2023 m. rugsėjo 27 d.

V. Putvinskio g. 48
44211 Kaunas
lzs.kaunas@gmail.com
+370 698 17188


 

 VLADIMIRAS 

 BERESNIOVAS:

,,GYVENIMAS VLABERIO ŽVILGSNIU "

             

 

 

 

 

 

 

 

 

Būsiu teisingas ir doras
Keisčiau lytį į Vytį,
Tėvynę į kavinę,
Bet... kad toks geras oras –
Būsiu teisingas ir doras...

***

Pasirinkimas
Kam – kairieji,
Kam – dešinieji,
Kam – centristai,
O kam – aferistai.

***

Buvo rimta priežastis
Kai mūsų krepšininkai pralaimėdavo,
gerdavom iš nevilties.
Kai laimėdavo – iš džiaugsmo...

***

Čia Lietuva...
„Čia Lietuva,
Čia lietūs lyja“.
Čia painiava, Čia velniava, Čia juokas
Ašaras praryja...

Gyvenimas – „kakus“...
Katinas pieną laka,
Širdis smarkiai plaka.
Nuo kaukolinės apakus,
Gyvenimas tapo... „kakus“.

***
Katinas – „Miau“,
Šuo – „Au, au“.
Jis – „Aū- ū !
Ji – “ I love You!“

LDS ir LŽS nario Vladimiro Beresniovo piešiniai  ir vlaberizmai specialiai www.kaunozurnalistai.lt svetainei

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Hey.lt - Nemokamas lankytojų skaitliukas

LŽS informacija apie docentės, daktarės J. Mažylės persekiojimą Vilniaus universitete dėl įsitikinimų

www.lzs.lt

2023 metų kovo 13 dieną Lietuvos žurnalistų sąjungos Valdyba kreipėsi į Vilniaus universiteto atsakingus asmenis informuodama apie mobingo situaciją ir nepagrįstą persekiojimą, kurie buvo taikomi LŽS narės, žurnalistės ir šio universiteto dėstytojos doc. dr. Jolantos Mažylės atžvilgiu.

Šis atvejis ne tik tapo viešu, tačiau dėl jo viešoje erdvėje atsirado ir daugybė spekuliacijų bei nepagrįstų interpretacijų. Todėl siekdami sąžiningai informuoti visuomenę apie šios itin aktualios žmogaus teisių temos svarbiausius faktus, LŽS Valdybos sprendimu nutarėme pateikti visuomenei esminę informaciją dėl šios situacijos supratimo.

SITUACIJĄ NAGRINĖJA DARBO GINČŲ KOMISIJA

Šiuo metu (2023 metų liepos 24 dieną) jau yra priimti kelių svarbių institucijų ar organizacijų sprendimai. Atsižvelgusi į tai, doc. dr. Jolanta Mažylė kreipėsi į Darbo ginčų komisiją su prašymu įvertinti situaciją, kai jos atžvilgiu buvo elgiamasi netinkamai ir neužtikrinama teisė į saugią bei sveiką darbo aplinką. Tokią teisę darbuotojas turi tuomet, jei darbdavys nesukūrė aplinkos, atitinkančios Darbo kodekso 30 straipsnio reikalavimų, ar buvo nepakankamai aktyvus, vykdydamas Darbo kodekse nustatytas pareigas ir darbuotojas dėl to patyrė žalą. Kaip žinia, darbuotojas, kurio teisės yra pažeistos, turi teisę inicijuoti individualaus darbo ginčo nagrinėjimą, kreipdamasis į Darbo ginčų komisiją su prašymu dėl turtinės bei neturtinės žalos atlyginimo.

J. MAŽYLĖ NEPAŽEIDĖ UNIVERSITETO AKADEMINĖS ETIKOS

Vilniaus universiteto Centrinė akademinės etikos komisija 2023 m. kovo 29 d. priėmė sprendimą dėl doc. dr. J. Mažylės dalyvavimo laidoje „Sengirė" (laida buvo rodoma OPTV kanale Youtube platformoje).. Konstatuota, kad dalyvavimo laidoje faktas niekaip nepažeidžia Universiteto akademinės etikos. Galutinis sprendimas - akademinės etikos pažeidimų nenustatyta.

VALSTYBINĖ DARBO INSPEKCIJA NUSTATĖ SITUACIJOS VILKINIMO POŽYMIUS

2023 metų kovo 14 dieną J. Mažylės ir LŽS kreipimasis į Valstybinę darbo inspekciją buvo išnagrinėtas maždaug per mėnesį ir gegužės 15 dieną buvo gautas atsakymas.

