2023 m. birželio 11 d.

V. Putvinskio g. 48
44211 Kaunas
lzs.kaunas@gmail.com
+370 698 17188


 

 VLADIMIRAS  BERESNIOVAS IR JO ,,SPARNUOTA VASARA" 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KOLEGOS RAŠĖ...

,,KŪRĖJAS"

Jam ieškojimų karštis -

Beprotybė žiauri:

- Ko dar siekti? Kur veržtis,

jeigu viską turi?!

 

MIKROGENIJUS

Jį talentingu daug kas pavadina,

Jis kolektyvą, sako, vienija...

Vidutinybėmis save apsisodino,

Kad tarpe jų   pats būtų genijum.

 

 

 

 

ANT PEGASO BE GALVOS

Jis drebėdamas žirgelį kaso,

Nes balne išsėdis vos ne vos.

Kas iš to, kad kiurkso ant Pegaso,

Jeigu raitelis pats...be galvos!?

 

TUŠČIAKALBIS

Jis trata

Už kulkosvaidį smagiau.

Neįsiterpsi pasakyti:

- Gal jau gana?!

Tylėdamas pasako kitas

Daug daugiau,

Negu jis

Savo žodžių lavina.

 

 

 

KAS MUS PAŽĮSTA

Savais bičiuliais

Gyreis taip ilgai,
Kad Man jau mintys

Skverbiasi nesmagios:

Geriausiai mus pažįsta

Ne draugai,

Bet liežuvautojai,

Skundimai,

Vagys!

 

NEŽINIA

Daug ką žemėj pažinai:

Laimę, džiaugsmą, meilę...

Tik lig šiolei nežinai,

Ar savam tu kaily!..

 

LŽS Kauno skyriaus narys

PETRAS ŽEMKAUSKAS

       (1926 - 2018).

 

 

     LŽS ir LDS nario

Vladimiro Beresniovo

       piešiniai

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Hey.lt - Nemokamas lankytojų skaitliukas

Informacijos teikimo gairės žiniasklaidos ir viešojo sektoriaus atstovams. Esminės gairės


Prieš keletą dienų šioje interneto svetainėje pristatėme Žurnalistų etikos inspektoriaus tarnybos parengtas Informacijos teikimo gaires žiniasklaidos ir viešojo sektoriaus atstovams. Dabar siūlome su esminėmis gairėmis susipažinti išsamiau.

 

Viešojoje erdvėje garsiai nuskamba atvejai, kai prisidengiant asmens
duomenų apsaugos standartais ribojamas duomenų prieinamumas žurnalistams,
dėl ko nukenčia visuomenės teisė žinoti viešąjį interesą tenkinančią informaciją.

Ši problema Lietuvoje ypač išryškėjo ėmus taikyti Europos Parlamento ir
Tarybos reglamentą (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant
asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo ir kuriuo panaikinama
Direktyva 95/46/EB (Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas) (toliau – ir
BDAR).

Priešingai savo prigimčiai, BDAR valstybės ir savivaldybių institucijų bei
įstaigų neretai naudojamas kaip priedanga, siekiant išvengti nepageidaujamo
žiniasklaidos, gvildenančios viešąjį interesą tenkinančias temas, dėmesio.

Būdama viena iš BDAR priežiūros institucijų, Žurnalistų etikos
inspektoriaus tarnyba (toliau – ŽEIT) teikia konsultacijas, išaiškinimus,
nuomonę suinteresuotiems asmenims dėl kylančių klausimų, susijusių su
žurnalistų (visuomenės) teisės į informaciją ir asmens duomenų apsaugos
pusiausvyra.

