsų sąjunga pergyveno 1924 - 25 metus. Tai buvo „garsusis“ klubo laikotarpis, kurs, deja, liko tik epizodiniu reiškiniu ir nieko pozityvesnio nepadarė sąjungos gyvenime. O šiaip daugiausia buvo atliekami reprezentacijos uždaviniai, kurie ilgai ir buvo svarbiausias sąjungos gyvavimo tikslas. Dar nebuvo užtenkamai jėgų plačiau, aktyviau veikti, dar ir spauda nebuvo nusistovėjusi, žurnalistų kadras buvo netvirtas. Dar nebuvo įsigalėjçs antrasis svarbusis organizacijos cementinis elementas - profesiniai reikalai. Tuo galima aiškinti eilę pasyviųjų  metų sąjungos veikime. Ir juo labiau ėmė kilti žurnalistų skaičius, daugėti profesiniai interesai, tuo labiau stiprėjo mintis sąjungą labiau sužurnalistinti. 

Šiuo sąjungos perorganizavimo klausimu ypač susirūpino a. a. dr. J. Purickis, kurs sąjungai pirmininkavo nuo 1925 m. Praktika rodė, kad sąjunga daugiau suinteresuoti ir labiau organizuotis linkç žurnalistai, o sąjunga savo pirmoj stadijoj ir įstatais ir planais daugiau buvo taikyta rasytojams. Todél kilo mintis su rašytojais persiskirti.
Purickis_J..jpg1929 m. kovo 22 d. „Mūsų Rytojaus“ redakcijoj įvyko reorganizacinis sąjungos susirinkimas, kuriame dalyvavo 30 narių. Pirmininkavo dr. JuozaPurickis (nuotraukoje). Čia buvo nutarta pakeisti sąjungos pavadinimą tokiu: „Lietuvos Žurnalistių Sąjunga". Ten pat buvo priimtas įstatų pakeitimo projektas ir pavesta dr. Purickiui, A. Klimui, M. Šalčiui, F. Kiršai ir A. Bruzui pakeistuosius įstatus pasirašyti. Naujieji įstatai buvo įregistruoti 1930 m. balandžio 12 d.

Perorganizuotoji sąjunga jau pačioj pradžioj ėmė rodyti naują aktyvumą. Dar tais pačiais 1929 m. suorganizuotos spaudos laisvės atgavimo 25 - mečio paminéjimo iškilmés ir suruoštas pirmas bandomasis spaudos balius. Netrukus pradėta rūpintis žurnalistams susisiekimo lengvatomis, daryta pastangų įkurti klubą, skaityklą, pradėta galvoti apie pensijas ir t. t. Bet tai jau mūsų naujoji istorija, kurios neaprėpia mano tema.

Kaip matyti iš mūsų sąjungos kūrimosi istorijos ir jos gyvavimo tolesnės eigos, jos kelias yra glaudžiai susijęs su spaudos ir žurnalistikos augimo keliu. Nuo grynai reprezentacinio sambūrio į profesinę organizaciją - tokia yra šio kelio aiški linkmė. Sustiprinusi savo praktiškuosius pagrindus, pakėlusi mūsų žurnalisto profesinį išsilavinimą, jo etinį svorį ir užtikrinusi žurnalisto materialinę gerovę, sąjunga bus tikras ir įtakingas Lietuvos spaudos darbininkų; ir jų reikalų atstovas. Žurnalistų Sąjunga neturi ir negali būti vien organizacija iš vardo. Tik būdama gyva, aktyvi, kaip ir pati spauda, nuolat judri ir pačių žurnalistų aktyvumą kelianti - tik tokia sąjunga tegali atitikti savo reikšmę ir vaidmenį lietuvių žurnalistikos ir visuomenės gyvenime".

Nuotraukose:
(viršuje) 1929 03 22 įvykusio susirinkimo dalyviai. Sėdi: Pr. Dailidė, A.Klimas, Dr.J.Purickis, M.Šalčius, P.Ruseckas.

(apačioje) Kauno žurnalistų namuose su LŽS įkūrimo įstorija susipažįsta kauniečiai žurnalistikos senjorų klubo MES nariai Juozas Kundrotas, Vladimiras Beresniovas, Aleksandras Vitkus


90___13_Veteranai._Didele.jpgVirselis_1934_m._I.jpg


IŠ PRAEITIES...
PRIEŠ 86 METUS

PETRAS PŪKELIS
,,IERARCHIJA"


Tarp kolegų pasidairius,
yra giminės įvairios,
Nors, kas skaito tik gazietą,
gal būt, to nepastebėtų.

Yra giminė - vyriausių,
Jie tarp raštų įsirausę,
Nors minkštoką turi kėdę.
bet labai nesaugiai sėdi.

Jei su plunksna ką nors daro,
tai parašo žodį svarų,
O jeigu parašo nieką,
tai nelaiko tai per grieką.

Paskiau eina sekretoriai,
žmonės nelabai padorūs.
Šitie žmonės visą laiką
tik ką nors nubraukti taiko.

Ir didžiausią nuo jų kančią
tai reporteriai iškenčia.
Nubraukė eilutę, kitą,
ot ir nėra poros litų...


(1934 metai. Iš pirmojo Lietuvos žurnalistų sąjungos metraščio)

KLAUSIMĖLIS

Ką Jūs vadinate žurnalistu?

Dirbančius redakcijoje
Bendradarbiaujančius su spauda, RTV
Pagal sutartį teikiančius medžiagą, viešosios informacijos rengėjams
Priklausančius žurnalistų profesinei sąjungai
Daugiau informacijos

Radai klaidą?
Rašyk (el.p. lzs.kaunas@gmail.com)