Jame dar kartą primenama, kad Darbo kodekso 30 straipsnio 3 dalyje nurodyta, kad darbdavys privalo imtis visų būtinų priemonių smurto ir priekabiavimo prevencijai užtikrinti ir aktyvių veiksmų pagalbai asmenims, patyrusiems smurtą ar priekabiavimą suteikti: 1) atsižvelgdamas į galimus smurto ir priekabiavimo pavojus, imtis jų šalinimo ir (ar) kontrolės priemonių; 2) nustatyti pranešimų apie smurtą ir priekabiavimą teikimo bei nagrinėjimo tvarką ir supažindinti su ja darbuotojus; 3) organizuoti darbuotojams mokymus apie smurto ir priekabiavimo pavojus, prevencijos priemones, darbuotojų teises ir pareigas smurto ir priekabiavimo srityje. Darbdavys, kurio vidutinis darbuotojų skaičius yra daugiau kaip penkiasdešimt, DK nustatyta tvarka įvykdęs informavimo ir konsultavimo procedūras, privalo patvirtinti smurto ir priekabiavimo prevencijos politiką, įprastais darbovietėje būdais ją paskelbti ir įgyvendinti (DK 30 straipsnio 4 dalis).

Vertinant, ar darbdavį atstovaujantis asmuo ėmėsi priemonių smurto ir priekabiavimo prevencijai užtikrinti, t. y. kaip VU vykdomi DK 30 straipsnio 3 ir 4 dalies reikalavimai, patikrinimo metu nustatyta, kad VU rektoriaus 2023 metų kovo 22 dienos įsakymu Nr. R-106 (t.y. jau po to, kai dr. J. Mažylė kreipėsi į VU Komunikacijos fakultetą ir LŽS dėl jos teisių gynimo) buvo patvirtinta Vilniaus universiteto diskriminacijos, priekabiavimo, seksualinio priekabiavimo, smurto ir persekiojimo prevencijos politika ir Vilniaus universiteto diskriminacijos, priekabiavimo, seksualinio priekabiavimo, smurto ir persekiojimo atvejų nagrinėjimo tvarkos aprašas bei sudaryta Diskriminacijos, priekabiavimo, seksualinio priekabiavimo, smurto ir persekiojimo prevencijos ir atvejų nagrinėjimo komisija.

Taip pat buvo tikrinama, kaip darbdavys laikosi Lietuvos Respublikos darbuotojų saugos ir sveikatos įstatyme nustatyto įpareigojimo vykdyti darbuotojų saugos ir sveikatos būklės vertinimą. Nustatyta, kad nors Vilniaus universitete ir buvo atliekama bendruomenės apklausa vertinant psichosocialinius darbo veiksnius, tačiau vadovaujantis galiojančiais teisės aktais VU Komunikacijos fakultete nebuvo atliktas psichosocialinių profesinės rizikos veiksnių vertinimas. Darbdaviui bus pateiktas reikalavimas pašalinti pažeidimą, įpareigojantis VU Komunikacijos fakultete teisės aktų nustatytą tvarka atlikti psichosocialinių profesinės rizikos veiksnių vertinimą.

Kaip žinia, šių metų vasario 22 dieną doc. J. Mažylė kreipėtės į VU Komunikacijos fakulteto dekanę su prašymu, kuriame nurodė, jog susipažinusi su 2022-12-14, 2023-01-18 ir 2023-01-30 Žurnalistikos bakalauro studijų programos komiteto posėdžių garso įrašais, dėstytoja sužinojo apie prieš ją organizuojamą ir vykdomą niekinimo ir smerkimo akciją, studentų atstovų įtraukimą į šią veiklą. Dėl tokios sukurtos atmosferos ir psichologinio spaudimo, vadinamo mobingu, dėstytoja J. Mažylė patyrė sunkius psichologinius išgyvenimus ir nurodė, kad esant tokiai situacijai ji sunkiai įsivaizduoja kaip turėtų tęsti darbą..

Valstybinei darbo inspekcijai pasiteiravus VU, kokių veiksmų ir priemonių buvo imtasi reaguojant į J. Mažylės prašymą, VU informavo, kad „J. Mažylė buvo atleista nuo dėstymo Žurnalistikos bakalauro studijų programoje be jokių finansinių pasekmių, suradus pavaduojančią dėstytoją ir jai perdavus dėstymą. 2023 m. vasario 23 d. prašymas perduotas atsakingiems Komunikacijos fakulteto administracijos darbuotojams susipažinti ir priimti atitinkamus sprendimus, kad dėstytojai būtų sudarytos sąlygos nekeliančios streso. J. Mažylės prašyme nurodytos aplinkybės žodžiu aptartos su Žurnalistikos studijų programos komiteto pirmininku, kai kuriais studijų programos komiteto nariais, studijų programos dėstytojais ir studentais siekiant išsiaiškinti situaciją ir nustatyti galimas priežastis, lėmusias prašyme išdėstytus nusiskundimus. Pokalbių metu nebuvo pastebėta priešiško nusistatymo prieš dėstytoją".