Pastebime, kad probleminių situacijų dėl žiniasklaidos atstovų
teisės gauti informaciją iš viešojo sektoriaus subjektų (valdžios institucijų)
nemažėja, todėl kyla poreikis plačiau supažindinti viešajame sektoriuje
veikiančias institucijas su esminiais kriterijais ir taisyklėmis, kaip teisingai
nustatyti žurnalistų teisės į informaciją ir teisės į duomenų apsaugą pagal BDAR
santykį. Šis poreikis ir sukaupta institucinė patirtis paskatino ŽEIT parengti ir
viešai paskelbti praktinio pobūdžio Gaires dėl informacijos, kuria disponuoja
viešajame sektoriuje veikiančios institucijos ir kurioje esama asmens duomenų,
teikimo žiniasklaidos atstovams (toliau – Gairės).

Šiame dokumente aiškiai ir nuosekliai išdėstoma konkreti veiksmų seka,
algoritmas, kaip reaguoti (veikti) gavus žiniasklaidos atstovo prašymą pateikti
informaciją, kurioje yra asmens duomenų. Atsižvelgiant į viešajame sektoriuje
veikiančių institucijų dažniausiai keliamus klausimus, šiame dokumente

nurodomos esminės taisyklės ir rekomendacijos dėl asmens duomenų teikimo
vertinimo kriterijų. Gairėse išsamiau paaiškinami žurnalistikos tikslo /
žurnalistinės veiklos apibrėžimo ypatumai, subjekto tinkamumo nustatymo
specifika, priskyrimo viešųjų asmenų kategorijai ir viešojo intereso įtaka
priimant sprendimus dėl duomenų teikimo ir pan. Efektyviai taikyti BDAR ir
šalinti nepagrįstai sukuriamas kliūtis turėtų padėti Gairėse nurodomi praktiniai
patarimai, šablonai, standartinių atsakymų pavyzdžiai, aktualios teisinės bazės ir
teismų praktikos analizė.

Viešojo valdymo kultūra remiasi skaidrumo, atskaitomybės, atvirumo
visuomenei principais. Informacijos, kurioje yra asmens duomenų, iš viešojo
sektoriaus institucijų prašantys žiniasklaidos atstovai turi užtikrinti teisėtą
ir sąžiningą tolimesnį duomenų tvarkymą. Tokia abipusiais įsipareigojimais
grįsta viešojo sektoriaus ir žiniasklaidos sąveika duomenų prieinamumo srityje
geriausiai atspindi saviraiškos laisvės svarbą demokratinėje visuomenėje.

Šios Gairės yra rekomendacinio pobūdžio dokumentas. Jos nepretenduoja
išspręsti visų BDAR interpretavimo problemų ar pateikti universalių atsakymų
į visus klausimus. Kiekviena duomenų tvarkymo situacija turi būti vertinama
individualiai, atsižvelgiant į konkrečius ypatumus. Tikimės, kad šios Gairės bus
orientyras, padėsiantis viešojo sektoriaus institucijoms atlikti pagrįstą tvarkomų
(teiktinų) duomenų proporcingumo vertinimą, skaidriai teikti informaciją bei
asmens duomenis žurnalistams ir užtikrinti efektyvią informacijos laisvės ir
asmens duomenų apsaugos pusiausvyrą. Gairėmis nėra sumažinami asmens
duomenų apsaugos reikalavimai arba kitaip ribojamos duomenų subjektų teisės
į duomenų kontrolę. Priešingai – ŽEIT tiek savo kasdieniu darbu, tiek šiomis
Gairėmis orientuojasi į aukščiausius asmens duomenų gynimo standartus ir
ragina aktyviai ginti pažeistą teisę į duomenų apsaugą, kai pažeidimas padarytas
asmens duomenis tvarkant žurnalistikos tikslais. Aktyvi kiekvieno duomenų
subjekto pozicija siekiant galimai pažeistos teisės į duomenų apsaugą gynimo yra
garantas, užtikrinantis tiek pačios minėtos teisės apsaugos dinamiką tobulėjimo
link, tiek aukštus žurnalistinės veiklos standartus.

