2018 m. spalio 19 d.

V. Putvinskio g. 48
44211 Kaunas
tel./faks (8-37 422 577)
lzs.kaunas@gmail.com
+370 698 17188

Iš dovanų knygos ,,Dar palūkėki pusamžio krize!

***

Braška kūnas, dreba keliai, krenta dantys - sveika senatve

***

Sendamas tik per skausmus dantis sukandęs gali ką nors nuveikti

***

Amžiaus viduryje naujų pojūčių sukelia tik nauji simptomai

***

Senatvė turi tris panašumus. Pirmas - sutrikusi atmintis. Hm... Kokie gi kiti du?

***

Kadaise buvau tokia neryžtinga... O dabar gailiuosi...

***

Sulaukus brandaus amžiaus neverta pernelyg nerimauti, kad protas nuslysta į šalį. Svarbu, kad jis grįžtų atgal.

***

Kai žvakutė kainuoja daugiau už gimtadienio tortą, metas atsisveikinti su jaunyste

***

Kai kokiam nors senstelėjusiam žmogui švenčiant gimtadienį susirinkę draugai ima sakyti tostus, nuo to darosi tik graudžiau

***

Ir dabar turiu tai, ką turėjau prieš 20 metų, tik vaizdas nekoks

***

Pusamžis yra tada, kai amžių išduoda pusiaujas

***

Perkopus pusamžį žmona liepia įtraukti pilvą, ir jai nė motas, kad jau seniausiai jį įtraukei

***

Jeigu gyvenčiau iš naujo, daryčiau tas pačias klaidas, tik nebelaukčiau taip ilgai

***

Tik jauni miršta nesugedę

***

Kad ką bedaryčiau, viskas yra arba nepadoru, arba nelegalu, arba didina antsvorį

***

Kai tik suaugi ir pasisemi pakankamai žinių, supranti, kad esi per senas ir bejėgis

***

Esu tokio amžiaus, kai mano nugara šėlioja dažniau negu aš pati

***

Kai norisi atsistoti ir užleisti vietą moteriai, bet neprisiverti pajudėti - vadinasi, sensti

***

Dažniausias svorių kilnojimo pratimas sulauks pusamžio - pakilti iš krėslo

***

Rūkau cigarus dėl to, kad mano amžiaus žmogui baisu neturėti ko įsitverti

***

Pasilenkus užsirišti batraiščių ir po akimirkos svarstau: hmm, ką gi aš ruošiausi daryti?Gelt_I.jpg

Dail. Algimantas SnarskisHey.lt - Nemokamas lankytojų skaitliukas

Žurnalistai, pateikite savo darbus konkursui apie ES investicijų įgyvendinimą Lietuvojelzs logoti_1.jpgLietuvos žurnalistų sąjungos sudarytos komisijos nariai Aurelija Arlauskienė, Vilija Butkuvienė, Ginas Dabašinskas, Jolanta Mažylė, Brigita Sabaliauskaitė, Rytas Staselis, Henrikas Vaitiekūnas, Aistė Žilinskienė nuspręs, kurie spaudos, radijo, televizijos, interneto darbai, konkursui pateikti iki 2017-ųjų gruodžio 15-osios, gaus po 1000 eurų premiją. KONKURSO

„EUROPOS SĄJUNGOS INVESTICIJŲ EFEKTYVUMAS LIETUVOS EKONOMIKAI IR VISUOMENEI“
NUOSTATAI


1. BENDROSIOS NUOSTATOS
1.1. Europos Sąjungos (toliau –ES) investicijų efektyvumo Lietuvos ekonomikai ir visuomenei konkurso (toliau – konkursas) nuostatai (toliau – Nuostatai) reglamentuoja konkurso tikslus, dalyvius, organizavimo, vertinimo bei apdovanojimo tvarką.
1.2. Konkurso tikslas - skatinti žurnalistus ir tinklaraštininkus įsitraukti į ES struktūrinių fondų investicijų Lietuvoje panaudojimo efektyvumo analizę, skatinti diskusijas apie ES lėšomis įgyvendinamus socialinius ir ekonominius pokyčius, planuojamus ir vykdomus projektus, jų eigą ir naudą regionui, bendruomenei, gyventojui. 
1.3. Konkursą organizuoja Lietuvos žurnalistų sąjunga (toliau - Organizatorius).
1.4. Konkurse gali dalyvauti žurnalistai ir tinklaraštininkai. 

