2023 m. kovo 30 d.

V. Putvinskio g. 48
44211 Kaunas
tel./faks (8-37 422 577)
lzs.kaunas@gmail.com
+370 698 17188

 

Iš dovanų knygos ,,Dar palūkėki pusamžio krize!

***

Braška kūnas, dreba keliai, krenta dantys - sveika senatve

***

Sendamas tik per skausmus dantis sukandęs gali ką nors nuveikti

***

Amžiaus viduryje naujų pojūčių sukelia tik nauji simptomai

***

Senatvė turi tris panašumus. Pirmas - sutrikusi atmintis. Hm... Kokie gi kiti du?

***

Kadaise buvau tokia neryžtinga... O dabar gailiuosi...

***

Sulaukus brandaus amžiaus neverta pernelyg nerimauti, kad protas nuslysta į šalį. Svarbu, kad jis grįžtų atgal.

***

Kai žvakutė kainuoja daugiau už gimtadienio tortą, metas atsisveikinti su jaunyste

***

Ir dabar turiu tai, ką turėjau prieš 20 metų, tik vaizdas nekoks

***

Pusamžis yra tada, kai amžių išduoda pusiaujas

***

Perkopus pusamžį žmona liepia įtraukti pilvą, ir jai nė motas, kad jau seniausiai jį įtraukei

***

Jeigu gyvenčiau iš naujo, daryčiau tas pačias klaidas, tik nebelaukčiau taip ilgai

***

Tik jauni miršta nesugedę

***

Kad ką bedaryčiau, viskas yra arba nepadoru, arba nelegalu, arba didina antsvorį

***

Kai tik suaugi ir pasisemi pakankamai žinių, supranti, kad esi per senas ir bejėgis

***

Esu tokio amžiaus, kai mano nugara šėlioja dažniau negu aš pati

***

Kai norisi atsistoti ir užleisti vietą moteriai, bet neprisiverti pajudėti - vadinasi, sensti

***

Dažniausias svorių kilnojimo pratimas sulauks pusamžio - pakilti iš krėslo

***

Rūkau cigarus dėl to, kad mano amžiaus žmogui baisu neturėti ko įsitverti

***

Pasilenkus užsirišti batraiščių ir po akimirkos svarstau: hmm, ką gi aš ruošiausi daryti?

 

 

Gelt_I.jpg

Dail. Algimantas Snarskis

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Hey.lt - Nemokamas lankytojų skaitliukas

Pradeda veikti Viešosios informacijos rengėjų ir skleidėjų informacinė sistema – VIRSIS. Kas tai?

Ramūnas Korsakas, Lietuvos kultūros ministerija

Nuo sausio 1 d. pradėjo veikti Viešosios informacijos rengėjų ir skleidėjų informacinė sistema (VIRSIS), kurioje šios sistemos naudotojas galės viešai ir neatlygintinai ieškoti, peržiūrėti, analizuoti Visuomenės informavimo įstatymo 24 straipsnyje nustatytus duomenis ir informaciją apie Lietuvoje veikiančias žiniasklaidos priemones ir kitus įstatyme nurodytus viešosios informacijos rengėjus ir skleidėjus - leidėjus, reklamos, viešųjų ryšių agentūras, nepriklausomus kūrėjus.
Atnaujinus VIRSIS nuostatus, nustatytas 6 mėnesių pereinamasis laikotarpis viešosios informacijos rengėjams ir skleidėjams registruotis VIRSIS ir pradėti teikti duomenis į sistemą. Šiuo laikotarpiu Kultūros ministerija kartu su Registrų centru VIRSIS duomenų teikėjams surengs nuotolinius mokymus.
 