ESMINĖS GAIRĖS
1. Duomenų rinkimas ir gavimas yra esminis parengiamasis žurnalistikos
žingsnis, neatsiejama ir saugotina žiniasklaidos laisvės dalis3. Reikia
aiškiai atriboti reikalavimus, taikomus žurnalisto vykdomam duomenų
rinkimui, kurio tikslas yra parengti publikaciją ar kitos formos kūrinį
(pvz., reportažą, socialinio tinklo įrašą (angl. post) ir pan.), ir reikalavimus,
taikomus publikacijos ar kitos formos kūrinio paskelbimui (t. y. plačiam
tokių duomenų paviešinimui). Tai, kokie asmens duomenys ir kokia apimtimi
yra reikalingi publikacijos ar kitos formos kūrinio rengimo stadijoje, gali
spręsti tik pats žurnalistas. Žurnalistas, kuriam perduoti asmens duomenys,
prisiima visišką atsakomybę už tinkamą jų naudojimą bei įvertinimą, kokius
duomenis galės atskleisti publikacijoje ar kitos formos kūrinyje, atsižvelgiant
į jų būtinumą, proporcingumą, galimybę nuasmeninti ir duomenų subjekto
interesus. Jau paskelbus publikaciją ar kitos formos kūrinį ir kilus ginčui dėl
paskelbtos informacijos atitikties asmens duomenų apsaugos reikalavimams,
žiniasklaidos priemonė (žurnalistas) priežiūros institucijai ir / ar teisme
privalės pagrįsti, kad atsakingai atliko šį vertinimą.

2. Teisės aktai nedraudžia viešajam sektoriui teikti asmens duomenis
žurnalistams, todėl atsisakymas teikti informaciją, vien nurodant, kad
prašomoje informacijoje esama asmens duomenų, todėl ji negali būti
teikiama, arba negali būti teikiama pagal BDAR, yra nemotyvuotas atsakymas,
pažeidžiantis gero administravimo principą, ir vien tai sudaro pagrindą
pripažinti jį neteisėtu. BDAR yra taikomas su Europos Sąjungos piliečiais
susijusių asmens duomenų tvarkymui, kurį atlieka fizinis asmuo, įmonė ar
organizacija. Jis netaikomas mirusių ar juridinių asmenų asmens duomenų
tvarkymui.

3. Valdžios institucija, gavusi žurnalisto užklausą pateikti institucijos turimą
informaciją, kurioje esama asmens duomenų (toliau – informacijos teikimo
prašymas), visais atvejais turi atlikti asmens duomenų apsaugos ir teisės į
saviraiškos ir informacijos laisvę suderinimo testą (balanso testą). Tačiau
balanso testo atlikimas tais atvejais, kai informacijos prašoma žurnalistikos
tikslais, siekiant įgyvendinti saviraiškos ir informacijos laisvę, turi ypatumų,
lyginant su kitais prašymais teikti informaciją. Šiuos ypatumus lemia
ypatingas žiniasklaidos vaidmuo užtikrinant demokratinių vertybių laikymąsi
ir išsaugojimą. Remiantis Asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo
7 straipsnio 2 dalies nuostatomis, žurnalistų etikos inspektorius prižiūri,
kaip asmens duomenys tvarkomi žurnalistikos tikslais ir akademinės,
meninės ar literatūrinės saviraiškos tikslais. Tai reiškia, kad tais atvejais,
kai žiniasklaidos atstovas kreipiasi į valdžios instituciją prašydamas
informacijos, kurioje yra asmens duomenų, tokio prašymo pagrindu
atsiradęs teisinis santykis patenka į ŽEIT priežiūros lauką. ŽEIT, atlikdama
tyrimą dėl asmens duomenų tvarkymo teisėtumo, tikrins, ar valdžios
institucija, kurios buvo prašoma pateikti duomenis, atliko asmens duomenų
apsaugos ir teisės į saviraiškos ir informacijos suderinimo testą, taip pat
vertins, ar žiniasklaidos atstovas nepiktnaudžiavo savo teise rinkti ir skleisti
informaciją.