2. DALYVAVIMO KONKURSE SĄLYGOS IR TVARKA
2.1. Paraiškas konkursui gali teikti žurnalistai ir tinklaraštininkai arba jų vardu – redakcijos ar kiti asmenys.
2.2. Konkursui pateikiami straipsniai, straipsnių rinkiniai, reportažai, fotoreportažai, interviu, televizijos ir radijo laidos, komentarai, žurnalistiniai tyrimai, multimedijų projektai ir kt. žanro kūriniai (toliau – autoriniai darbai), kurie buvo paskelbti žiniasklaidoje 2017 m. sausio 1 d. – 2017 m. gruodžio 15 d. laikotarpiu ir kuriais buvo siekiama konkurso tikslų, nurodytų Nuostatų 1.2 punkte.
2.3. Konkursui negali būti teikiami iš ES fondų, kitų viešųjų ar privačių lėšų finansuoti užsakomieji autoriniai darbai.
2.4. Autoriniai darbai gali būti teikiami šioms nominacijoms ir darbų vertinimo kategorijoms:
- Metų diskusija (radijas)
- Metų diskusija (televizija)
- Metų reportažas (televizija)
- Metų reportažas (radijas)
- Metų reportažas (spaudoje ar interneto žiniasklaidoje)
- Metų tyrimas (radijas, televizija, spauda, internetas)
- Metų interviu (spauda, radijas, televizija, internetas)
- Metų žurnalistas (ES investicijų tema profesionaliausiai dirbantis žurnalistas)
- Metų redakcija (išskirtinį dėmesį ir profesionalumą temai skyrusi redakcija)
- Metų komentaras (spauda, internetas, radijas, televizija)
2.5. Darbų pateikimo tvarka:
2.5.1. Konkurso dalyvis turi užpildyti konkurso paraišką (žr. konkurso Nuostatų 1 priedą), nurodant autorinio darbo pavadinimą, darbo autorių, jei paraišką teikia ne pats autorius, nominaciją į kurią pretenduojama, darbo paskelbimo datą ir žiniasklaidos priemonę, kurioje kūrinys buvo publikuotas.
2.5.2. Paraiška su autorinio darbo el. kopija (pdf, jpg arba kitu vaizdo ir garso kūrinio formatu) turi būti pateikta el. paštu: info@lzs.lt. Jei pateikiamo darbo apimtis yra didesnė nei 10 MB, tuomet turi būti pateikta nuoroda į debesų saugyklą (OneDrive, Dropbox, Google Drive, WeTransfer ar kitą), iš kurios būtų galima atsisiųsti autorinio darbo kopiją. Taip pat darbus (anksčiau minėtu formatu) galima pristatyti ir adresu: Žurnalistų namai, Jogailos g. 11, Vilnius.
2.5.3. Vienam autoriniam darbui turi būti užpildoma 1 paraiška.
2.5.4. Konkurso dalyvis gali pateikti daugiau nei 1 paraišką. 
2.6. Paraiškas konkursui galima teikti nuo 2017 m. gruodžio 4 d. iki 2017 m. gruodžio 15 d. (imtinai)
2.7. Darbai pateikti po 2017 m. gruodžio 15 d. nevertinami.