Valstybinė darbo inspekcija atkreipė dėmesį, kad tiek vasario mėnesį VU pateikto J. Mažylės prašymo, tiek LŽS rašto pateikimo metu VU Aprašas dar nebuvo patvirtintas ir Komisija dar nebuvo sudaryta, tačiau galiojo DK 30 straipsnio 3 dalyje nurodyta darbdavio pareiga imtis visų būtinų priemonių smurto ir priekabiavimo prevencijai užtikrinti ir aktyvių veiksmų pagalbai asmenims, patyrusiems smurtą ar priekabiavimą suteikti. Kaip matyti, Komunikacijos fakultetas, reaguodamas į J. Mažylės šių metų vasario 21 dienos prašymą, atleido ją nuo dėstymo Žurnalistikos bakalauro studijų programoje, tačiau VU Komunikacijos fakultetas minėtą J. Mažylės prašymą perdavė svarstyti Komisijai tik balandžio 17 dieną, tai yra beveik po dviejų mėnesių nuo pirmo prašymo gavimo ir beveik po mėnesio nuo Aprašo patvirtinimo. Komisija, gavusi prašymą ir atlikusi pirminį situacijos vertinimą, priėmė sprendimą nagrinėti J. Mažylės prašymą Vilniaus universiteto diskriminacijos, priekabiavimo, seksualinio priekabiavimo, smurto ir persekiojimo atvejų nagrinėjimo tvarkos apraše nustatyta tvarka.

VDI rekomenduoja pranešimus nagrinėti per kiek įmanomai trumpiausią terminą, siekiant apsaugoti darbuotoją nuo galimo neteisėto poveikio. VDI Psichologinio smurto darbe prevencijos skyriaus vyr. darbo inspektoriaus nuomone, delsimas perduoti darbuotojo prašymą (šiuo atveju - J. Mažylės 2023-02-21 prašymą) nagrinėti Komisijai, atsakingai už tokių prašymų nagrinėjimą, galėtų būti laikomas vilkinimu, kuris galėjo turėti įtakos J. Mažylės emocinei būsenai. Atsižvelgiant į tai, kas išdėstyta, VU bus pateiktos VDI rekomendacijos papildyti vidinius teisės aktus, reglamentuojant gaunamų pranešimų/skundų perdavimo Komisijai terminus ir procedūrą.

LŽS GINA SAVO NARĘ, JEI MATO PERSEKIOJIMO POŽYMIUS

Šių metų vasario 23 dieną Lietuvos žurnalistų sąjunga gavo Vilniaus universiteto doc. dr. Jolantos Mažylės pranešimą apie jos atžvilgiu taikomą mobingą Gautame pranešime nurodoma, kad Žurnalistikos bakalauro programos komitete vykdomi aiškiai išreikšti veiksmai ir siekis susidoroti su doc. dr. J. Mažyle kaip dėstytoja. LŽS Valdybai susipažinus su pateikta medžiaga, tapo akivaizdu, kad šį persekiojimą savo kreipimusi į komiteto pirmininką doc. dr. A. Gudauską inicijavo, kryptingai ir atkakliai vykdė VU Komunikacijos fakulteto Žurnalistikos bakalauro studijų programos socialinė partnerė, šio komiteto narė, LRT generalinė direktorė Monika Garbačiauskaitė-Budrienė. Doc. dr. J. Mažylė išklausiusi šio komiteto kelių atvirų posėdžių (pagal reglamentą visu posėdžiai yra atviri, nebent būtų nutariama dėl jų uždarumo) įrašus, kuriuos oficialiai gavo iš Komunikacijos fakulteto administracijos, aiškiai suvokė, kad ieškoma būdų ją sunaikinti kaip dėstytoją, pedagogę, kaip žmogų. Net trijuose Žurnalistikos bakalauro studijų programos komiteto posėdžiuose buvo svarstytas doc. dr. J. Mažylės dalyvavimo TV laidoje „Sengirė" faktas ir jos asmenybė, profesinė kompetencija, jos vertybės, įsitikinimai. Pažymėtina, kad į šią laidą doc. dr. J. Mažylė buvo pakviesta pristatyti jos parengtą žurnalisto ir redaktoriaus Vytauto Gedgaudo knygą.