4. Esminis ypatumas yra tai, kad gavusi žiniasklaidos atstovo informacijos
teikimo prašymą (turimi omenyje tik raštu teikiami prašymai) ir atlikdama
balanso testą, valdžios institucija turi tik įsitikinti:
1) kad informacijos teikimo prašyme yra nurodyta teisėto asmens duomenų
tvarkymo sąlyga – saviraiškos ir informacijos laisvės įgyvendinimas, kai
asmens duomenys reikalingi publikacijos ar kitos formos kūrinio rengimo
tikslais, siekiant informuoti visuomenę apie jai svarbius klausimus
(pateikti visuomenei socialiai reikšmingą informaciją, nuomones ar idėjas),
t. y. kai atsiranda teisėtas interesas4. Ši tvarkymo sąlyga neprivalo būti
aprašyta teisine kalba, svarbu, kad iš prašymo valdžios institucija galėtų
daryti pagrįstą išvadą, jog duomenų prašoma žurnalistikos tikslais, o ne dėl
asmeninių, komercinių ar kitokio pobūdžio tikslų5. Žurnalistas tinkamai
nurodo teisėtą tikslą, jei parašo, kad duomenų reikia žurnalistikos tikslais,
siekiant parengti, pvz., publikaciją, arba nurodo BDAR 6 straipsnio 1 dalies f
punktą ar pažymi, kad naudojasi saviraiškos bei informacijos laisve;
2) kad informacijos teikimo prašymą pateikė tinkamas subjektas, t. y.
žurnalistas ar kitas viešosios informacijos rengėjas ir skleidėjas (pvz.,
nevyriausybinė organizacija, veikianti žmogaus teisių ar antikorupcijos
srityje ir skelbianti informaciją visuomenei). Kilus abejonių, ar
kreipėsi tinkamas subjektas, institucija gali reikalauti pateikti statusą
patikslinančius duomenis. Žurnalistas6 yra tinkamas subjektas. Kai
kreipiasi ne žurnalistas, o kitas subjektas (pvz., socialinio tinklo paskyros
valdytojas, vlogeris, blogeris), institucija privalo įsitikinti, kad jis yra
viešosios informacijos rengėjas ir (ar) skleidėjas (daugiau apie tai II dalyje);
3) kad prašoma pateikti informacija yra būtina siekiant teisėto tikslo; tačiau
šis reikalavimas žiniasklaidos atveju taikomas ypatingai: tais atvejais, kai
duomenų prašo tinkamas subjektas, siekiantis teisėto tikslo – naudojimo
žurnalistikos tikslais, preziumuotina, kad būtinumo kriterijus tenkinamas
su sąlyga, kad nėra prašoma specialių kategorijų asmens duomenų
(apie sveikatą, lytinę orientaciją ir kt.7). Kitaip tariant, ar informacija,
kurios prašoma, yra būtina publikacijai ar kitos formos kūriniui, skirtam
visuomenės viešajam interesui tenkinti, gali įvertinti tik pats žiniasklaidos
atstovas.

5. Valdžios institucijos reikalavimas iš anksto atskleisti dar tik rengiamos
publikacijos ar kitos formos kūrinio turinį ar kvestionuoti jų reikalingumą,
svarbą visuomenei, būtų laikomas cenzūra, kuri demokratinėse visuomenėse
yra draudžiama. Ne valdžios institucija, o tik pati žiniasklaida gali spręsti, apie
ką yra svarbu pranešti visuomenei. Ar žiniasklaidos atstovai priėmė tinkamą
sprendimą publikuoti tam tikrus duomenis ir tik būtina apimtimi, t. y. dėl
paskelbtos informacijos atitikties asmens duomenų apsaugos reikalavimams
gali spręsti tik žiniasklaidos priežiūros institucijos bei teismai ir ikiteisminio
ginčų sprendimo institucijos, vertindami paskelbtos publikacijos ar kitos
formos kūrinio turinį.
6. Tik pats žiniasklaidos atstovas, gavęs informaciją, atsako už tai, kad asmens
duomenys būtų panaudoti išskirtinai tik tam tikslui, kurį jis nurodė, t. y.
siekiant rengti, pvz., publikaciją visuomenei svarbiu klausimu. Publikacijos
nepaskelbimas nedaro duomenų rinkimo neteisėto. Tik gavus duomenis ir
juos patikrinus, palyginus su kita informacija gali paaiškėti tiek publikacijos

