2023 m. gruodžio 3 d.

V. Putvinskio g. 48
44211 Kaunas
lzs.kaunas@gmail.com
+370 698 17188


 

 VLADIMIRAS 

 BERESNIOVAS:

,,GYVENIMAS VLABERIO ŽVILGSNIU "

             

 

 

 

 

 

 

 

 

Būsiu teisingas ir doras
Keisčiau lytį į Vytį,
Tėvynę į kavinę,
Bet... kad toks geras oras –
Būsiu teisingas ir doras...

***

Pasirinkimas
Kam – kairieji,
Kam – dešinieji,
Kam – centristai,
O kam – aferistai.

***

Buvo rimta priežastis
Kai mūsų krepšininkai pralaimėdavo,
gerdavom iš nevilties.
Kai laimėdavo – iš džiaugsmo...

***

Čia Lietuva...
„Čia Lietuva,
Čia lietūs lyja“.
Čia painiava, Čia velniava, Čia juokas
Ašaras praryja...

Gyvenimas – „kakus“...
Katinas pieną laka,
Širdis smarkiai plaka.
Nuo kaukolinės apakus,
Gyvenimas tapo... „kakus“.

***
Katinas – „Miau“,
Šuo – „Au, au“.
Jis – „Aū- ū !
Ji – “ I love You!“

LDS ir LŽS nario Vladimiro Beresniovo piešiniai  ir vlaberizmai specialiai www.kaunozurnalistai.lt svetainei

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Hey.lt - Nemokamas lankytojų skaitliukas

Gediminas Jankus. Novelė „Sugrįžimas“


G.Jankus_II__n_.JPGIn memoriam aktoriui Algimantui Masiuliui

 

Varpas skimbtelėjo keletą kartų. Tin tin. Kimtelėjusį garsą sugėrė bažnytėlės bokštelį supantys debesų kuokštai. Karktelėjo varna. Tingiai plast paplast nuo miniatiūrinės varpinės ant eglės nukirsta galva. Į žaliuoklę patikliai rėmėsi senutėlis medstulpis, kažkada tarnavęs tarybų valdžiai. Tais laikais buvo šviežutėlis, glotnus, visas blizgėjo iš pasitenkinimo. Didžiavosi laidų laikytojo pareigomis. Per jį žalioji tada viršūnę ir prarado. Mažai tetrūko, kad nukirstų.

Žilagalvis, stotingas vyras, remdamasis lazda su įmantriai rantyta rankena, stoviniavo prie eglės. Šyptelėjo. Atlošęs galvą, dar kartą pasigrožėjo išlakia žaliaskare.

Tin tan. Tin. Šit kaip išsikerojo. O laidų nė kvapo neliko, stulpas vos bekvėpuoja.

... tada lėkiau pas mokyklos direktorių, visa gerkle šaukdamas: „Mūsų eglę kerta, mūsų eglę...“ Jis ir išgelbėjo. Mūsų direktorius. Mūsų mokytojas. Ir ne tik šią eglę. Ne tik. Ne viską tada supratau, deja, deja. Ko benorėt. Buvome tik vaikai...

Tin tin. Ite, missa est. Kelios moterėlės išgūbrino iš bažnytėlės. Praeidamos pasilabino ir besikuždėdamos nutolo, rūpestingai aplenkdamos balas.

Viskas taip pažįstama, iki skausmo širdy, sapnuota ir nuolat prisiminta. Gimtasis bažnytkaimis, kaskart vis labiau senstantis. Kiekvieną kartą apsilankant, akysna krinta nuopuolio ženklai. Nameliai smenga, daug kas apleista. Apgriuvę. Net bažnytėlė, ir toji kažkokia apšiurusi. Na, ne. Šalin, nelabos mintys. Ruduo. Juk jau ruduo.

Toptelėjo, kad jis bene pirmą kartą lankosi gimtinėje rudenį. Vis šiltmečiu, jau pavasarėjant ar...

