2023 m. rugsėjo 27 d.

V. Putvinskio g. 48
44211 Kaunas
lzs.kaunas@gmail.com
+370 698 17188


 

 VLADIMIRAS 

 BERESNIOVAS:

,,GYVENIMAS VLABERIO ŽVILGSNIU "

             

 

 

 

 

 

 

 

 

Būsiu teisingas ir doras
Keisčiau lytį į Vytį,
Tėvynę į kavinę,
Bet... kad toks geras oras –
Būsiu teisingas ir doras...

***

Pasirinkimas
Kam – kairieji,
Kam – dešinieji,
Kam – centristai,
O kam – aferistai.

***

Buvo rimta priežastis
Kai mūsų krepšininkai pralaimėdavo,
gerdavom iš nevilties.
Kai laimėdavo – iš džiaugsmo...

***

Čia Lietuva...
„Čia Lietuva,
Čia lietūs lyja“.
Čia painiava, Čia velniava, Čia juokas
Ašaras praryja...

Gyvenimas – „kakus“...
Katinas pieną laka,
Širdis smarkiai plaka.
Nuo kaukolinės apakus,
Gyvenimas tapo... „kakus“.

***
Katinas – „Miau“,
Šuo – „Au, au“.
Jis – „Aū- ū !
Ji – “ I love You!“

LDS ir LŽS nario Vladimiro Beresniovo piešiniai  ir vlaberizmai specialiai www.kaunozurnalistai.lt svetainei

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Hey.lt - Nemokamas lankytojų skaitliukas

5. Justas Paleckis. IŠ LIETUVOS ŽURNALISTU SĄJUNGOS ISTORIJOS
Metrasti_II.jpgVos dešimtį metų lietuvių spauda tegavo laisviau gyvuoti iki Didžiojo Karo. Spaudą leidus 1904 m., tik tų metų gale pasirodė pirmieji vieši lietuvių periodinės spaudos leidiniai - „Lietuvių Laikraštis“ Petrapilyje, „Vilniaus Žinios" Vilniuje. O 1915 m., vokiečiams Lietuvą užėmus, visa prieškarinė lietuvių spauda buvo sugriauta, ir vieną tarpą vos tik vienintelis „Rygos Garsas“ tebuvo likęs iš visų lietuvių prieškarinių laikraščių. Ir naujose vietose naujomis sąlygomis teko iš naujo atsigauti lietuvių laikraštijai po šio smūgio.

 Per tą trumpąjį laisvosios spaudos dešimtmetį  iki 1915 m. - lietuvių spauda nesuspėjo išauklėti tikro profesinio žurnalisto. Tų laikų žurnalisto darbas buvo neatskiriamai susijęs su politiku, visuomenininko, kultūrininko darbu. Kiekvienas tautos veikėjas spaudos, darbą laikė vienu ryškiausių būdų aktyvumui pareikšti. Griežtas pasidalinimasa į sroves sudarė tokias sąlygas, kad kiekviena redakcija pirmoj eilėj buvo savo ideologijos tvirtovė ir jokių tiltų į priešingas tvirtoves nepripažino. Nebuvo nė konkrečių profesinių reikalų bendrumo.

 Tais kilniais spaudos savanorių laikais labai retas teimdavo honorarus, tik keletas nuolatinių redakcijos darbininkų gaudavo atlyginimą. Kaip vėliau ir pasirodė, daugumo tų laikų spaudos darbininkų žurnalistinis darbas buvo ne profesinis tikslas, bet priemonė didesniems tikslams pasiekti. Tai ir nenuostabu, nes redakcija visada buvo ir bus tam tikras etapas, tami tikra mokykla, kurią dažniausiai išeina busimieji politikos vadai, visuomenės pirmūnai, kultūros, mokslo ir meno kūrėjai. Tokiomis sąlygomis prieškarinių lietuvių žurnalistų negausingame būrely negalėjo ir nesuspėjo pribręsti mintis apie savo organizacijos įkūrimą.

Nebuvo kada galvoti apie žurnalistų susiorganizavimą ir pačioj nepriklausomos valstybės pradžioj, kai vos ėmė atkusti karo metu nusilpusioji lietuvių spauda. Nei tarpusavio solidarumo reikalai, nei profesiniai interesai taip greit negalėjo pribręsti. Todėl matome, kad lietuvių žurnalistų organizacijos užuomazga kilo iš visai pašalinio, bet su nepriklausomu gyvenimu susijusio akstino - iš reprezentacijos reikalo.