turinys, tiek tai, kad nesama žinios, kuri būtų svarbi visuomenei. Kai kurie
žurnalistiniai tyrimai gali trukti ir ne vienerius metus, todėl niekas neturi
teisės reikalauti, kad žurnalistas įvardytų, pvz., publikacijos pavadinimą,
turinio esmę ar nurodytų, kada ir kur ketina publikuoti savo tyrimą.

7. Siekiant subalansuoto teisinio reguliavimo taikymo, reikia aiškiai
komunikuoti pačios žiniasklaidos atsakomybę už netinkamą asmens
duomenų naudojimą publikacijose ar kitos formos kūriniuose, o sprendimus
priimantiems asmenims įvertinti, ar asmens, kurio duomenys galimai būtų
paskelbti pažeidžiant asmens duomenų apsaugos teisės aktų reikalavimus,
teisių gynybos priemonės yra efektyvios ir tinkamos. Žurnalistui / visuomenės
informavimo priemonei nuo duomenų gavimo momento kyla pareiga
taikyti technines organizacines priemones, kad jo gautų, surinktų ar kitaip
tvarkomų asmens duomenų saugumas būtų užtikrintas. Būtent žurnalistui
/ visuomenės informavimo priemonei tenka pareiga užtikrinti, kad tvarkomi
duomenys „nenutekės“, nebus prarasti arba kitaip pažeista jų apsauga. Be
to, žurnalistikos tikslu gauti asmens duomenys tik šiuo tikslu ir gali būti
tvarkomi.

8. Negali kilti atsakomybė valdžios institucijai už asmens duomenų apsaugos
reikalavimų nevykdymą, jei ji įvykdė žurnalisto prašymą pateikti informaciją,
kurioje esama asmens duomenų, tinkamai atlikusi šį balanso testą, pritaikytą
būtent ypatingam žiniasklaidos vaidmeniui demokratinėje visuomenėje bei
asmens duomenų apsaugos ir žiniasklaidos laisvės pusiausvyrai užtikrinti.

9. Tais atvejais, kai valdžios institucija negali pateikti tam tikros informacijos
ne dėl asmens duomenų apsaugos reikalavimų, bet remdamasi kitais
teisėtais atsisakymo teikti informaciją pagrindais, pvz.: dėl tarnybinės
paslapties užtikrinimo, dėl teismo procesą ar baudžiamąjį persekiojimą
reglamentuojančių teisės aktų reikalavimų vykdymo ir pan., reikėtų nurodyti
būtent konkretų atsisakymo motyvą ir nesiremti bendru BDAR paminėjimu,
nes BDAR neįtvirtina jokio bendro draudimo teikti informaciją, kurioje yra
asmens duomenų, žurnalistams.

 

Kaunozurnalistai.lt informacija

pixabay.com iliustracijos

 

 


 

AUDRONE NUGARAITĖ:

GERUMO KOMUNIKACIJA


 

Penktadienis - diena, kai skubame į laisvės nišas, kad vėl pajustume gamtos ir savo gerovės bangas. Su kokia nuostata pasitinkame poilsiadienį, kad jis taptų naujos energijos savotišku gimtadieniu?