Į VIRSIS teiktini duomenys - informacija apie Lietuvos Respublikoje registruotų viešosios informacijos rengėjų ir skleidėjų (juridinių asmenų) valdymą; dalyvius; vykdomas visuomenės informavimo veiklos rūšis; valdomas visuomenės informavimo priemones (rūšis, kategorijas), už jų turinį atsakingus asmenis; padarytus rimtus profesinius pažeidimus ir profesinės etikos nesilaikymą; turimas licencijas ir nustatytas metines įmokas; leidinių tiražą ir tiražo tikrinimą, jei toks atliktas; gautas pajamas iš politinės reklamos; lėšas iš viešojo sektoriaus subjektų; paramą iš fizinių ir juridinių asmenų, kai ji per kalendorinius metus iš to paties šaltinio viršija 10 BSI (nuo 2023 m. sausio 1 d. BSI - 49 eurai) ir jų šaltinius.
Siekiant užtikrinti duomenų aktualumą ir tikslumą, VIRSIS realizuotos integracinės sąsajos su įvairiais valstybės registrais ir informacinėmis sistemomis: Valstybės informacinių išteklių sąveikumo platforma (VIISP); Juridinių asmenų registru (JAR); Juridinių asmenų dalyvių informacine sistema (JADIS); Lietuvos Respublikos gyventojų registru (GR); Licencijų informacine sistema (LIS); Valstybinės mokesčių inspekcijos Gyventojų pajamų mokesčio informacine sistema (GYPAS); Valstybinės mokesčių inspekcijos Integruota mokesčių informacine sistema (IMIS); Vyriausiosios rinkimų komisijos informacine sistema (VRK IS); Lietuvos integralia bibliotekų informacijos sistema (LIBIS).
 
Pradėjus veikti VIRSIS, pareigą į ja teikti duomenis taip pat turės:
viešosios informacijos rengėjai ir skleidėjai, kai įstatyme nustatyti duomenys nėra kaupiami kituose valstybės informaciniuose ištekliuose ar valstybės ir savivaldybių institucijose ir įstaigose;
viešosios informacijos rengėjų ir skleidėjų veiklos reglamentavimo ir savitvarkos institucijos (Kultūros ministerija, Lietuvos radijo ir televizijos komisija, Žurnalistų etikos inspektoriaus tarnyba, Visuomenės informavimo etikos asociacija);
viešojo sektoriaus subjektai (t. y. iš valstybės ar savivaldybės biudžeto ar kito valstybės ar savivaldybės įsteigto fondo išlaikomos įstaigos, valstybės ar savivaldybės įmonės, valstybės ar savivaldybės valdomos ar kontroliuojamos bendrovės ar šių bendrovių valdomos ar kontroliuojamos dukterinės bendrovės, taip pat kiti juridiniai asmenys, kurių dalyvių susirinkime valstybė ar savivaldybė turi daugiau kaip 50 procentų balsų arba skiria daugiau kaip pusę jų valdymo organų narių).
VIRSIS nebus teikiami ir viešinami duomenys apie dalyvius - fizinius asmenis - tų viešosios informacijos rengėjų ir (ar) skleidėjų, kurių teisinė forma yra asociacija, religinė bendruomenė ar religinė bendrija, profesinė sąjunga ar jų susivienijimas.
VIRSIS sukurta panaudojant Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšas pagal Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos 2014-2020 m. Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 10 prioriteto „Visuomenės poreikius atitinkantis ir pažangus viešasis valdymas" priemonę „Nacionalinių kovos su korupcija priemonių įgyvendinimas". VIRSIS projektui įgyvendinti panaudota 419 907 eurai, iš kurių ES biudžeto lėšos sudarė 356 921 eurą (85 proc.), valstybės biudžeto lėšos - 62 986 eurus (15 proc.).
Projektui įgyvendinti 2018 m. vasario 28 d. Registrų centras (projekto vykdytojas) ir Kultūros ministerija (projekto partneris) pasirašė jungtinės veiklos (partnerystės) sutartį. VIRSIS pradėta kurti 2019 metais.
VIRSIS pakeis šiuo metu Kultūros ministerijos administruojamą Viešosios informacijos rengėjų ir skleidėjų duomenų bazę.
VIRSIS valdytojas - Kultūros ministerija, VIRSIS tvarkytojas - Registrų centras.
 