Tai buvo 1921 metų pradžioj. Kilo mintis Kaune sulaukti Pabaltijo valstybių žurnalistų konferenciją, kuri prisidėtų prie tada jau pradėtųjų diplomatų žygių Pabaltijo valstybėms glaudžiau susiartinti. Paprastai ligi tol reprezentacijos uždavinius atlikdavo dr. J. Ereto vadovautoji „Elta“, tada buvusi didelė įstaiga su gausingu bendradarbių būriu. Atvykus užsienio žurnalistams, būdavo kviečiami redakcijų atstovai lietuvių spaudai reprezentuoti. Kilus kokiam bendresnio pobūdžio reikalui, įvykdavo redakcijų atstovų ir šiaip žurnalistų pasitarimų dar 1920 metais. 

Tačiau Pabaltijo valstybių spaudos konferencija buvo nepaprastos svarbos reikalas, kurs vertė lietuvių žurnalistus pasirodyti organizuotai. Tuo labiau, kad latvių ir estų žurnalistai jau buvo suspėję anksčiau savo žurnalistų ir rašytojų sąjungas sudaryti. Dėl šių aplinkybių ir susirinko istorinis 1921 m. gegužės 11 d. pasitarimas, kurį galima laikyti Lietuvos Žurnalistų Sąjungos organizacijos pradžia. 

Tame pasitarime dalyvavo: kun. J. Tumas-Vaižgantas, kapitonas (dabar pik.) J. Laurinaitis, A. Klimas, Busilas, B. Damskis, dr. E. Draugelis, Jonas Kriščiūnas, J. Pajaujis,B. Sruoga, A. Žukauskas-Vienuolis ir A. Voldemaras. Pasitarimui pirmininkavo kun. J. Tumas. Šiame pasitarime buvo svarstoma, kaip suorganizuoti atvykstančių Pabaltijo valstybių spaudos konferencijon svečių priėmimą. Susirinkusieji rado reikalinga išrinkti komisiją, kuri ne tik suorganizuotų svečių priėmimą, bet ir paruoštų įstatų projektą būsimai žurnalistų sąjungai. Komisija buvo pavadinta „Lietuvos Laikraštininką Sąjungos Organizacinė Komisija“ ir jon išrinkti: J. Laurinaitis, V. Biržiška ir dr. Eljaševas.

Minėtoji čia Pabaltijo valstybių žurnalistų konferencija Įvyko 1921 m. nuo gegužės 30 d. iki birželio 3 d. Tai buvo viso tolesnio šių valstybių spaudos bendradarbiavimo pradžia. Be lietuvių, joj dalyvavo 10 latvių ir 8 estų žurnalistai. Konferencijai pirmininkavo iš lietuvių dr. Draugelis,, latvių - Švabė ir estų -Anderkoppas. Buvo priimtos dvi rezoliucujis: 1) apie Pabaltijo valstybių kultūros, ekonomijos, politikos, militarinį bendradarbiavimą, 2) apie tų valstybių spaudos ir žurnalistų bendrabiavimą.

Tačiau po konferencijos mūsų žurnalistai vėl grįžo į kasdienius darbus ir rūpesčius. Gerieji pasiryžimai susiorganizuoti vėl pasiliko neįvykdyti, nes jokių konkrečių reikalų tam kaip ir nebuvo matyti. Organizacinė komisija, aktyviai atlikusi savo pirmąją uždavinio dalį konferencijos reikalu, antrosios dalies Įstatų - taip ir neįvykdė.

Kažin kaip ilgai tokia padėtis būtų užtrukusi, jei vėl nebūtų kilęs panašus akstinas iš šalies — buvo gautas latvių žurnalistų ir rašytojų sąjungos kvietimas atsiųsti delegatus į latvių pirmojo laikraščio 100 metų sukaktuves 1922 m. vasario 26 d. Ir vėl 1922 m. sausio 13 d. įvyksta susirinkimas, kur pasitarimo tema buvo „reagavimas į latvių spaudos šimtmetines sukaktuves“, kaip pasakyta šio susirinkimo protokole. Susirinkime dalyvavo: kan. J. Tumas, M. Šalčius, J. Pronskus, J. Laurinaitis, A. Klimas, A. Busilas, V. Biržiška ir M. Bagdonas.