***

Šiandienos nuostata

Visi esame gražūs savo vidumi, jeigu norime tokiais būti. Aplinką matome pagal savo nuotaiką. Vertinimas slypi mumyse. Nuotaika priklauso ir nuo mūsų gyvenimo aplinkos, bet mes esame jos valdytojai, gebantys problemas paversti galimybėmis. Pozityvumas yra mūsų energijos kūrėjas, o gera nuotaika -mūsų kiekvienos dienos sėkmė. Pasipuoškime.

***

Mūsų galia prasideda svajone, nes svajonių turintis žmogus yra išmanus. Svajoti, tai ne tik kurti, bet ir jas įgyvendinus būti tvirtesniu ir geresniu. Svajoti- tai suteikti sau sparnus ir pasiekti norimus rezultatus. Svajokime.

***

Savaitės išmintis

"Aš noriu daryti stebuklus, net jeigu turiu mažiau gyvenime ramybės nei kiti žmonės." L. da Vinči (Geroji naujiena)

***

Gyvenimas-dviejų dėmenų kaita: sudėtinga/paprasta. Sudėtinga, nes viskas nuolat keičiasi, paprasta- visada yra išeičių iš nesėkmių. Norėdami gerai jaustis, turime prisitaikyti prie kaitos ir žvelgti plačiau. Išmokime būti.

***

Kasdienybės kelionėse mus lydi sėkmė ir nesėkmė.Todėl svarbu teisingai reaguoti į nepalankias situacijas.Tai prasideda nuo požiūrio ir mąstymo kaitos į tokius dalykus, netgi darant juos sau naudingais. Veikti čia ir dabar.

***

Birželio 1 d.

Tarptautinė vaikų gynimo diena

Vasaros pradžia

Birželis, liepa, rugpjūtis, tai ne tik saulė, vėjas ir liūtys. Mes atverčiame vasaros jausmų knygą, kurioje gausu vilčių ir norų. Juos, bėgdami vasaros dienų puslapiais, darysime savo gyvenimo norimu svoriu. Spindėkime nuostabia vasaros malonumų šviesa. Būkime sau ir kitiems meilės ir gerumo platuma, kai bendravimas ir pagarba laimina mūsų vilčių išsipildymą ir džiugina dvasine jausena. Gera pradžia, pusė darbo. Pradėkite jau nuo šiandien.

***

Pavasaris - dosni metų dovana. Ilgėjanti diena ir laukta šiluma. Jis ne tik atgimusi gamta. Tai amžinas stebuklas pasidžiaugti ir savo sielos atgaiva. Svarbiausia, kad pavasario jėga būtų mūsų dvasios potencialas ir tolesnės gyvenimo kelionės vasaros takais nuostabus emocinis vadovas. Paskutinė pavasario diena- kaip vidinės būsenos gerų rezultatų visuma. Einame toliau.

***

"Tik vienas dalykas gali padaryti svajonę neįgyvendinamą - tai baimė, kad nepasiseks. Galimybė įgyvendinti svajonę - štai kas daro gyvenimą įdomų. Kovok už savo svajones ir tavo svajonės kovos už tave." P. Koelas

***

Tarptautinė moterų sveikatos gerinimo diena

Mums nurodė dar vieną konkrečią dieną atkreipti dėmesį į savo sveikatą. Rūpintis brangiausiu savo turtu, kad metams bėgant jo nepritrūktų. Sveiki esame tada, kai nejaučiame, kad yra sveikata. Ji bus gera, kai ne tik save žiūresime, bet ir pozityviai mąstydami tuo kitus užkrėsime.

***

Sekminės - džiaugiamės gamta, mūsų geros jausenos ir sveikatos puoselėtoja.

***

Šeštadienis, savaitės pabaiga. Tegul ji būna tiesi nuoroda į savaitgalio erdves. Kur mes ne tik pailsėsime, bet savo pozityvumu ir gerumu kitus užkrėsime. Tegul plinta virusas ir virsta gerumo pandemija.