Dieve, Dieve, koks peizažas. Koks grožis. Pilkšva bažnytėlės dalis. Aptrupėjusio mūro tvora. Pasviręs kryžius. Ir žaižaruojanti klevų alėja. Kokia spalvų įvairovė.

Pilka debesų migla kabinasi už klevų viršūnių, sliuogia žemyn šakomis ir kamienais, vinguriuoja pažeme, drėkindama besikuždančius ryškiaspalvius krituolius, kartkartėmis kviečiančius savo gentainius leistis pas juos. Pūsteli vėjo šuoras, šokdindamas vis naujus ir naujus lapus, papildančius žaižarų paklotę.

... Gaila, neįsimečiau pastelės. Gimtinės rudens eskizas. Mano rudens...

Vyriškis pasuko alėjos link. Lazda klimpo į drėgmės prisigėrusius lapus. Netoliese amsėjo šunys. Virš varpinės ratus suko kelios kuosos.

– Profesoriau, sveiki atvykę, ir tokiu oru lankote gimtas vietas... O, jūs pavyzdys visiems, deja, mažai kas nūnai taip rūpinasi ir prisimena savo šaknis...

Žemaūgis, trumparegis kunigas, net pasistiebdamas trypinėjo baloje, trindamas sužvarbusias rankas.

– Viduje šalčiau kaip lauke, įsivaizduojate, šalčiau.

Profesorius pritariamai linksėjo, o akys siurbte siurbė žaižaruojantį gamtos pokylį. Abu neskubiai žingsniavo klevų alėja. Kunigas šnekėjo, šnekėjo, nė nelaukdamas atsakymų.

Lapai šoko savo ritualinį šokį. Padangę ir medžius dengė vis tamsesnė migla, it pavydo kamuojama, ji bandė prislopinti augmenijos rudeninį šėlsmą.

... koks gyvybingas siausmas, artėjant paskutinėms dienoms... kai liks styroti tik nuogutėlės bejėgiškos šakos, o dirvą padengs viską suvienodinanti šarma.

Koks puošnus ir turtingas artėjančios mirties paženklintas ritualas. Ne, ne mirties.

Laikinos ramybės.

Menkiausia detalė, smulkmena skamba kaip muzika. Dulksna. Svyruojančios šakos, aplipusios pražydusiais lapais. Būtent. Pražydusiais. Spalvos akinančios, džiuginančios akis. Tai tiesiog... muzika. Taip, taip. Vagnerio „Meisterzingeriai“... piligrimų sugrįžimas į Tėvynę... tara-tara-ra-ra... ta-ra-ra-tara...

– Nykstam, pamažu nykstam. Jaunuomenės jau čia nebėr, galima sakyt. Senieji tyliai iškeliauja, – kunigas stabtelėjo. Išsitraukęs nosinę, nusisuko ir rūpestingai išsišnypštė. – Ir tokių miestelių kaimelių kiekviename regione. Tik dar labiau apleistų.

– O gal apsileidusių, ganytojau? Aš žinau daugybę priešingų pavyzdžių. Visiškai priešingų jūsų nuomonei... tara-ra-rara-tara.

Žilagalvis energingai baksnojo lazda į savo muzikos taktą.

– Nesiginčysiu, profesoriau. Žinoma, mums jūs tikras lobis. Mecenatas. Jei ne jūsų dovanojamos knygos, bibliotekos čia jau seniai nebūtų. O kapinaičių nauja tvora, kryžius šventoriuje, o kelias, o...

– Mielasis, nekurkite apie mane legendų... tara-ra-ra. Ta-rara-ra... Aš apskritai nesuvokiu. Taip, nesuvokiu, kaip galima užmiršti savo gimtinę. Užmiršti. Arba veidmainingai dūsauti, nejudinant nė piršto... tara-tara-ra-ra-rara.

– Nejudina? O, dar kaip judina, masonai, šita veidmainių padermė, pasišovusi sugriauti pačią Bažnyčią, besikėsinanti į tikėjimo pagrindus, profesoriau, nejau nematote, kad ne tik gimtine reikia rūpintis. Reikia ginti. Ginti. Pačią krikščionybę.