Ir šis pasitarimas pakartojo jau anksčiau padarytąjį nutarimą, kad, „norint atsiliepti į latvių spaudos sukaktuves organizuotai, reikalinga turėti savo organizuotas branduolys, o pradėtoji nuo pavasario kurti Lietuvos Žurnalistų Sąjunga dėl kai kurių priežasčių yra sustojus kurtis. Todėl nutarta tuojau įsteigti tokią užuomazgą, apie kurią galėtų spiestis daugiau rašytojų ir žurnalistų“. Taip skamba tas nutarimas protokole.

 Organizacijos istorijai bus įdomu pažymėti, kad šią užuomazgą V. Biržiška buvo pasiūlęs pavadinti „Lietuvos Žurnalistų Sambūriu“. Tačiau tas pavadinimas buvo iškritikuotas, ir siūlytojas jį atsiėmė. Tada sumanyta pavadinti "Lietuvių Žurnalistų Draugija“, bet pagaliau susitarta organizaciją pakrikštyti "Lietuvių Literatų Draugija". Ten pat buvo išrinkta ir laikinoji valdyba, kurion ėjo kan. J. Tumas-Vaižgantas, J. Laurinaitis ir A. Klimas. Tai valdybai buvo pavesta ir latvius pasveikinti, ir draugijos įstatus paruošti ir steigiamąjį susirinkimą sušaukti.

Netrukus, jau 1922 m. sausio 31 d., įvyko pirmasis steigiama žurnalistų ir rašytojų susirinkimas, kuriame dalyvavo: kan. J. Tumas, M. Šalčius, B. Prapuolenis, J. Laurinaitis, A. Bružas, K. Kristutis, J. Pronskus, I. Ruseckas, A. Klimas, J. Strimaitis, M. Bagdonas, K. Sąmajauskas, A. Žukauskas-Vienuolis ir P. Būdvytis. Pirmininkavo kan. J. Tumas, sekretoriavo A. Klimas. Šiam susirinkimui jau buvo patiekti organizacijos įstatai, kuriuos faktiškai parašė pats kan. J. Tumas.

 Šie įstatai labai trumpi, lakoniški, bet apima gana plačias veikimo sritis, tačiau labiau pritaikyti literatams. Įstatų istorijai labai charakteringa tai, kad, organizacijai reprezentaciniais akstinais besikuriant, į įstatus buvo surašyta tiek daug praktiškų uždavinių, kad užmiršta apie tuos reprezentacinius santykius su užsieniu. Tik susirinkime M. Šalčius pridėjo papildymą prie Sąjungos įstatų, kad sąjunga turi tikslą taip pat santykiauti su užsienio panašiomis organizacijomis. 

Su nedidelėmis pataisomis šie įstatai ir buvo priimti organizacijos veikimo pagrindu, o pati organizacija pagaliau pavadinta „Lietuvių Rašytojų ir Žurnalistų Sąjunga“. Po įstatais, kaip sąjungos steigėjai, pasirašė: kan. J. Tumas, J. Strimaitis, A. Zukauskas-Vienuoljs, A. Klimas ir J. Laurinaitis. Įstatai įregistruoti pas apskrities viršininką 1922 m. kovo 11 d. Jau iš šių trumpai suminėtų sąjungos kūrimosi istorijos faktų aiškiai matyti, kad vienas aktyviausių jos įkūrėjų buvo a. a. kun. J. Tumas-Vaižgantas.

Tuo būdu plunksnos darbininkų, kaip pasakyta pirmuose įstatuose, branduolys buvo suorganizuotas. Kaip matome, vos keliolika žmonių figūruoja sąjungos užuomazgoj. Tas skaičius auga pamažu, kartu su pačios spaudos augimu. 1924 m. sąjungos narių skaičius pakilo jau iki 43, 1929 m. pasiekė 71. Tačiau narių sudėtis nepastovi, ir daugelį pirmųjų nariij matome nuo žurnalistikos nutolus, o žymus skaičius atėjo visai naujų žmonių iš priaugančios ir didėjančios žurnalistų šeimos.

Organizacijos pradžioj paprastai pasireiškia smarkus aktyvumas, kurio įkvėpėjai yra aktyvūs organizacijos veikėjai. Tokio pirmutinio aktyvumo laikotarpį mūsų sąjunga pergyveno 1924 - 25 m. Tai buvo „garsusis“ klubo laikotarpis, kurs, deja, liko tik epizodiniu reiškiniu ir nieko pozityvesnio nepadarė sąjungos gyvenime. O šiaip daugiausia buvo atlie kami reprezentacijos uždaviniai, kurie ilgai ir buvo svarbiausias sąjungos gyvavimo tikslas. 