3. DARBŲ VERTINIMAS 
3.1. Konkursui pateiktus darbus vertina komisija, sudaryta iš žiniasklaidos, ekonomikos ir komunikacijos ekspertų. 
3.2. Komisijos narys, jeigu jis darbo santykiais susijęs su konkurso dalyvio atstovaujamu leidiniu ar yra konkurso dalyvio šeimos narys arba artimas giminaitis, vertinant konkurso dalyvio pateiktą paraišką nedalyvauja.
3.3. Komisija vertina tik tuos Konkursui pateiktus žurnalistinius kūrinius, kurių tematika atitinka Konkurso tikslus (apie atitikimą sprendžiama komisijos narių balsų dauguma). Autoriniai darbai, neatitinkantys konkurso reikalavimų, nebus vertinami. 
3.4. Konkurso metu išrenkami dešimt laureatų, po vieną kiekvienoje nominacijoje.
3.5. Vertinant konkursui pateiktus autorinius darbus, vadovaujamasi šiais vertinimo kriterijais: 
- turinio aktualumas skaitytojų auditorijai (vertinama balais nuo 1 iki 10); 
- objektyvumas (vertinama balais nuo 1 iki 10);
- kūrybiškumas (vertinama balais nuo 1 iki 10);
- informacijos šaltinių įvairovė ir originalumas (vertinama balais nuo 1 iki 10). 

4. KONKURSO LAIMĖTOJŲ IŠRINKIMAS IR NUGALĖTOJŲ APDOVANOJIMAS
4.1. Kiekvienas narys įvertina pateiktą autorinį darbą ir suteikia vertinimo balą. Komisijos narių vertinimo balai sumuojami ir nugalėtojais tampa daugiausiai balų surinkę autoriniai darbai. 
4.2. Tuo atveju, jei du ir daugiau autorinių darbų surenka vienodą balų skaičių, konkurso komisija dar kartą įvertina vienodą balų skaičių surinkusius autorinius darbus, ir balsuodama priima sprendimą, kuriam iš jų suteikti aukštesnį įvertinimą.
4.3. Konkurso darbai bus įvertinti ir nugalėtojai išrinkti ne vėliau kaip iki 2018 m. sausio 15 d.
4.4. Konkurso laureatai bus kviečiami dalyvauti 2018 m. sausio mėnesį M. Mažvydo bibliotekoje vyksiančiame renginyje, kurio metu bus iškilmingai apdovanojami piniginiais prizais, organizatorių diplomais ir laureato pripažinimo ženklais.
4.5. Visiems konkurso laimėtojams (daugiausia balų surinkusių darbų autoriams) bus įteikiami piniginiai prizai, kurių kiekvieno vertė 1000 (vienas tūkstantis) eurų.
4.6. Konkurso laureatui negalint atvykti į apdovanojimų ceremoniją atsiimti laimėto prizo, jis jam asmeniškai bus pristatytas konkurso organizatorių. 

5. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS
5.1. Organizatoriai pasilieka teisę keisti konkurso laureatų apdovanojimo vietą, laiką ir kitas nuostatas. 
5.2. Konkurso metu gautų asmens duomenų apsaugai ir tvarkymo teisėtumui užtikrinti organizatorius imsis visų būtinų, protingų ir pagrįstų priemonių. 
5.3. Kilus klausimams dėl konkurso vertinimo proceso ir rezultatų, konkurso dalyviai gali kreiptis elektroniniu paštu info@lzs.lt arba pirmininkas@lzs.lt. Konkurso Organizatorius įsipareigoja kreipimąsi išnagrinėti ir atsakyti per tris darbo dienas nuo kreipimosi gavimo dienos. Papildoma informacija teikiama el. paštu info@lzs.lt arba tel. 8 61263838.

Europos Sąjungos investicijų efektyvumo 
Lietuvos ekonomikai ir visuomenei 
konkurso nuostatų
1 priedas


(Europos Sąjungos investicijų efektyvumo Lietuvos ekonomikai ir visuomenei konkurso paraiškos forma)


EUROPOS SĄJUNGOS INVESTICIJŲ EFEKTYVUMO LIETUVOS EKONOMIKAI IR VISUOMENEI KONKURSO PARAIŠKA


2017 m. gruodžio d. (paraiškos pildymo data)


1. NOMINACIJA KURIAI TEIKIAMA PARAIŠKA:
Metų diskusija (radijas) 0

Metų diskusija (televizija) 0

Metų reportažas (televizija) 0

Metų reportažas (radijas) 0

Metų reportažas (spaudoje ar interneto žiniasklaidoje) 0

Metų tyrimas (radijas, televizija, spauda, internetas) 0

Metų interviu (spauda, radijas, televizija, internetas) 0

Metų žurnalistas (ES investicijų tema profesionaliausiai dirbantis žurnalistas) 0