Kunigas spėriai žingtelėjo į priekį, atsisuko ir ištiesė rankas it apglėbimui.

– Iš tiesų, iš tiesų sakau jums. Reikia ginti krikščionybę.

Krintančių, margaspalvių lapų fone jo tamsus siluetas buvo panašus į kryžių. Stabtelėjo ir profesorius.

– Ginti. Ką gi... tarp kitko, buvo toks garsus danų filosofas, Kjerkegoras. Jis tokius gynėjus vadino judais numeris du. Esą jie taip pat išduoda bučiniu, tik, atleiskite, iš... na, iš proto ribotumo. Tiesą sakant, mintis verta dėmesio. Juk krikščionybė, gerbiamasis, nėra kažkas tokio menko, silpno ar laikino, ką būtina gelbėti apginant. Ginti... reikia ginti skriaudžiamus, niekinamus, Tėvynę, galų gale, laisvę.

Skambėjo Vagneris. Tara-rara-ra-ra-rara. Motyvai sklido iš besisukančių lapų, lėtai svyruojančių drėgnų šakų. Net migla sklaidėsi muzikos taktan.

– Laisvę, kunige. Laisvę. Štai mūsų jaunasis kunigas Justinas. Aš retsykiais patarnaudavau jam bažnytėlėje. Pokaris, pokaris... tada buvau, regis, keturiolikos. Visus mus, che, che, che, vėl budriai saugojo milžino jėga. Sovietinė jėga. Ir čia gaudė, šaudė, ir iš čia vežė, trėmė... ir čia priešinosi vyrai. Ir ne tik vyrai. Vaikai. Tik keleriais metais už mane vyresni ėjo miškan. Partizanauti. O Justinas... akys žėrėdavo deklamuojant Kudirką ar Maironį. Pamokslai – vien apie vargstančią Tėvynę... nepaisė nieko. Ir išėjo pas vyrus. Tapo mūsų partizanų kapelionu. Justinas, Justinas. Regis, po metų apsuptas susisprogdino bunkeryje... Kiek žuvo mano gimtinės vyrų, artimųjų. Dieve, kiek jų toje prakeiktoje plynėje šalia mokyklos priguldydavo. Išrengtų, išniekintų... Tai ką mes privalome ginti, kunige, ką? Ką mes privalėjome ginti?

Profesorius apsižvalgė. Kunigo šalia nebuvo. Jis jau kaži kada nuplevėsavo priekin ir bolavo klevų alėjos gale. Stabtelėjo. Atsisukęs pridėjo delnus prie burnos.

– Lau-kiu pie-tų. Pie...

Staiga kažkas stipriai pastūmė profesorių. Griūdamas jis išgirdo šūvių papliūpą, nepatikėjo. Tik spėjo pamatyti, kaip sumosavęs rankomis, pakirstas alėjos gale sukniubo kunigas. Pro šalį nuskuodė kelios karinėm uniformom vilkinčios ginkluotos žmogystos. Kepurėse blausiai markstėsi penkiakampės žvaigždės.

Skausmas persmelkė krūtinę. Nudiegė širdį. Profesorius pabandė pasukti galvą. Rankomis grabaliojo aplink. Drėgni lapai lipo prie delnų. Drėgmė pradėjo smelkti visą kūną. Drėgmė ir skausmas. Kas čia vyksta? Šokančių lapų šėlsmas... praeities šėlsmas. Pagaliau užčiuopė lazdą. Vėl šūviai. Tik jau tolėliau. Kalė kulkosvaidis. Kažkas šaukė, keikėsi. Trūko oro. Tyliai šiugždėdami leidosi lapai.

Tin-tan. Tin-tin. Vėl tylu. Girdėjo kalant savo širdį. Skausmas aprimo. Remdamasis alkūnėmis, pabandė keltis. Šiaip ne taip. Pavyko. Giliai įkvėpė, dvejodamas apsižvalgė. Išsukęs iš klevų alėjos, ranka nevalingai praskynė brūzgynus ir atsidūrė laukymėje. Netoliese dunksojo senosios mokyklėlės medinukas, už jo stiebėsi bažnyčios bokštelis.