Dar nebuvo užtenkamai jėgų plačiau, aktyviau veikti, dar ir spauda nebuvo nusistovėjusi, žurnalistų kadras buvo netvirtas. Dai nebuvo įsigalėjęs antrasis svarbusis organizacijos cementinis elementas profesiniai reikalai. Tuo galima aiškinti eilę pasyviųjų metų sąjungos vci kime. Ir juo labiau ėmė kilti žurnalistų skaičius, daugėti profesiniai intr resai, tuo labiau stiprėjo mintis sąjungą labiau sužurnalistinti. 

Šiuo sąjungos perorganizavimo klausimu ypač susirūpino a. a. dr. J. Purickis, kurs sąjungai pirmininkavo nuo 1925 m. Praktika rodė, kad sąjunga daugiau suinteresuoti ir labiau organizuotis linkę žurnalistai, o sąjungos įstatai savo pirmoj stadijoj ir įstatais ir planais daugiau buvo taikyta rašyto jams. Todėl kilo mintis su rašytojais persiskirti.

1929 m. kovo 22 d. „Mūsų Rytojaus“ redakcijoj įvyko reorganizacini sąjungos susirinkimas, kuriame dalyvavo 30 narių. Pirmininkavo dr. J.Purickis. Čia buvo nutarta pakeisti sąjungos pavadinimą tokiu: „Lietuve Žurnalistų Sąjunga“. Ten pat buvo priimtas įstatų pakeitimo projektą ir pavesta dr. Purickiui, A. Klimui, M. Šalčiui, F. Kiršai ir A. Hm/tu pakeistuosius įstatus pasirašyti. Naujieji įstatai buvo įregistruoti 1930 balandžio 12 d.

Perorganizuotoji sąjunga jau pačioj pradžioj ėmė rodyti naują akly vumą. Dar tais pačiais 1929 m. suorganizuotos spaudos laisvės atgavimu 25 metų paminėjimo iškilmės ir suruoštas pirmas bandomasis spaudu balius. Netrukus pradėta rūpintis žurnalistams susisiekimo lengvatomis, daryta pastangų įkurti klubą, skaityklą, pradėta galvoti apie pensijas n t. t. Bet tai jau mūsų naujoji istorija, kurios neaprepia mano teina

Kaip matyti iš mūsų sąjungos kūrimosi istorijos ir jos gyvavimo to lesnės eigos, jos kelias yra glaudžiai susijęs su spaudos ir žurnalistikų, augimo keliu. Nuo grynai reprezentacinio sambūrio į profesinę organizaciją - tokia yra šio kelio aiški linkmė. Sustiprinusi savo praktiškuosius pagrindus, pakėlusi mūsų žurnalisto profesinį išsilavinimą, jo etinį svorį ir užtikrinusi žurnalisto materialinę gerovę, sąjunga bus tikras ir atsakingas Lietuvos spaudos darbininkų ir jų reikalų atstovas. Žurnalistų sąjunga neturi ir negali būti vien organizacija iš vardo. Tik būdama gyva, aktyvi, kaip ir pati spauda, nuolat judri ir pačių žurnalistų aktyvumą kelianti, - tik tokia sąjunga tegali atitikti savo reikšmę ir vaidmenį lietuvių žurnalistikos ir visuomenės gyvenime.
 

AUDRONE NUGARAITĖ

Gerumas kaip išteklius keisti mūsų gyvenimą. Gerumas kaip kiekvienos dienos norma ir siekiamybė. Visa tai pasiekti gali padėti gerumo komunikacija.

Būkime raštingi ir dalinkitės savo gerumo kompetencija su kitais.

GERUMO KOMUNIKACIJA

Rugsėjo 26 diena, antradienis

Mūsų buvimas dėmesio centru yra palydėtas dvejopų jausmų. Vieniems tai siekis ir būdas parodyti save, pritaikius savo patirtį, pabūti žvaigžde. Kitiems tai abejonių ir nerimo sklidina aplinka, kurioje nervingai vertiname save. Dėmesys susijęs su meile ir priešiškumu, todėl svarbiausia, kas mums patiems teisinga, gera ir virsta mūsų pačių tobulumu. Būkime sau dėmesio centru.

