2019 m. lapkričio 12 d.

V. Putvinskio g. 48
44211 Kaunas
tel./faks (8-37 422 577)
lzs.kaunas@gmail.com
+370 698 17188

Iš dovanų knygos ,,Dar palūkėki pusamžio krize!

***

Braška kūnas, dreba keliai, krenta dantys - sveika senatve

***

Sendamas tik per skausmus dantis sukandęs gali ką nors nuveikti

***

Amžiaus viduryje naujų pojūčių sukelia tik nauji simptomai

***

Senatvė turi tris panašumus. Pirmas - sutrikusi atmintis. Hm... Kokie gi kiti du?

***

Kadaise buvau tokia neryžtinga... O dabar gailiuosi...

***

Sulaukus brandaus amžiaus neverta pernelyg nerimauti, kad protas nuslysta į šalį. Svarbu, kad jis grįžtų atgal.

***

Kai žvakutė kainuoja daugiau už gimtadienio tortą, metas atsisveikinti su jaunyste

***

Ir dabar turiu tai, ką turėjau prieš 20 metų, tik vaizdas nekoks

***

Pusamžis yra tada, kai amžių išduoda pusiaujas

***

Perkopus pusamžį žmona liepia įtraukti pilvą, ir jai nė motas, kad jau seniausiai jį įtraukei

***

Jeigu gyvenčiau iš naujo, daryčiau tas pačias klaidas, tik nebelaukčiau taip ilgai

***

Tik jauni miršta nesugedę

***

Kad ką bedaryčiau, viskas yra arba nepadoru, arba nelegalu, arba didina antsvorį

***

Kai tik suaugi ir pasisemi pakankamai žinių, supranti, kad esi per senas ir bejėgis

***

Esu tokio amžiaus, kai mano nugara šėlioja dažniau negu aš pati

***

Kai norisi atsistoti ir užleisti vietą moteriai, bet neprisiverti pajudėti - vadinasi, sensti

***

Dažniausias svorių kilnojimo pratimas sulauks pusamžio - pakilti iš krėslo

***

Rūkau cigarus dėl to, kad mano amžiaus žmogui baisu neturėti ko įsitverti

***

Pasilenkus užsirišti batraiščių ir po akimirkos svarstau: hmm, ką gi aš ruošiausi daryti?Gelt_I.jpg

Dail. Algimantas SnarskisHey.lt - Nemokamas lankytojų skaitliukas

KONKURSO ,,Mano žodynas" NUOSTATAINACIONALINIO KONKURSO „MANO ŽODYNAS“ NUOSTATAI I. BENDROSIOS NUOSTATOS 

1. Nacionalinio konkurso „Mano žodynas“ (toliau – konkursas) nuostatai reglamentuoja konkurso tikslą, dalyvius ir organizavimo tvarką.

 2. Konkurso organizatoriai: Lietuvių kalbos instituto kalbos muziejus „Lituanistikos židinys“, Bendrinės kalbos tyrimų centras ir partneriai.

 3. Konkurso tikslai: 

3.1. Skatinti visuomenės domėjimąsi lietuvių kalba, jos leksika, tarmių žodynais.

 3.2. Ugdyti filologinę kultūrą, stiprinti tautinį identitetą ir sąmoningumą. 

3.3. Lavinti kūrybingumą, plėtoti analitinius ir raiškos gebėjimus.

 II. KONKURSO ORGANIZAVIMAS

 4. Konkurse gali dalyvauti moksleiviai ir suaugusieji.

 5. Skiriamos trys konkurso dalyvių grupės: 5–8 klasių moksleiviai; 9–12 klasių moksleiviai; suaugusieji. Konkursas skirtas plačiajai visuomenei, todėl jame darbų neturėtų pateikti asmenys, jeigu pasirinkto rašyti žodyno tipas tiesiogiai susijęs su jų profesija ar veikla. 