***

Gegužės 26 d.

Europinė kaimynų diena

Ar susimąstome kada, kad geri kaimynai yra dovana?

Juk svarbu ne tik turėti su kuo pakalbėti, bet svarbiausia jais pasitikėti. Pažinkime geriau vieni kitus, kad pajustume bendrystę, ir bendravimas suteiktų mums tikrus draugus. Kaimynuokimės.

***

Nuo mūsų priklauso, koks bus mūsų pasaulis. Gebėkime džiaugtis gyvenimu, kiekvienu veiksmu.

***

Mūsų vidinis pasaulis ir išvaizda. Bendravimas su kitais, vidinė harmonija mus daro gražesniais. Puoselėdami emocinį vidų, turime savęs nuolat paklausti ar esu laimingas, jeigu ne, ką reikia keisti? Bendraukime su savimi.

***

Sekmadienio rytą gegutė kukuoja ir pinigėlis ramiai kišenę supuoja. Alyvos vėl nudžiugino savo gražumu. Ne tik pasidabino įspūdinga puokšte, bet ir patvirtino penkialapiu žiedeliu, kad einame sėkmės ir laimės keliu. Keliaujame toliau į ateities tolius.

***

Vidinis balsas - mūsų tapatybės dalis. Jis padeda įvertinti praeitį, suprasti dabartį ir planuoti ateitį. Jis priešas, jeigu pataria negatyviai. Draugas, padedantis siekti savo tikslų ir įgyvendinti svajones. Išgirskime savo balsą.

***

egužės 17 d.

Pasaulinė informacinės visuomenės diena

Pasaulinė hipertenzijos diena

Kraujospūdis - galia, spaudžianti mūsų arterijų sieneles. Didelis spaudimas - netikėtos pasekmės. Tai atvejis, kai daug yra blogai. Kuo žemesnį spaudimą turime, tuo ilgiau gyvename. Pažinkime save, žinokime savo kraujospūdžio jėgą ir taip suteikime sau naują spėką. Sveikuokime.

***

Gegužės 16 d.

Pasaulinė taikaus gyvenimo kartu diena

Tarptautinė šviesos diena

Šviesos svarba ir reikšmė mūsų aplinkoje. Energetika, menas, medicina. Visur tai būdas judėti pirmyn ir daryti norimus dalykus. Tačiau svarbiausia turėti vidinę šviesą savyje, nes šviesus žmogus traukia kitus savo nuoširdumu ir dvasine šiluma. Švieskime.

***

Savaitės išmintis

"Pirma - pagarbos faktui ir ištikimybės vertybei, kurios sutaikytų šias abi sferas; antra- teorinio jautrumo žmonijos praeičiai, dabarčiai ir ateičiai, lydimo empatija pagrįsto santykio su žmogumi. Tai daugiau nei talentas ir kompetencija. Tai pagarbi išmintis." Leonidas  Donskis

***

Gegužės 15 d.

Tarptautinė šeimos diena

Namai tai ne tik gyvenamoji vieta. Tai bendros vertybės, atsakomybė ir pagarba. Džiaugsmas būti su artimaisiais kartu, bendrauti ir eiti laimingai gyvenimo keliu. Laimė mylėti ir būti mylimam, dvasiškai save pakylėti ir gerumu kitus apdovanoti.

***

Gegužės 13 d.

Meilės diena, deivės Mildos šventė

Tulpių žydėjimo diena

Pasaulinė kokteilių diena

Dar viena diena, kai mūsų gyvenimo kokteilyje galime mėgautis pražydusių tulpių gražuma. Pasiklausyti gegutės kukavimo ir pasidžiaugti deivės Mildos meilės artuma. Juk gyvenimas -tai meilė. Kaip gėlė neauga be saulės, taip ir mes negalime gyventi be meilės. Meilė akimirksniu keičia mūsų dvasinį pasaulį. Ji burtininkė, gaivinanti sielą ir daranti gyvenimą švytinčia saule.