Metų redakcija (išskirtinį dėmesį ir profesionalumą temai skyrusi redakcija) 0

Metų komentaras (spauda, internetas, radijas, televizija) 0

Metų diskusija (radijas) 0


2. INFORMACIJA APIE PARAIŠKOS TEIKĖJĄ (pildoma jei paraišką teikia ne pats darbo autorius o jo atstovas):
2.1. Paraiškos teikėjo pavadinimas/ vardas, pavardė 
2.2. Adresas 
2.3. Telefonas (paprastas su miesto kodu ir/arba mobilus) (būtina nurodyti) 

2.4. El. paštas (būtina nurodyti) 


3. INFORMACIJA APIE PATEIKIAMĄ AUTORINĮ DARBĄ:
3.1. Autorinio darbo pavadinimas/tema 
3.2. Publikavimo data 
3.3. Žiniasklaidos priemonės, kurioje buvo paskelbtas konkursui siūlomas autorinis darbas, pavadinimas 
3.4. Darbo autoriaus vardas ir pavardė 
3.5. Darbo autoriaus atstovaujamas leidinys/agentūra/įmonė 
3.6. Darbo autoriaus telefonas (būtina nurodyti) 
3.7. Darbo autoriaus el. paštas (būtina nurodyti) 


4. PRIDEDAMI DOKUMENTAI:

Sutinku su visomis konkurso sąlygomis

___________________________________
(paraišką pildančio asmens vardas, pavardė)


Paraišką pildyti kompiuteriu. Užpildytą paraišką su konkursui pateikiamo autorinio darbo (išspausdinto kūrinio/-ių) kopiją pateikti el. paštu info@lzs.lt arba adresu Žurnalistų namai, Jogailos g. 11, Vilnius iki 2017 m. gruodžio 15 d.

ŽURNALISTAS
JONAS LAURINAVIČIUS: 

IŠ KNYGOS
 ,,BENDRAPLUNKSNIAI“


Laurinavicius_sarzai__I.jpg


KALBĖKIM

Kalbėkim tyla,
Kol yra kam klausyti,
Kalbėkim žvilgsniu,
Kol yra kam žiūrėti,
Kalbėkim šypsniu,
Kol yra kam gėrėtis,
Kalbėkim skausmu,
Kol yra kam atjausti,
Kalbėkim žodžiu,
Kol yra kam sakyti...
Kalbėkim!


LAIKRAŠČIUI ,,KAIŠIADORIŲ AIDAI" – 72

Mes jau pasenę
Pirmųjų skaitytojų vaikai.
Mes jau į praeitį einam
Su savo skurdžiom pensijėlėm...
Su tabletėm,
Kraujospūdžiais ar diabetais, 
Pakrikusiais nervais,
Bet nepalūžę,
Nenusikaltę Lietuvai –
Kaip mokėjome,
Taip rašėme, dirbome,
Kad būtų geriau -
Visiems...

Seni laikraščio komplektai
Dar labiau pasenę nei mes –
Pageltę, išdžiūvę,
Savo žodžių pabūgę,
Nes jie tokie nepatogūs,
Nejaukūs šiandieną,
Nors skradžiai į žemę lįski.
Tarsi švino antvožu
Jie dangstos nuo mūsų
Kietais dulkėtais viršeliais,
Kad nedegintų Mūsų širdies ir akių.

Ataidi, ataidi, ataidi...
Iš tolo, iš pokario siaubo
Per istorijos lauką Ataidi „Aidai“,
Kad pajustum, suprastum,
Kaip šiandien gerai –
Net prie konteinerių
Ar darbo biržoje,
Nei tada, po karo,
Gyvuliniuos vagonuos,
Ar enkavedistų areštinėj...
KLAUSIMĖLIS

Ką Jūs vadinate žurnalistu?

Dirbančius redakcijoje
Bendradarbiaujančius su spauda, RTV
Pagal sutartį teikiančius medžiagą, viešosios informacijos rengėjams
Priklausančius žurnalistų profesinei sąjungai
Daugiau informacijos

Radai klaidą?
Rašyk (el.p. lzs.kaunas@gmail.com)