6. Konkursas vyksta iki 2018 m. balandžio 27 d. Visi konkurso dalyviai siunčia savo darbus paštu arba pristato adresu Lietuvių kalbos instituto Lituanistikos židinys, konkursui „Mano žodynas“, P. Vileišio g. 5, LT-10308 Vilnius, Lietuva.

 6.1. Konkurso vertinimo komisija atrenka po 3 geriausius kiekvienos dalyvių grupės darbus, taip pat iš visų dalyvavusių konkurse – 2 originaliausius darbus ir vieną labiausiai atitinkantį Lietuvos valstybės šimtmečio tematiką. Rezultatai paskelbiami 2018 m. gegužės 11 d. Lietuvių kalbos instituto interneto svetainėje www.lki.lt ir Lituanistikos židinio feisbuko paskyroje.

 6.2. Konkurso nugalėtojai bus kviečiami dalyvauti apdovanojimų renginyje, kuris vyks Telšių rajono savivaldybės Karolinos Praniauskaitės viešojoje bibliotekoje 2018 m. gegužės 18 d., ir ekskursijose po Telšių miestą. Geriausių darbų autoriai bus apdovanoti Lietuvos nacionalinio dramos teatro, VšĮ Vilniaus „Keistuolių“ teatro, VšĮ „Skalvijos“ kino teatro, kino teatro „Pasaka“ įsteigtais prizais ir Lietuvių kalbos instituto leidiniais.

III. REIKALAVIMAI 

7. Konkurse priimami ir vertinami vienakalbiai aiškinamieji įvairių tipų lietuvių kalbos žodynai: bendrinės kalbos, tarminiai (išsamieji ir diferenciniai, įvairių teminių grupių, pvz., augalų, grybų, žuvų ir kt. vardų, amatų, drabužių, valgių, įrankių ir kt. pavadinimų), specialieji (žargono, klaidų, skolinių, naujažodžių, rašytojų kalbos, sinonimų, frazeologijos, tikrinių žodžių, pvz., vietovardžių, vandenvardžių, pravardžių, zoonimų ir kt.), istoriniai ir kitokie (pvz., kanceliarinių priemonių pavadinimų žodynas, žemės ūkio padargų pavadinimų žodynas ir pan.).

7.1. Žodyną turi sudaryti įvadas ir žodynas. 

7.1.1. Įvade būtinai turi būti nurodytas antraštinių žodžių skaičius, iš kur jie, kaip, kuriais metais rinkti, kokio tipo žodynas ir kita svarbi su pateikiamu konkursui žodynu susijusi informacija. 

7.1.2. Žodyne kiekvienas antraštinis žodis turi būti paryškintas ir pateikiamas naujoje eilutėje. Antraštinio žodžio turi būti pateikiama pagrindinė forma (daiktavardžių, būdvardžių, skaitvardžių, įvardžių – vardininko linksnis; veiksmažodžių – bendratis, esamojo ir būtojo kartinio laiko trečiųjų asmenų formos). Po antraštinio žodžio kabutėse turi būti nurodoma žodžio reikšmė. Jei žodis turi ne vieną reikšmę, jos numeruojamos arabiškais skaitmenimis. Po žodžio aiškinimo, jeigu yra, kursyvu pateikiama vartojimo pavyzdžių (tarmės pavyzdžiai gali būti užrašyti bendrinei kalbai įprastais rašybos ženklais arba specialiais tarmių rašmenimis).

8. Konkurse dalyvauja tik aiškiai, įskaitomai ranka rašyti arba spausdinti žodynai. Žodynai turi būti įrišti ar susegti, sunumeruotais puslapiais.

 9. Darbo antraštėje (žodyno viršelyje) būtinai nurodomas darbo autoriaus vardas, pavardė, klasė, mokinį konsultavusio mokytojo (ar kito žmogaus) vardas, pavardė, mokykla, kuriai moksleivis atstovauja, jo arba mokytojo telefono numeris ir elektroninio pašto adresas. Kiti dalyviai užrašo vardą, pavardę, amžių, atstovaujamą instituciją arba gyvenamąją vietą, telefono numerį ir elektroninio pašto adresą.