***

Pagarba artimiesiems, gamtai, žmonėms prasideda nuo pagarbos sau. Tai mums leidžia ne tik atleisti sau praeities nesėkmes. Pagarba sau skatina mylėti gyvenimą, džiaugtis kiekviena akimirka ir dalintis pozityvumu.

***

Mes ir apibendrinimai. Jie kaip mūsų patirtis, tai yra darome kaip esame įpratę. Jie supaprastina mūsų veiklas. Gali ir riboti, jei kartą nepavyko, manome, kad jau iš viso nepavyks. Apibendrinimas lemia mūsų veiksmus ir kokybę.

***

Mūsų nuostatos. Pradžioje tai idėja, kurią pritaikome vertinti tikrovę.Ieškome palaikymo savo nuostatoms. Jos suteikia galios ar varžo? Norėdami būti savo gyvenimo valdovais, turime kontroliuoti nuostatas. Aš galiu.

Gegužės 3 d.

Pasaulinė spaudos laisvės diena

Saulės diena

Kas yra man saulė? Atsakykime ir bus lengviau šitame pasaulyje. Vakare ją palydime į debesis miegoti. Rytą ji mus kelia toliau savo gyvenimo vagą vagoti. Todėl jeigu ir jaučiamės blogai, save nuteikime, kad saulė vėl pakils ir savo nuostabiais spinduliais ne tik šešėlių pridarys, bet ir stiprybės mums suteiks.

Savaitės išmintis

"Varpas nebus varpas, kol nepradėsi juo skambinti. Daina nebus daina, kol jos nesudainuosi. Ir meilė tavo širdyje ten atsirado ne tam, kad tiesiog stovėtų. Meilė nėra meilė, kol jos neatiduosi." O. Hammersteinas

***

Sveika, Geguže, vėl mus aplankei.

Žiedų lietumis palaistei, šalna žemę pabalinai, laukų ir medžių žaluma pradžiuginai. Tegul gamtos prabudimas bus ne tik vasaros laukimas, bet pirmiausia mūsų dvasios atgimimas. Nuostabūs jausmai slypi mumyse, tik reikia gebėti juos išlaisvinti, pajusti darną ir stiprybę savyje. Ir tuo džiaugtis ne tik patiems, bet ir negailėti gerumo kitiems.

Su gegutės mėnesiu.

***

Balandžio 30 d.

Tarptautinė džiazo diena

Ar susimąstėme, kas yra muzika mūsų kasdienybės veikloje? Muzika- tai mūsų jausmų oazė be sienų ir apribojimų būti savyje.

Muzika yra universali kalba, išreikšti tai, ko žodžiais negali pasakyti. Tai būdas svajoti, dvasiškai atgimti, atsipalaiduoti ir mylėti,

Naujovė, verčianti žavėtis praeitimi, ir visa tai pajusti širdimi. Klausant jos ne tik skausmo ar dvasios nerimo nejausti.

***

Esame skirtingi. Bendraudami su įvairiais žmonėmis, patiriame skirtingų emocijų. Svarbiausia yra į pyktį neatsakyti pykčiu. Tai nelengva, bet įvertinę pasekmes, būdami pozityvūs padedame pirmiausia sau. Geros jausenos.

 

 

 

 
KLAUSIMĖLIS


Warning: include(/usr/home/fs/www/templates/zurnalistai/modules/apklausa.php): failed to open stream: No such file or directory in /home/fs/www/templates/zurnalistai/modules/shonas.php on line 15

Warning: include(): Failed opening '/usr/home/fs/www/templates/zurnalistai/modules/apklausa.php' for inclusion (include_path='.:/usr/share/pear:/usr/share/php') in /home/fs/www/templates/zurnalistai/modules/shonas.php on line 15

Radai klaidą?
Rašyk (el.p. lzs.kaunas@gmail.com)