Rugsėjo 25 diena, pirmadienis

Savaitės išmintis

"Visi ieško nuo vėžio vaistų, kurie išrasti senų seniausiai. Būti geru žmogumi - pirmas punktas... meilė tėčiui ir mamai, pagarba vietai, kurioje gimei, augai, gyveni- juk šita žemė mus nešioja ir maitina."

M. Lasinskas

***

 

Rugsėjo 22 diena, penktadienis

Atsisėdame ant kėdės ir ramiai kvėpuojame. Kojose maloni šiluma pulsuoja. Rankos džiaugiasi nieko neveikimu. Mintys galvoje alsuoja gerumu. Visas kūnas į poilsio minutę reaguoja. Visa tai mus atpalaiduoja ir puikią dieną garantuoja. Džiaukimės savo jausena.

***

Rugsėjo 21 diena, ketvirtadienis

Sena išmintis: moki žodį - žinai kelią. Žodžiai yra materiali minčių ir emocijų raiška. Jie ne tik suteikia mums psichologinės ir fizinės galios raktus atidaryti norimo bendravimo vartus. Jie mus veda laimės keliu, jeigu juos pateikiame su pozityvumu. Teigiami žodžiai, pavyzdžiui, taika, meilė, taip, mums leidžia pasirinkti sėkmės veiksmus, teigiamai vertinti save ir kitus.

***

Rugsėjo 19 diena, antradienis

Pažįstu save-gebu suprasti ir valdyti savo jausmus,viltis, norus, lūkesčius. Kai užplūsta negatyvas, pyktis ar pavydas, jį užkloju pozityvu, meile ir džiaugsmu. Šita sinergija -mūsų dvasinė energija eiti norimu gyvenimo keliu.

***

Rugsėjo 18 diena, pirmadienis

Savaitės išmintis

"Mes per dažnai vartojame žodį "reikėtų". Jis itin neveiksmingas, nes skatina nieko neveikti. Apčiuopiamos nuolatinės permainos vyksta tik tada, kai vietoje "reikėtų " sakome "reikia, būtina." D. Taylor

Rugsėjo 17 diena, sekmadienis

Rytas-gaivus ir aktyvus, nes sekmadienis mus veda į naujos savaitės laukus. Šios dienos veikla ir bendravimas -tai kito septyndienio tikslingas motyvavimas. Kelionė keliu, pažymėtu geru nusiteikimu. Eime.

Rugsėjo 16 diena, šeštadienis.

Europos judumo savaitė (16-22 d.)

Rytas, diena, vakaras, naktis - tradicinė paros narių sudėtis. Puiku, kai naktis alsuoja poilsiu ir geru miegu, o rytas ir diena žavi ir kviečia naudotis įvairiapusiu judumu. Judumas pirmiausia savyje, sukaupti energiją ir gerą jauseną. Pirmyn.

***

Rugsėjo 15 diena, penktadienis

Kūrybiškumas - tai gebėjimas įgyvendinti save kasdienybės erdvėse. Ne tik atlikti darbus paprasčiau, daryti tai kas nauja, įdomu. Svarbiausia nesėkmėje būti originaliu kūrėju ir džiaugtis priimtu kūrybišku sprendimu.

***

Rugsėjo 14 diena, ketvirtadienis

Jurginai ne tik aplinkos puošmena, bet ir mūsų dvasiai atgaiva. Jie linki mums nuolat prisiminti, kad grožį turime gamtoje ir savyje auginti. Ačiū.

***

Rugsėjo 12 diena, antradienis

Poilsio minutei matematinė mįslė.Trys šimtai šešiasdešimt penki vieversiai, penkiasdešimt trys varnos, dvylika kranklių ir vienas išdidus sakalas. Kas tai? Norimais skaičiais mums visiems pažymėtos šiandienos.

***

Rugsėjo 11 diena, pirmadienis

Savaitės išmintis

"Kiekvienas žmogus yra lyderis, kitaip sakant, kiekvienas asmuo, įskaitant ir jus. Jūsų valia rinktis, ar priimti tokią lyderystę." D. Taylor

***

Rugsėjo 10 diena, sekmadienis

Nusiteikimas - tai norimu rūbu savęs aprengimas. Kokia nuotaika save palabinti ir nusiteikti ką nors nuveikti? Gera savijauta priklauso nuo veiklos daryti sprendimus, o ne gailėtis dėl klaidos, kuri yra tik išmokta pamoka. Būkime savimi.