„Viskas nuo spalvų gausos, viskas nuo muzikos, viskas nuo įspūdžių... impresija, kokia impresija. Rudens piligrimas. Sugrįžo į Gimtinę...“ – galvoje sukosi padrikos mintys.

Kitoje pusėje link miško judėjo kažkokie siluetai. Paskui juos susirietę ritosi kareiviai. Vėl papliūpos. Jau sunku buvo ir įžiūrėti. Viską gaubė prietema, ir žaižaruojantis gamtos pokylis baigėsi.

– Čionai, čionai. Tik greitai, čionai.

Mokyklos durys atvertos. Priebutyje kažkas stūkso ir moja, moja, šaukdamas.

Profesorius, apimtas jaudulio ir nerimo, nuskubėjo prie mokyklėlės. Bet juk tai... Juk tai... ne, negali būti. Impresijos tęsinys. Negali... mokyklos direktorius. Mūsų direktorius. Mūsų mokytojas...

– Vidun, vidun. Kiek kartų sakiau, kad nelakstytumėt palaukėm. Ar nežinai, kas darosi?..

Viskas – kaip anuomet. Viskas. Tik sunku tuo patikėti. Senasis mokytojas, praplikęs, pajuodusiais paakiais. Virpančiomis rankomis įsikabino į savo mokinį.

– Ar atnešei?..

Profesorius tik bejėgiškai skėstelėjo. Širdį tebemaudė. Nepajėgė nė žodžio ištart. Jis buvo nublokštas į praeitį. O gal praeitis įsibrovė į jo ramią piligrimišką kelionę? Jis atsisėdo ant išklerusios kėdės, žvalgėsi. Viskas taip pat. Kaip anuomet.

Direktorius mums dėstė matematiką. Gyveno čia, pačioje mokykloje, būtent šiame mažame kambarėlyje. Gerasis, mielasis mūsų mokytojas. Mes jį mylėjome.

Jeigu ne toji sumaištis. Jeigu ne tie trėmimai, šaudymai. Dieve, Dieve. Juk pro jo kambarėlio langą matėsi toji nelemtoji laukymė, kurioje stribai nusviesdavo partizanų kūnus. O jis... jis sėdėdavo prie to lango, kaip dabar. Linguodavo ir lūpos tyliai tyliai krutėdavo.

Vieną aukštesnės klasės mokinį ištempė į stribų būstinę. Tiesiai iš pamokų. Kaltino ryšiais su partizanais. Viską metęs, direktorius nudrožė į tą lizdą. Ir jam pavyko savo auklėtinį ištraukt. Tik kas dabar žino, kokia kaina. Kas žino... Po to tapo kažkoks keistas. Nekalbus.

Aš po pamokų dar pasilikdavau. Mat buvau šioks toks tvarkdarys. Ūkvedys. Che-che. Mažasis ūkvedys. Malkos. Krosnys. Gaudavau pirmąjį paauglio atlyginimą.

... Taip, tapo kažkoks keistas. Kartkartėmis, o vėliau vis dažniau ir dažniau drovėdamasis paprašydavo butelio. Iš sargienės. Vis dažniau ir dažniau linguodavo išgėręs prie savo langelio...

Subildėjusi nukrito lazda. Prie lango, kaip anuolaik, sėdėjo mokytojas ir lingavo, lingavo. Profesorius krūptelėjo, pasisuko kėdėje. Apsiausto vidinėje kišenėje užčiuopė butelį. Stebėtis neturėjo nei noro, nei jėgų. Ištraukė drumzlino skysčio indą, užkimštą stangriu popieriaus kamščiu. Atsistojo. Prieblanda. Jau temsta. Ant apšnerkšto stalo surado stiklinę. Šliūkštelėjo iš butelio, padavė mokytojui.

– Tu geras vaikis. Tu labai geras vaikis. Tik niekur nesipainiok. Niekur. Išgyvenk.