Doc. dr. J. Mažylei apie šiuose posėdžiuose svarstomus su ja susijusius klausimus nebuvo ne tik pranešta, bet ir buvo nuspręsta jos nekviesti į tuos svarstymus. LŽS Valdybai susipažinus su pateikta medžiaga, tapo žinoma, kad minėtuose posėdžiuose buvo aptariami, nagrinėjami, svarstomi būdai kaip doc. dr. J. Mažylę pašalinti iš Universiteto, netgi inicijuojant studentų skundus. Kartu su LRT generaline direktore šiame procese dalyvavo ir kiti Komunikacijos fakulteto Žurnalistikos bakalauro studijų programos komiteto nariai, kurie yra ir LRT darbuotojai. Visi šie asmenys susiję tarnybinio pavaldumo santykiais, todėl LŽS Valdybai iškilo ir klausimas dėl jų nepriklausomumo. LRT generalinė direktorė savo iniciatyva parengė kreipimąsi į Vilniaus universiteto centrinę akademinės etikos komisiją. Apie vykdomą mobingą ir elementarios žmogiškos etikos normų nepaisymą doc. dr. J. Mažylė raštu pirmiausia informavo Vilniaus universiteto Komunikacijos fakulteto dekanę, kad dėl tokios padėties patirdama didelę emocinę įtampą ir išgyvenimus nebegali toliau dirbti šioje žurnalistikos bakalauro studijų programoje.

Tiktai po to, kai jokių realių veiksmų dėl Žurnalistikos studijų programos komiteto inicijuotos persekiojimo ir mobingo situacijos VU (Komunikacijos fakultetas) nesiėmė, buvo kreiptasi į LŽS.

Lietuvos žurnalistų sąjungos valdyba, susipažinusi su visa medžiaga dėl galimo mobingo, vienbalsiai pripažino netinkamu Žurnalistikos bakalauro programos komiteto bei atskirų jo narių, organizavusių doc. dr. J. Mažylės persekiojimą, elgesį. Tokiam doc. dr. Jolantos Mažylės niekinimui iš esmės nepritarė Vilniaus universiteto Komunikacijos fakulteto Žurnalistikos bakalauro programos komiteto vadovas doc. dr. A. Gudauskas, kuris nusišalino nuo balsavimo dėl bandymo persekioti doc. dr. J. Mažylę skundžiant ją VU Centrinei akademinės etikos komisijai. Jo nurodyti argumentai grindžiami bendraisiais VU SPK nuostatais. Doc. dr. A. Gudauskas posėdžio metu aiškiai nurodė, kad socialinės partnerės Monikos Garbačiauskaitės-Budrienės pateiktas skundas VU centrinei akademinės etikos komisijai nėra Komunikacijos fakulteto Žurnalistikos bakalauro programos komiteto svarstymo objektas.

Atsižvelgiant į visas minėtas aplinkybes LŽS valdyboje priimtas sprendimas informuoti atitinkamas organizacijas apie vykdomą mobingą doc. dr. J. Mažylei. Mobingu darbe vadinamas ilgalaikis psichologinis teroras, kurį grupė darbuotojų vykdo prieš vieną asmenį. Mobingą gali vykdyti tiek vienas kolektyvo pritarimą ar galios svertų turintis asmuo, tiek darbuotojų grupė kartu sutartinai. Taip pasiekiamas vadinamasis galios disbalansas. Tokiame veiksme vadovas gali dalyvauti, gali ir nedalyvauti, gali jį palaikyti netiesioginiais veiksmais, pavyzdžiui, nesikišdamas.

VU Komunikacijos fakultetas 2023 metų kovo 15 dienos raštu informavo LŽS, kad „susipažinus su Komunikacijos fakulteto Žurnalistikos bakalauro programos komiteto posėdžių vaizdo įrašais ir atsižvelgiant į išdėstytas aplinkybes, šio komiteto narių elgesys negali būti vertinamas kaip bandymas susidoroti su doc. dr. J. Mažyle".

Lietuvos žurnalistų sąjungos valdyba kartu su persekiojimą patiriančia doc. dr. J. Mažyle ne tik imasi teisinių priemonių siekiant užkirsti kelią mobingui, bet ir jaučia pareigą bei mato akivaizdų viešą interesą išsamiai ir detaliai supažindinti su esminiais šios situacijos etapais, kurie čia buvo surašyti. Svarbu atkreipti dėmesį, kad dr. J. Mažylės atžvilgiu (taip pat ir viešumoje) buvo ir tebėra paskleista ir daug tikrovės neatitinkančios bei jos garbę ir orumą žeminančios informacijos.

 

 


 

AUDRONE NUGARAITĖ

Gerumas kaip išteklius keisti mūsų gyvenimą. Gerumas kaip kiekvienos dienos norma ir siekiamybė. Visa tai pasiekti gali padėti gerumo komunikacija.