***

Rugsėjo 9 diena, šeštadienis

Tarptautinė grožio diena Gyvenimas yra energinga ir kūrybinė veikla. Ja siekiame sukurti norimą rezultatą: patirti laimę, pajusti meilę, džiaugtis grožiu, vidinio gėrio simboliu. Trys G raidės yra dabarties gyvenimo spalvų paletės akcentai. Gėris, Grožis, Gerumas yra mūsų sėkmingos ateities kūrimo komponentai. Tegul grožis ne tik džiugina, bet nuolat slypi mūsų viduje.

***

Rugsėjo 8 diena, penktadienis

Tarptautinė raštingumo diena

Skaitau, rašau, kalbu, vadinasi raštingas esu. Tačiau šiandieną plaukiodami naujųjų technologijų vandenyse, turime paraginti save. Mūsų asmeninė pareiga padėti sau padaryti raštingumą viso gyvenimo mokymosi paskata ir sėkmingos ateities atrama. Gerai jausimės tada, kai būsime sumanūs ir išmanūs, ir džiaugsimės gyvenimo dovana.

***

Rugsėjo 7 diena., ketvirtadienis

 Buriuotojų diena

Visi mes kaip laivai plaukiame gyvenimo upe, maudomės amžėjimo jūroje ir siekiame gerovės likimo vandenyse.

Mes, laivo kapitonai, šturmanai ir keleiviai, turime būti aktyvūs ir budrūs, kad likimas dovanotų palankų vėją ir mūsų bures neštų į norimą užuovėją.

***

Rugsėjo 4 d,. pirmadienis

Savaitės išmintis

"Kiekvienas laiko taškas yra kupinas neištirtų galimybių, o kiekviena galimybė yra laikoma originalia ir unikalia, nenukopijuojama jokiu kitu laiko momentu, vadinasi, keitimosi (ar bent bandymo keistis) būdų yra išties nesuskaičiuojama daugybė. " Z. Bauman

Rugsėjo 1 d., penktadienis

Naujieji mokslo metai, mokslo ir žinių diena pradeda rudens sezono rutiną. Nuo mūsų priklauso kokia ji bus. Ar džiaugsimės rudens spalvų įvairove? Ar su liūdesiu galvosime apie laukiančią tamsos tvirtovę? Visko reikia, viskas yra svarbu, kad ruduo žavėtų derliumi, o mes didžiuotumėmės sukaupta energija ir dvasiniu turtu.

Su šiliniu, vėsuliniu, paukštlėkiu Rugsėju.

***

Rugpjūčio 30 d,, trečiadienis

Vidinis grožis - tai mes patys savyje. Tai ne forma ar savybė, tai mūsų vidinė visuma su tam tikra estetine ir etine raiška. Svarbu, kad dvasinis grožis būtų mums moralinis gėris, padedantis bendrauti, mylėti ir jausti save.

***

Rugpjūčio 28 d., antradienis

Ar esame susimąstę, kas yra savasis AŠ? Tai nuomonių, vaizdinių, nuostatų apie save visuma. Ji sąlyginai yra pastovi. Tuo pačiu nuolat kinta, priklausomai nuo mūsų socialinės patirties, bendravimo su kitais ir savęs vertinimo. Svarbūs aspektai yra mūsų atliekami vaidmenys, socialiniai tapatumai, su kuo save tapatiname. Būtina atkreipti dėmesį ir į savęs lyginimą su kitais, patirtas sėkmes ir nesėkmes, kultūrinę aplinką ir į informacijos apie save priėmimą. Informacija, sutampanti su mūsų nuostatomis, ji visada yra priimama ir įsimenama. Informacija, neatitinkanti mūsų požiūrių, yra atmetama, kaip priešiškumas ir kelia neigiamų jausmų.

Galimi savojo AŠ: platus pasirinkimas, kokį vaizdą norime kurti ir kaip pateikti save. AŠ - idealus, realus, parodomasis, veidrodinis. Būkime norimu AŠ.