 10. Žodynai privalo būti tik originalūs (neperkelti iš interneto ar kitų šaltinių). Gali būti naudojamos ir nuotraukos (nurodant, iš kur jos paimtos). 11. Konkurso dalyvis pateikia tik vieną darbą.

 IV. VERTINIMO KRITERIJAI 

12. Konkurso vertinimo komisija, vertindama darbus, atsižvelgia į: 

12.1. darbo išsamumą, moksliškumą (minčių dėstymo nuoseklumą, sistemingumą); 

12.2. kūrybiškumą (temos pasirinkimo / pateikimo išradingumą ir išraiškos originalumą); 

12.3. teksto autentiškumą, kalbos taisyklingumą. 

13. Komisija nevertins darbo, jeigu: 

13.1. nesilaikoma darbo atlikimo ir įforminimo taisyklių, pateiktų konkuro nuostatų III skyriuje; 

13.2. bus rasta kitų darbų plagijavimo ar kopijavimo iš interneto ir iš kitų šaltinių požymių. 

14. Kiekvieną darbą komisija vertins atskirai, neatsižvelgdama į tai, ar tai individualus, ar kolektyvinis darbas. 

VI. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS 

21. Visa informacija, susijusi su konkursu, bus skelbiama tinklalapyje www.lki.lt ir Lituanistikos židinio feisbuko paskyroje.

 22. Darbai autoriams negrąžinami. Konkurso organizatoriai pasilieka teisę konkurso darbus publikuoti ir naudoti reklamos tikslais. 23. Iškilus klausimų konkurso dalyviai gali kreiptis į Lietuvių kalbos instituto Lituanistikos židinį tel. (8 5) 263 8112, el. paštu lituanistika@lki.lt


Virselis_1934_m._I.jpg

IŠ PRAEITIES...
PRIEŠ 85 METUS

PETRAS PŪKELIS
,,PLUNKSNOS BROLIAI"

Žurnalistam Lietuvoje
visiškai neblogai klojas.
O jei kam kiaura alkūnė,
tai tas paslaptim tebūnie.

Žurnalistai  Eldorado
kolei kas mus nesurado
Ir už žodį, nors stiproką,
dar po dolerį nemoka.

Visų pirma labai svarbu,
kad visuomet yra darbo,
O jei ne visad sumoka,
dėl to liūst neapsimoka.

Sako, laikraščių tiražas
kolei kas dar esąs mažas.
Ir kol kas dar mūs tėvynėj,
sako, esą daug laukinių.

Jei jau šneka taip leidėjas-
padirbėkim iš idėjos.
Nors kitur tas nemadoje,
tegul liks dar bent spaudoje.

Šiais jau būklė mūsų svarbi,
Spaudos žmogų visi gerbia.
Jei svečiuose kur tenka būti,
užufundija čėrkutę.

Sako, spaudos pionierius
juk negali būt negėręs.
Taigi ši patieka
žurnalistui ir telieka.

Kolei kas pas mumis spaudą
su glėbiu dar nieks negaudo.
Pas mus, mat, kiti dalykai:
daug kas skaito tik dykai.

Šitokioj aplinkumoje
daugel kas patiestų kojas,
Bet lietuvis žurnalistas
dar bankrotų nepažįsta.

(1934 metai. Iš pirmojo Lietuvos žurnalistų sąjungos metraščio)

KLAUSIMĖLIS

Ką Jūs vadinate žurnalistu?

Dirbančius redakcijoje
Bendradarbiaujančius su spauda, RTV
Pagal sutartį teikiančius medžiagą, viešosios informacijos rengėjams
Priklausančius žurnalistų profesinei sąjungai
Daugiau informacijos

Radai klaidą?
Rašyk (el.p. lzs.kaunas@gmail.com)