Būkime raštingi ir dalinkitės savo gerumo kompetencija su kitais.

GERUMO KOMUNIKACIJA

Rugsėjo 27 diena, trečiadienis

Kas padaro mus laimingais? Pareigos, pripažinimas, pinigai? Laimė-gebėjimas džiaugtis dabartimi, jausti dėkingumą už tai, ką gero turi. Kasdienybėje pastebėtos gerumo detalės yra mūsų laimės laipteliai būti savimi.

***

Rugsėjo 26 diena, antradienis

Mūsų buvimas dėmesio centru yra palydėtas dvejopų jausmų. Vieniems tai siekis ir būdas parodyti save, pritaikius savo patirtį, pabūti žvaigžde. Kitiems tai abejonių ir nerimo sklidina aplinka, kurioje nervingai vertiname save. Dėmesys susijęs su meile ir priešiškumu, todėl svarbiausia, kas mums patiems teisinga, gera ir virsta mūsų pačių tobulumu. Būkime sau dėmesio centru.

Rugsėjo 25 diena, pirmadienis

Savaitės išmintis

"Visi ieško nuo vėžio vaistų, kurie išrasti senų seniausiai. Būti geru žmogumi - pirmas punktas... meilė tėčiui ir mamai, pagarba vietai, kurioje gimei, augai, gyveni- juk šita žemė mus nešioja ir maitina."

M. Lasinskas

***

 

Rugsėjo 22 diena, penktadienis

Atsisėdame ant kėdės ir ramiai kvėpuojame. Kojose maloni šiluma pulsuoja. Rankos džiaugiasi nieko neveikimu. Mintys galvoje alsuoja gerumu. Visas kūnas į poilsio minutę reaguoja. Visa tai mus atpalaiduoja ir puikią dieną garantuoja. Džiaukimės savo jausena.

***

Rugsėjo 21 diena, ketvirtadienis

Sena išmintis: moki žodį - žinai kelią. Žodžiai yra materiali minčių ir emocijų raiška. Jie ne tik suteikia mums psichologinės ir fizinės galios raktus atidaryti norimo bendravimo vartus. Jie mus veda laimės keliu, jeigu juos pateikiame su pozityvumu. Teigiami žodžiai, pavyzdžiui, taika, meilė, taip, mums leidžia pasirinkti sėkmės veiksmus, teigiamai vertinti save ir kitus.

***

Rugsėjo 19 diena, antradienis

Pažįstu save-gebu suprasti ir valdyti savo jausmus,viltis, norus, lūkesčius. Kai užplūsta negatyvas, pyktis ar pavydas, jį užkloju pozityvu, meile ir džiaugsmu. Šita sinergija -mūsų dvasinė energija eiti norimu gyvenimo keliu.

***

Rugsėjo 18 diena, pirmadienis

Savaitės išmintis

"Mes per dažnai vartojame žodį "reikėtų". Jis itin neveiksmingas, nes skatina nieko neveikti. Apčiuopiamos nuolatinės permainos vyksta tik tada, kai vietoje "reikėtų " sakome "reikia, būtina." D. Taylor

Rugsėjo 17 diena, sekmadienis

Rytas-gaivus ir aktyvus, nes sekmadienis mus veda į naujos savaitės laukus. Šios dienos veikla ir bendravimas -tai kito septyndienio tikslingas motyvavimas. Kelionė keliu, pažymėtu geru nusiteikimu. Eime.

Rugsėjo 16 diena, šeštadienis.

Europos judumo savaitė (16-22 d.)

Rytas, diena, vakaras, naktis - tradicinė paros narių sudėtis. Puiku, kai naktis alsuoja poilsiu ir geru miegu, o rytas ir diena žavi ir kviečia naudotis įvairiapusiu judumu. Judumas pirmiausia savyje, sukaupti energiją ir gerą jauseną. Pirmyn.

***

Rugsėjo 15 diena, penktadienis

Kūrybiškumas - tai gebėjimas įgyvendinti save kasdienybės erdvėse. Ne tik atlikti darbus paprasčiau, daryti tai kas nauja, įdomu. Svarbiausia nesėkmėje būti originaliu kūrėju ir džiaugtis priimtu kūrybišku sprendimu.

***

Rugsėjo 14 diena, ketvirtadienis

Jurginai ne tik aplinkos puošmena, bet ir mūsų dvasiai atgaiva. Jie linki mums nuolat prisiminti, kad grožį turime gamtoje ir savyje auginti. Ačiū.

***

Rugsėjo 12 diena, antradienis

Poilsio minutei matematinė mįslė.Trys šimtai šešiasdešimt penki vieversiai, penkiasdešimt trys varnos, dvylika kranklių ir vienas išdidus sakalas. Kas tai? Norimais skaičiais mums visiems pažymėtos šiandienos.