KULTŪROS MINISTERIJOS FUNKCIJOS VYKDANT VISUOMENĖS INFORMAVIMO POLITIKĄ:
apibendrina visuomenės informavimo sritį reglamentuojančių įstatymų, kitų teisės aktų taikymo praktiką ir teikia pasiūlymus dėl įstatymų, kitų teisės aktų rengimo bei galiojančių teisės aktų pakeitimo ir papildymo;
bendradarbiaudama su viešosios informacijos rengėjų ir skleidėjų organizacijomis, rengia Vyriausybės teikiamų visuomenės informavimo srities įstatymų ir kitų teisės aktų projektus;
bendradarbiaudama su kitomis visuomenės informavimo srityje veikiančiomis institucijomis ir organizacijomis, įgyvendina Lietuvos Respublikos tarptautinių sutarčių, susijusių su visuomenės informavimu, nuostatas;
bendradarbiaudama su viešosios informacijos rengėjų ir skleidėjų organizacijomis, viešosios informacijos rengėjų ir skleidėjų veiklos reglamentavimo ir savitvarkos institucijomis, kitomis visuomenės informavimo srityje veikiančiomis institucijomis ir organizacijomis, skatina visuomenės gebėjimo naudotis visuomenės informavimo priemonėmis ugdymo priemones, imasi šių priemonių įgyvendinimo ir jų poveikio visuomenei periodinio vertinimo, kas 3 metus teikia šių priemonių įgyvendinimo ataskaitą Europos Komisijai;
bendradarbiauja su atitinkamomis užsienio valstybių institucijomis ir tarptautinėmis organizacijomis, veikiančiomis visuomenės informavimo srityje;
prižiūri, kaip įgyvendinamos Lietuvos Respublikos nepilnamečių apsaugos nuo neigiamo viešosios informacijos poveikio įstatymo nuostatos;
tvirtina metinės įmokos už radijo ir (ar) televizijos programų transliavimo, retransliavimo, platinimo internete arba užsakomųjų audiovizualinės žiniasklaidos paslaugų teikimo veiklą dydžio nustatymo tvarkos aprašą ir vadovaudamasi šiuo aprašu nustato metinės įmokos dydį;
atlieka laikraščių ir žurnalų, išskyrus tuos, kurių tiražas mažesnis negu 500 egzempliorių ir (arba) kuriuose nespausdinama reklama, tiražo tikrinimą;
Lietuvos Respublikos administracinių nusižengimų kodekso nustatytais atvejais pradeda administracinio nusižengimo teiseną, nagrinėja administracinių nusižengimų bylas ir skiria administracines nuobaudas;
tvirtina Medijų tarybos sudėtį, sudarymo tvarką ir darbo reglamentą, aptarnauja jos veiklą;
teikia informaciją ir metodinę pagalbą visuomenės informavimo klausimais;
organizuoja konferencijas, seminarus, praktikumus visuomenės informavimo ir medijų raštingumo klausimais;
atlieka kitas Visuomenės informavimo įstatymu ir kitų įstatymų jai pavestas funkcijas visuomenės informavimo srityje.
 

 
 
Virselis_1934_m._I.jpg
 
 
IŠ PRAEITIES...
PRIEŠ 86 METUS
 
PETRAS PŪKELIS
,,IERARCHIJA"
 
 
Tarp kolegų pasidairius,
yra giminės įvairios,
Nors, kas skaito tik gazietą,
gal būt, to nepastebėtų.
 
Yra giminė - vyriausių,
Jie tarp raštų įsirausę,
Nors minkštoką turi kėdę.
bet labai nesaugiai sėdi.
 
Jei su plunksna ką nors daro,
tai parašo žodį svarų,
O jeigu parašo nieką,
tai nelaiko tai per grieką.
 
Paskiau eina sekretoriai,
žmonės nelabai padorūs.
Šitie žmonės visą laiką
tik ką nors nubraukti taiko.
 
Ir didžiausią nuo jų kančią
tai reporteriai iškenčia.
Nubraukė eilutę, kitą,
ot ir nėra poros litų...
 
 
(1934 metai. Iš pirmojo Lietuvos žurnalistų sąjungos metraščio)
 
 
KLAUSIMĖLIS


Warning: include(/usr/home/fs/www/templates/zurnalistai/modules/apklausa.php): failed to open stream: No such file or directory in /home/fs/www/templates/zurnalistai/modules/shonas.php on line 15

Warning: include(): Failed opening '/usr/home/fs/www/templates/zurnalistai/modules/apklausa.php' for inclusion (include_path='.:/usr/share/pear:/usr/share/php') in /home/fs/www/templates/zurnalistai/modules/shonas.php on line 15

Radai klaidą?
Rašyk (el.p. lzs.kaunas@gmail.com)