Išgėrė. Paskui dar. Sėdėjo tyloje ir tamsoje. Tik girgždėjo kėdė. Cypavo pelės. Už lango, laukymėje, kaip kadaise bolavo sumesti pusnuogiai kūnai. Tarp jų ir mokytojo iš stribų išgelbėto vaikio. Jam tebuvo šešiolika. Jis visgi išėjo į mišką. Ir sugrįžo...

„Kaip sunku tai prisiminti, kaip sunku. Tai nepakeliama.“ Profesoriui aimana sugniaužė gerklę.

 

Sudie, kvietkeli tu

brangiausias,

Sudie, darželio žolynai,

Aš greitai greitai iškeliausiu –

Jumi lankysiu amžinai...

 

Mokytojo lūpos virpėjo, dainos žodžiai nuskambėjo kaip aimana.

– Eime, mokytojau, aš jums padėsiu. Eime... – profesorius atsargiai apčiuopom privedė direktorių prie lovos. Paguldė. Apklostė. Prisėdo šalia. „Sudie, kvietkeli tu brangiausias... sudie, sudie...“

Tin-tan. Tin-tan. Kimtelėjusį garsą sugėrė bažnytėlės bokštelį jau supanti tamsa.

„Aš greitai greitai iškeliausiu... jumi lankysiu amžinai...“ – tykiai prodainiu kartojo žilagalvis profesorius. Jis sėdėjo visiškai vienas apleistame mažyčiame kambarėlyje, apsuptas tamsos ir praeities.

Skruostu ritosi ašara. Tyla. 

 


 

AUDRONE NUGARAITĖ

Gerumas kaip išteklius keisti mūsų gyvenimą. Gerumas kaip kiekvienos dienos norma ir siekiamybė. Visa tai pasiekti gali padėti gerumo komunikacija.

Būkime raštingi ir dalinkitės savo gerumo kompetencija su kitais.

GERUMO KOMUNIKACIJA

Gruodžio 3 diena, sekmadienis

Advento pradžia. Tarptautinė neįgaliųjų žmonių diena

Susikaupimo laikas džiaugsmingai laukti ir ramiai bendrauti. Save įvertinti ir apsivalyti. Tobulėjimo šviesa atnaujina mūsų dvasinį pasaulį, kuriame gerai jaučiamės ir ten šviečia mūsų norima saulė.Tai svarbu, kai kasmet einame brandos keliu ir žodis negalia gali tapti varžančia galia. Fizinė, protinė, įgimta, įgyta, pastovi, laikina ji mažina, neleidžia, atima iš mūsų galimybes būti savimi. Todėl turime nuolat daryti tai, kas padeda ne tik jos išvengti, bet ir susitikus būti tam pasirengus. Būkime.

Gruodžio 1 diena, penktadienis

Dar vienas metų laikas įžengė į sceną. Jis svarbus, nes pasitikę šventes, baigsime senus metus. Atėjo žiema - permaininga ir šalta - šilta. Su ledu, speigu, lijundra. Su atodrėkiu ir sniego pūga. Todėl svarbiausia turėkime šilumą savyje, kad būtų saugu dvasioje ir gera žiemos kelionėje. Einame drauge.

Lapkričio 30 diena, ketvirtadienis

Ruduo vėl palieka mus vienus su viltimi po metų susitikti. Dabar toliau mokysimės bendrauti žiemos ritmu, valdyti emocijas tokiu rezultatu, kad aplankytų jausmai, leidžiantys pasijusti patenkintu ir džiaugsmingu.

***

Lapkričio 29 diena. trečiadienis

Nauja diena. Ko gero baltu sniegu papuošta. Ir vėl svarbu mūsų vidinė nuostata. Ką jaučiame viduje ir ką komunikuosime išorėje? Turime save nuteikti ir įvertinti, kuo džiugina ši diena, o praradimai -tik išmokta pamoka.