***

Rugpjūčio 23 d., pirmadienis

Savaitės išmintis

"Daug verčiau išsigydyti nuo skriaudos jausmo negu keršyti. Kerštas užima daug laiko: sielvartaudami dėl vienos skriaudos, patiriame daugelį. Griežiame dantį ilgiau negu esame skriaudžiami. Daug geriau elgtis priešingai, ydomis nekovoti su ydomis. " Seneka

***

Rugpjūčio 22 d,. ketvirtadienis

Mūsų subjektyvi nuomonė yra tik požiūris, vienas iš daugelio. Interneto viešumo laukuose požiūrių gausa tampa pertekline ir kelia nerimą ar net pasipiktinimą, nes tampame kitų subjektyvių nuomonių naudotojais ir kaupėjais. Todėl yra svarbūs mūsų prioritetai, lemiantys informacijos vertinimą. Informacijos vertė susijusi su jos svarba, tenkinant mūsų poreikius ar priimant spendimus. Todėl būkime kritiški, vertindami informacijos turinį, subjektyvumą, jos reikalingumą mūsų informuotumui.

***

Rugpjūčio 23 d., trečiadienis

Emocinė išmintis-gebėjimas suprasti ir pajausti kitus. Įvertinęs situaciją, tinkamai pasielgęs, patirtimi būsi gausus. Svarbu priimti save tokį, koks esi, nes tik tada keistis gali. Kai susijungia protas ir širdis, didėja mūsų išmintis. Būkime budrūs sau ir kitiems.

***

Rugpjūčio 21 d., pirmadienis

Savaitės išmintis

"Niekam neįdomu, koks buvai didingas ar kaip įveikei krizę. Įdomu, ką dar padarysi ateityje. Nes jei veidu žiūrėsi į praeitį, pagalvok, kurią vietą rodysi ateičiai." L. A. Bumelis

***

Rugpjūčio 19 d., šeštadienis

Virtualiai ir gyvai- bendraujame šiandien plačiai. Interneto draugai pasiekiami ištisai. Tačiau interneto turi būti su saiku, kad nebūtų žalingu. Gyvas ryšys yra bendravimo mokykla: nuo gebėjimo prakalbinti, akių kontakto, gyvo šypsnio, rankos paspaudimo ir apsikabinimo. Tai dovana, kurią įteiksime sau ir visiems, kurie nori gerai jaustis ir gyvu bendravimu padėti kitiems.

***

Rugpjūčio 18 d. , penktadienis

Ar susimąstome kada apie savo ambicijas? Koks jų vaidmuo ne tik dienos bėgime, bet ir viso gyvenimo darnume? Kada jos pataiso mūsų nuotaiką, o kada gadina sveikatą? Ambicijų neturėjimas ir per didelis ambicingumas - du kraštutinumai, dažnai vedantys ne į norimą svajonių kalną, o atvirkščiai į emocijų narvą. Todėl turime aiškiai sau pasakyti, kaip su savimi elgtis, su kitais bendrauti ir į įvykius reaguoti, kad kiekvieną dieną ambicijos mūsų savijautą pagerintų ir gyvenimo kelionę norimais rezultatais praturtintų. Ambicinguokime.

Rugpjūčio 17 d., ketvirtadienis

Geradarystė. Kas mums ji yra - malonumas, garbė, nauda? Jei mus dosniais padarė nauda ar išskaičiavimas-laikas susimąstyti, kad tai tik savęs nuvertinimas. Geradarystės grąža-vidaus turtų potencialas ir ateities sankaupa.

Rugpjūčio 16 d., trečiadienis

Noras pažinti, sužinoti. Jis labai svarbus, reikalauja pastangų ir kantrybės, nes nuo jo priklauso koks mūsų atsinaujinimas bus. Vien domėtis neužtenka. Nuolat kintanti aplinka reikalauja ne tik žinoti, bet iš to ir naudą sau turėti.

Rugpjūčio 15 d., antradienis

 Žolinė

Bėga laikas į gyvenimo laukus. Vėl Žolinė - proga padėkoti Motinai žemei už derliaus turtus. Turime kiek turime, bet visada svarbu, kad Žolinės puokštė pasipuoštų dvasingumu ir suteiktų ateinančiam rudeniui energijos ir jėgų. Žaliuokime ir puoškimės.