***

Rugsėjo 11 diena, pirmadienis

Savaitės išmintis

"Kiekvienas žmogus yra lyderis, kitaip sakant, kiekvienas asmuo, įskaitant ir jus. Jūsų valia rinktis, ar priimti tokią lyderystę." D. Taylor

***

Rugsėjo 10 diena, sekmadienis

Nusiteikimas - tai norimu rūbu savęs aprengimas. Kokia nuotaika save palabinti ir nusiteikti ką nors nuveikti? Gera savijauta priklauso nuo veiklos daryti sprendimus, o ne gailėtis dėl klaidos, kuri yra tik išmokta pamoka. Būkime savimi.

***

Rugsėjo 9 diena, šeštadienis

Tarptautinė grožio diena Gyvenimas yra energinga ir kūrybinė veikla. Ja siekiame sukurti norimą rezultatą: patirti laimę, pajusti meilę, džiaugtis grožiu, vidinio gėrio simboliu. Trys G raidės yra dabarties gyvenimo spalvų paletės akcentai. Gėris, Grožis, Gerumas yra mūsų sėkmingos ateities kūrimo komponentai. Tegul grožis ne tik džiugina, bet nuolat slypi mūsų viduje.

***

Rugsėjo 8 diena, penktadienis

Tarptautinė raštingumo diena

Skaitau, rašau, kalbu, vadinasi raštingas esu. Tačiau šiandieną plaukiodami naujųjų technologijų vandenyse, turime paraginti save. Mūsų asmeninė pareiga padėti sau padaryti raštingumą viso gyvenimo mokymosi paskata ir sėkmingos ateities atrama. Gerai jausimės tada, kai būsime sumanūs ir išmanūs, ir džiaugsimės gyvenimo dovana.

***

Rugsėjo 7 diena., ketvirtadienis

 Buriuotojų diena

Visi mes kaip laivai plaukiame gyvenimo upe, maudomės amžėjimo jūroje ir siekiame gerovės likimo vandenyse.

Mes, laivo kapitonai, šturmanai ir keleiviai, turime būti aktyvūs ir budrūs, kad likimas dovanotų palankų vėją ir mūsų bures neštų į norimą užuovėją.

***

Rugsėjo 4 d,. pirmadienis

Savaitės išmintis

"Kiekvienas laiko taškas yra kupinas neištirtų galimybių, o kiekviena galimybė yra laikoma originalia ir unikalia, nenukopijuojama jokiu kitu laiko momentu, vadinasi, keitimosi (ar bent bandymo keistis) būdų yra išties nesuskaičiuojama daugybė. " Z. Bauman

Rugsėjo 1 d., penktadienis

Naujieji mokslo metai, mokslo ir žinių diena pradeda rudens sezono rutiną. Nuo mūsų priklauso kokia ji bus. Ar džiaugsimės rudens spalvų įvairove? Ar su liūdesiu galvosime apie laukiančią tamsos tvirtovę? Visko reikia, viskas yra svarbu, kad ruduo žavėtų derliumi, o mes didžiuotumėmės sukaupta energija ir dvasiniu turtu.

Su šiliniu, vėsuliniu, paukštlėkiu Rugsėju.

***

Rugpjūčio 30 d,, trečiadienis

Vidinis grožis - tai mes patys savyje. Tai ne forma ar savybė, tai mūsų vidinė visuma su tam tikra estetine ir etine raiška. Svarbu, kad dvasinis grožis būtų mums moralinis gėris, padedantis bendrauti, mylėti ir jausti save.

***

Rugpjūčio 28 d., antradienis

Ar esame susimąstę, kas yra savasis AŠ? Tai nuomonių, vaizdinių, nuostatų apie save visuma. Ji sąlyginai yra pastovi. Tuo pačiu nuolat kinta, priklausomai nuo mūsų socialinės patirties, bendravimo su kitais ir savęs vertinimo. Svarbūs aspektai yra mūsų atliekami vaidmenys, socialiniai tapatumai, su kuo save tapatiname. Būtina atkreipti dėmesį ir į savęs lyginimą su kitais, patirtas sėkmes ir nesėkmes, kultūrinę aplinką ir į informacijos apie save priėmimą. Informacija, sutampanti su mūsų nuostatomis, ji visada yra priimama ir įsimenama. Informacija, neatitinkanti mūsų požiūrių, yra atmetama, kaip priešiškumas ir kelia neigiamų jausmų.

Galimi savojo AŠ: platus pasirinkimas, kokį vaizdą norime kurti ir kaip pateikti save. AŠ - idealus, realus, parodomasis, veidrodinis. Būkime norimu AŠ.