***

Lapkričio 28 diena, antradienis

Mūsų kasdienybė nerimo ir nežinios sklidina. Paros erdvė vis naujomis tamsos valandomis pildoma. Todėl svarbu rutinoje turėti simbolius, kaip savo vidinius šviesulius. Pražydo mano gėlė ir suteikė stiprybės paversti nerimo ir nežinios tamsą dvasine gerove.

Lapkričio 27 diena, pirmadienis

Paskutinė rudens savaitė, atėjo su žinia, kad savo šalta temperatūra ji nori būti žinoma. Kai norima išsiskirti, reikia turėti aiškių lūkesčių ir atsarginių išeičių. Tada netikėtas šaltis ar šiluma, bus tik galimybė vėl patobulinti save.

***

Lapkričio 25 diena, penktadienis

Šv. Kotrynos, Tarptautinė kovos su smurtu prieš moteris, Pasipriešinimo pirkiniams diena

Puokštė progų pagalvoti apie mūsų kelionę gyvenimo keliu. Ne tik Šv. Teresė mokslą globoja. Ačiū jai. Bet ir smurtas vis dažniau mūsų gyvenseną žaloja. Visa tai susiję ir su pasipriešinimu pirkti. Kai pirkimas nustelbia reikmę įsigyti tik būtinų daiktų, o tampame vartojimo aukų būriu. Būkime išmanūs ir savyje galingi, galėdami pasidžiaugti, kad esame laimingi.

Lapkričio 23 diena, ketvirtadienis

Rudens diena, pabalinta sniegu ir vėjo genama pūga. Ryto oras keičia mūsų nuotaiką. Kur svyra pasitenkinimo rodyklė: gerai, kad atėjo žiema ar vėl šalta, slidu ir nesaugu? Svarbu pasakyti sau: naujos galimybės-aš einu toliau.

***

Lapkričio 21 diena, antradienis

Bėga laikas į gyvenimo lankas, apeidamas sėkmių kalnus ir nevilties duobes. Svarbu, kad jis pildytų mūsų svajones, kauptų energiją ir duotų tai, kai gali sau pasakyti: aš gyvenu laimingai ir gerai, ir negaliu daryti kitaip.

***

Lapkričio 20 diena, pirmadienis

Savaitės išmintis. „Įvykiai neturi kitokios prasmės negu ta, kurią jiems suteikiame. Aš sustojau ir paklausiau savęs, kuri iš daugelio galimybių man tinkamiausia, naudingiausia? Kai šitaip pakeičiame mąstyseną pradeda vykti nuostabūs dalykai: ieškome teigiamų įvykių ypatybių, pastebime vieni kitų energingumą, matome aplink vykstančius stebuklus. Tai sudaro mūsų gyvenimą, ateitį, pasirinkimą ir daro poveikį, keičia gyvenimą.“ D. Taylor

***

Lapkričio 19 diena, sekmadienis

Sekmadienis. Kaip jį įvertinsime, didžia dalimi nuo to priklausys jo nauda. Paskutinė savaitgalio diena, liūdna, rytoj vėl veikla. Dar sekmadienis - šaunu, toliau ilsimės, darome su meile kas patinka, rytojų pildome gerumu

***

Lapkričio 18 diena, šeštadienis

Sėkmės veiksniai. Kas tai? Žinios, vertybės, asmeninės savybės, įgūdžiai, padedantys atlikti darbą, pasiekti norimą rezultatą ir gerą saviraišką. Be technologinių gebėjimų labai svarbus veiksnys yra mūsų bendravimo pavyzdys. Kompetencija ir elgesys- tai raktas atidaryti sėkmės duris.

Lapkričio 17 diena, penktadienis

Tarptautinė studentų diena
Studentija, tai ne tik puikus pasirinkimas būti išsimokslinusiu profesionalu. Tai viso gyvenimo kodas nuolat augti ir džiaugtis savo tobulėjimo procesu. Būkime.

***

Lapkričio 16 diena, ketvirtadienis

Tarptautinė tolerancijos diena

Daug žodžių su ta pačia pabaiga: arogancija, elegancija, tolerancija. Visi jie turi savo sritis ir poveikius tam, kas susiję su mumis. Todėl būkime išmanūs, kad jau žodžio pradžia vestų į norimą pabaigą. Toleruokime.