***

Rugpjūčio 23 d., pirmadienis

Savaitės išmintis

"Daug verčiau išsigydyti nuo skriaudos jausmo negu keršyti. Kerštas užima daug laiko: sielvartaudami dėl vienos skriaudos, patiriame daugelį. Griežiame dantį ilgiau negu esame skriaudžiami. Daug geriau elgtis priešingai, ydomis nekovoti su ydomis. " Seneka

***

Rugpjūčio 22 d,. ketvirtadienis

Mūsų subjektyvi nuomonė yra tik požiūris, vienas iš daugelio. Interneto viešumo laukuose požiūrių gausa tampa pertekline ir kelia nerimą ar net pasipiktinimą, nes tampame kitų subjektyvių nuomonių naudotojais ir kaupėjais. Todėl yra svarbūs mūsų prioritetai, lemiantys informacijos vertinimą. Informacijos vertė susijusi su jos svarba, tenkinant mūsų poreikius ar priimant spendimus. Todėl būkime kritiški, vertindami informacijos turinį, subjektyvumą, jos reikalingumą mūsų informuotumui.

***

Rugpjūčio 23 d., trečiadienis

Emocinė išmintis-gebėjimas suprasti ir pajausti kitus. Įvertinęs situaciją, tinkamai pasielgęs, patirtimi būsi gausus. Svarbu priimti save tokį, koks esi, nes tik tada keistis gali. Kai susijungia protas ir širdis, didėja mūsų išmintis. Būkime budrūs sau ir kitiems.

***

Rugpjūčio 21 d., pirmadienis

Savaitės išmintis

"Niekam neįdomu, koks buvai didingas ar kaip įveikei krizę. Įdomu, ką dar padarysi ateityje. Nes jei veidu žiūrėsi į praeitį, pagalvok, kurią vietą rodysi ateičiai." L. A. Bumelis

***

Rugpjūčio 19 d., šeštadienis

Virtualiai ir gyvai- bendraujame šiandien plačiai. Interneto draugai pasiekiami ištisai. Tačiau interneto turi būti su saiku, kad nebūtų žalingu. Gyvas ryšys yra bendravimo mokykla: nuo gebėjimo prakalbinti, akių kontakto, gyvo šypsnio, rankos paspaudimo ir apsikabinimo. Tai dovana, kurią įteiksime sau ir visiems, kurie nori gerai jaustis ir gyvu bendravimu padėti kitiems.

***

Rugpjūčio 18 d. , penktadienis

Ar susimąstome kada apie savo ambicijas? Koks jų vaidmuo ne tik dienos bėgime, bet ir viso gyvenimo darnume? Kada jos pataiso mūsų nuotaiką, o kada gadina sveikatą? Ambicijų neturėjimas ir per didelis ambicingumas - du kraštutinumai, dažnai vedantys ne į norimą svajonių kalną, o atvirkščiai į emocijų narvą. Todėl turime aiškiai sau pasakyti, kaip su savimi elgtis, su kitais bendrauti ir į įvykius reaguoti, kad kiekvieną dieną ambicijos mūsų savijautą pagerintų ir gyvenimo kelionę norimais rezultatais praturtintų. Ambicinguokime.

Rugpjūčio 17 d., ketvirtadienis

Geradarystė. Kas mums ji yra - malonumas, garbė, nauda? Jei mus dosniais padarė nauda ar išskaičiavimas-laikas susimąstyti, kad tai tik savęs nuvertinimas. Geradarystės grąža-vidaus turtų potencialas ir ateities sankaupa.

Rugpjūčio 16 d., trečiadienis

Noras pažinti, sužinoti. Jis labai svarbus, reikalauja pastangų ir kantrybės, nes nuo jo priklauso koks mūsų atsinaujinimas bus. Vien domėtis neužtenka. Nuolat kintanti aplinka reikalauja ne tik žinoti, bet iš to ir naudą sau turėti.

Rugpjūčio 15 d., antradienis

 Žolinė

Bėga laikas į gyvenimo laukus. Vėl Žolinė - proga padėkoti Motinai žemei už derliaus turtus. Turime kiek turime, bet visada svarbu, kad Žolinės puokštė pasipuoštų dvasingumu ir suteiktų ateinančiam rudeniui energijos ir jėgų. Žaliuokime ir puoškimės.