***

Lapkričio 15 diena, trečiadienis

Kėlimosi ryte procedūra, pakeitus laiką, vis dar yra aktualija. Vieniems žiemos laikas yra atgaiva, nes viskas vėl stojo į savo vietas. Kiti kas rytą nelaimingi, nes jiems vasaros laikas buvo sėkmingas. Būkime laike laimingi.

***

Lapkričio 14 d., antradienis

Savaitės išmintis. "Švietimas veikia kaip vienijanti visuomenę jėga perduodant vertybes, jungiančias skirtingas visuomenės dalis." J. Grigas

***

Lapkričio 13 d., pirmadienis

Pasaulinė Gerumo diena

Metai sezonų ciklą apsuko ir vėl atėjo ši diena. Ji mūsų paklausia, kiek gerumo puoselėjame savyje ir kaip tuo turtu dalinamės išorėje? Gerumas ir mes. Pasižiūrėkime, kaip mūsų asmeninėje erdvėje pasiskirsto gerumo linksniai: Kas? Gerumas; Ko?Gerumo; Kam? Gerumui; Ką? Gerumą; Kuo? Gerumu; Kur? Gerume; Ir šauksmininkas mums sako: Gerume, būkime visada drauge ir bėdoje, ir džiaugsme. Tu esi mūsų gyvenimo prasmės ir laimės raiška. Sveikinimai visiems Gerumo komunikacijos nariams. Einame toliau gerumo keliais ir dalinamės Gerumo vaisiais. Švęskime.

***

Lapkričio 11 d., šeštadienis

Mūsų nuotaika. Nuo ji priklauso? Kodėl vieną rytą ji puiki, o kitą- subjurusi? Gera-bloga, pakili-prislėgta. Ir aplinka lemia mūsų šitą emocinę būseną. Tegul šiandiena būna paženklinta nuotaika puikia ir norima laikysena

***

Lapkičio 8 d., trečiadienis

Europos sveikos mitybos diena

Valgome, nes norime būti sotūs. Gaminame, nes turime progą pasidžiaugti skaniu maistu. Viskas būtų puiku, jeigu visa šita maisto veikla būtų ne tik pavadinta sveika mityba, bet ir užtikrintų mūsų geros savijautos ir dvasinio meniu darybą. Skanaus.

***

Lapkričio 7 d., antradienis

Eilinė metų diena. Jokių oficialių progų minėti nėra. Todėl padarykime ją švente, kad vaivorykštė spindėtų mūsų viduje, nes kas gera ir gražu pirmiausia jaučiame širdyje. Įsimintina diena, kuriai pavydės vakardiena. Va taip.

***

Lapkričio 6 d., pirmadienis

Savaitės išmintis

"Lapkritis verčia jaustis, kad gyvenimas bėga greičiau. Valandas stengiuosi užpildyti prasmingiau, kad jas pristabdyčiau." H. Rolins

***

Lapkričio 4 d., šeštadienis

Puikiai žinome, kas mums nepatinka/patinka. Kas gražu/negražu. Ar turime atsakymą į klausimą ne tik šio žodžio prasme, bet ir savo būsena, kas mums yra GERA kūne ir dvasioje? Kaip visa tai daliname savo viduje ir išorėje? Kad savo likimą sietume su sėkmės taku ir laimės žvaigždės siekiu. Gera, gerai, gerumas.

 

Lapkričio 3 d., penktadienis

Šventės praėjo. Paminėjome, prisiminėme, susitikome. Ką jos paliko, kas vertinga ir stabilu? Kam dar reikia aktyvaus bendravimo ir daugiau realių veiksmų? Švenčių dvasia - tai kasdienybės energijos šviesa.

***

Lapkričio 2 d., ketvirtadienis

Emocinė stiprybė - tai ne piktintis sunkiais jausmais ir jais atsikratyti. Tai geba įveikti juos sveika reakcija ir sau aiškiai pasakyti: nebėgu nuo sunkių jausmų, juos žinau, dėmesį valdau ir savo atsparumą šitaip ugdau.