08.12, šeštadienis

Savaitės išmintis

"Mus dažnai slegia baimė - bijome, kad mūsų nesupras, pasišaipys, pažemins, pasinaudos. Tačiau baimė - bloga patarėja ir dažnai save išpildanti pranašystė. Jei šypsaisi žmonėms, jie šypsosi tau; jei esi surūgęs, jie nusigręžia nuo tavęs. Tik pripažinę savo baimes galime pamatyti jų nepagrįstumą ir atskirti jas nuo protingo atsargumo." V. Legkauskas

Šiandien - Tarptautinė jaunimo diena

Jaunyste, mielas tu drugeli, papuoši mus sparnais ir atveri platų gyvenimo kelią. Svarbiausia būti jaunu širdyje, nes senatvė pasibeldžia ir jauname amžiuje. Būkime savo metų ambasadoriai, kai jaunystė yra ne tik žavus rytas, branda- gerumo ir pozityvumo sklaida, o atėjęs vakaras- tvirta aktyvaus amžėjimo atrama. Diena, kuri tik patvirtina, kad bendravimas ir buvimas kartu šypsosi ateities gražumu.

08.10, ketvirtadienis

Varna lesa kažkieno išmestą indelį su maistu ir karksi: ,,Ką tie žmonės sau galvoja, valgo, meta ir palieka? Juk visos šiukšlės gamtai lieka. Skrendi, sustoji, kad paimtum ir nesimėtytų po kojom. Kad mes turėtume kur nusileisti ir saugiai laiką ant žemės praleisti. Oi..."

08. 09, trečiadienis 

Klausimų svarba mūsų gyvenimui. Jų formulavimas rodo ne tik mūsų prioritetus, konkrečius veiksmus, nusiteikimus, bet ir lemia kasdienybės rezultatus. Pavyzdžiui, klausiame savęs "Kodėl vėl man nepasisekė?" Klausimo negatyvas lemia pasiteisinimo, aukos atsakymo akcentą. Todėl norėdami sau padėti, klauskime: ką išmokau iš tos nesėkmės? Kaip save sustiprinau? Ką kitą kartą turiu daryti kitaip? Tokių klausimų atsakymai mus skatins nesigailėti, o tobulėti ir eiti pirmyn, nes gyvenimas yra kelionė. Todėl ir pradėkime šiandien kelionę nuo klausimo stotelės: kokie mano pasiekimai, kuriais didžiuojuosi ir kaip jie man padės eiti toliau? Ką noriu pasiekti per 1, 2, 3.... metus, gerai jaustis ir mylėti kitus? Einame kartu pozityvumo keliu.

08.07, pirmadienis

Savaitės išmintis

"Žmogus yra gimęs tinginiu; norėdamas "degti" darbui, jis turi tą degimą savyje palaikyti. Aš savąjį palaikau laikydamasis dviejų paprastų taisyklių: pirma - visada vykdyti savo pažadus bei įsipareigojimus ir antra - būti padoriam."  V. A. Bumelis

08.06 (sekmadienis)

Šypsena - mūsų akių ir mimikos raiška, emocijomis pagrista. Ji turi savo spalvų paletę, kurią naudojame kaip kasdienybės ruletę. Nuoširdi- pažymėta džiaugsmu ir geru nusiteikimu. Apsimestina- slepianti ironiją ar pašaipą. Santūri, mandagi, baimės sklidina - visa tai mūsų šypsenų rutina. Šypsena - savotiška diplomatija, parodanti mūsų aktyvumą ar pasyvumą, emocinį nusiteikimą ir bendravimo malonumą. Šypsokimės.

08.04 (penktadienis)

Mintys ir sveikata - glaudi sąsaja. Grėsmė, pavojus-ką daryti? Svarbu čia ir dabar kitaip mąstyti. Teigiama mintis suvaldo audras, nes taika mumyse yra ne tai kas vyksta, o tai ką sukuriame savo mintyse. Mes minčių valdovai.

08.03 (ketvirtadienis)

Viskam yra savas laikas. Žiniomis, kantrybe ir darbu mes padedame sau pasiekti tikslą. Svarbiausia suprasti, kad jeigu nepavyko įgyvendinti savo noro čia ir dabar, visada yra galimybė, kad tai bus vėliau. Pozityvus tikėjimas ateitimi

08.02 (trečiadienis)

Kas yra mūsų gerumo krepšelyje?

Ką šiandien žadame panaudoti?

Sėkmingos, dvasingumu nuspalvintos dienos!

 

 

KLAUSIMĖLIS


Warning: include(/usr/home/fs/www/templates/zurnalistai/modules/apklausa.php): failed to open stream: No such file or directory in /home/fs/www/templates/zurnalistai/modules/shonas.php on line 15

Warning: include(): Failed opening '/usr/home/fs/www/templates/zurnalistai/modules/apklausa.php' for inclusion (include_path='.:/usr/share/pear:/usr/share/php') in /home/fs/www/templates/zurnalistai/modules/shonas.php on line 15

Radai klaidą?
Rašyk (el.p. lzs.kaunas@gmail.com)