***

Lapkričio 1 d., trečiadienis

Lapkritis atėjo su Visų Šventųjų diena. Vėlinių dvasios šviesa. Proga ne tik pagerbti, prisiminti išėjusius, bet ir aktyviau su jais mintyse pabendrauti. Tai mūsų vidinio pasaulio vertybių sistema- įvertinti save ir pasakyti nesantiems šalia, kad gyvenimas teka norima vaga. Esame kartu ir atskirai - mes čia, o jūs tenai. Būkime.

***

Spalio 30 d. antradienis

Paskutinė spalio mėnesio diena. Sutinkame ją su nuotaika gera. Ji patvirtina mūsų išmoktas pamokas, suteikia norimą jauseną. Laukia mūsų rudens tęsinys. Žiemai pasirengti taip, kad kojos ant ledo tvirtai laikys ir neslys.

***

Spalio 30-oji, pirmadienis

Savaitės išmintis

"Gamta - vienintelė knyga, kurios kiekvienas puslapis prasmingas." J. V. Gėtė

***

Spalio 29-oji, sekmadienis

Ir vėl pasikeitė laikas. Tai kaip naujas veiklos saikas. Nors turi patirties ir žinai, reikia mokyti save gyventi naujai. Dieną neišsimiegojus baigti žvaliai. Tai detalės, jų nesunku išvengti ir gyvenimo sėkmės keliu žengti.

***

Spalio 28-oji, šeštadienis

Mūsų nusiteikimą ir keli žodžiai gali parodyti. 300 dienų praėjo, metai į pabaigą pajudėjo. 300 dienų į laiko bedugnę nugarmėjo. 300 dienų į patirties ir sėkmės bokštą ant sparnų nuskrido ir suteikė mums galimybę tobulėti.

***

Spalio 26-oji, ketvirtadienis

Mūsų asmens skirtumai-tai daigai ir želdiniai, kurios turime pirmiausia atpažinti ir žinoti. Skirtumas kaip galimybė išreikšti save, parodyti savo kūrybines puses. Išnaudoti savo originalumą ir nekonkuruoti, o mielai bendrauti

***

Spalio 25-oji, trečiadienis

Kai protas ir kūnas įsitempę, išeitis slypi mūsų viduje. Pabūti gamtoje, pasirūpinti minčių, jausmų ir kūno derme. Tikėjimas savimi, noras duoti kitiems, yra vidinės energijos harmonija, potencialas džiaugtis kasdiena.

***

Spalio 23-oji, pirmadienis

Savaitės išmintis

"Norint būti lydimam sėkmės, privalu kliautis tik savimi. Viskas, ko reikia siekiant tikslo, slypi jumyse, tereikia naudotis." D. Taylor

Spalio 22-oji, sekmadienis

Apsikabinimo galia, susijusi ne tik su gera nuotaika. Jis padrąsina ir padeda įveikti baimę. Gesina streso ir pykčio laužą, padeda pajusti meilę. Apsikabinimas viena iš ryšio priemonių, suprantama geriau nei daug gražių žodžių. Net ir pačiam save reikia apsikabinti, nes per dieną, mokslininkų teigimu, tai reikia 4 kartus patirti. Apkabinimas virtualus - tai irgi pojūtis puikus. Apsikabinkim

 

KLAUSIMĖLIS


Warning: include(/usr/home/fs/www/templates/zurnalistai/modules/apklausa.php): failed to open stream: No such file or directory in /home/fs/www/templates/zurnalistai/modules/shonas.php on line 15

Warning: include(): Failed opening '/usr/home/fs/www/templates/zurnalistai/modules/apklausa.php' for inclusion (include_path='.:/usr/share/pear:/usr/share/php') in /home/fs/www/templates/zurnalistai/modules/shonas.php on line 15

Radai klaidą?
Rašyk (el.p. lzs.kaunas@gmail.com)