08.12, šeštadienis

Savaitės išmintis

"Mus dažnai slegia baimė - bijome, kad mūsų nesupras, pasišaipys, pažemins, pasinaudos. Tačiau baimė - bloga patarėja ir dažnai save išpildanti pranašystė. Jei šypsaisi žmonėms, jie šypsosi tau; jei esi surūgęs, jie nusigręžia nuo tavęs. Tik pripažinę savo baimes galime pamatyti jų nepagrįstumą ir atskirti jas nuo protingo atsargumo." V. Legkauskas

Šiandien - Tarptautinė jaunimo diena

Jaunyste, mielas tu drugeli, papuoši mus sparnais ir atveri platų gyvenimo kelią. Svarbiausia būti jaunu širdyje, nes senatvė pasibeldžia ir jauname amžiuje. Būkime savo metų ambasadoriai, kai jaunystė yra ne tik žavus rytas, branda- gerumo ir pozityvumo sklaida, o atėjęs vakaras- tvirta aktyvaus amžėjimo atrama. Diena, kuri tik patvirtina, kad bendravimas ir buvimas kartu šypsosi ateities gražumu.

08.10, ketvirtadienis

Varna lesa kažkieno išmestą indelį su maistu ir karksi: ,,Ką tie žmonės sau galvoja, valgo, meta ir palieka? Juk visos šiukšlės gamtai lieka. Skrendi, sustoji, kad paimtum ir nesimėtytų po kojom. Kad mes turėtume kur nusileisti ir saugiai laiką ant žemės praleisti. Oi..."

08. 09, trečiadienis 

Klausimų svarba mūsų gyvenimui. Jų formulavimas rodo ne tik mūsų prioritetus, konkrečius veiksmus, nusiteikimus, bet ir lemia kasdienybės rezultatus. Pavyzdžiui, klausiame savęs "Kodėl vėl man nepasisekė?" Klausimo negatyvas lemia pasiteisinimo, aukos atsakymo akcentą. Todėl norėdami sau padėti, klauskime: ką išmokau iš tos nesėkmės? Kaip save sustiprinau? Ką kitą kartą turiu daryti kitaip? Tokių klausimų atsakymai mus skatins nesigailėti, o tobulėti ir eiti pirmyn, nes gyvenimas yra kelionė. Todėl ir pradėkime šiandien kelionę nuo klausimo stotelės: kokie mano pasiekimai, kuriais didžiuojuosi ir kaip jie man padės eiti toliau? Ką noriu pasiekti per 1, 2, 3.... metus, gerai jaustis ir mylėti kitus? Einame kartu pozityvumo keliu.

08.07, pirmadienis

Savaitės išmintis

"Žmogus yra gimęs tinginiu; norėdamas "degti" darbui, jis turi tą degimą savyje palaikyti. Aš savąjį palaikau laikydamasis dviejų paprastų taisyklių: pirma - visada vykdyti savo pažadus bei įsipareigojimus ir antra - būti padoriam."  V. A. Bumelis

08.06 (sekmadienis)

Šypsena - mūsų akių ir mimikos raiška, emocijomis pagrista. Ji turi savo spalvų paletę, kurią naudojame kaip kasdienybės ruletę. Nuoširdi- pažymėta džiaugsmu ir geru nusiteikimu. Apsimestina- slepianti ironiją ar pašaipą. Santūri, mandagi, baimės sklidina - visa tai mūsų šypsenų rutina. Šypsena - savotiška diplomatija, parodanti mūsų aktyvumą ar pasyvumą, emocinį nusiteikimą ir bendravimo malonumą. Šypsokimės.

08.04 (penktadienis)

Mintys ir sveikata - glaudi sąsaja. Grėsmė, pavojus-ką daryti? Svarbu čia ir dabar kitaip mąstyti. Teigiama mintis suvaldo audras, nes taika mumyse yra ne tai kas vyksta, o tai ką sukuriame savo mintyse. Mes minčių valdovai.

08.03 (ketvirtadienis)

Viskam yra savas laikas. Žiniomis, kantrybe ir darbu mes padedame sau pasiekti tikslą. Svarbiausia suprasti, kad jeigu nepavyko įgyvendinti savo noro čia ir dabar, visada yra galimybė, kad tai bus vėliau. Pozityvus tikėjimas ateitimi

08.02 (trečiadienis)

Kas yra mūsų gerumo krepšelyje?

Ką šiandien žadame panaudoti?

Sėkmingos, dvasingumu nuspalvintos dienos!

 

 

KLAUSIMĖLIS


Warning: include(/usr/home/fs/www/templates/zurnalistai/modules/apklausa.php): failed to open stream: No such file or directory in /home/fs/www/templates/zurnalistai/modules/shonas.php on line 15

Warning: include(): Failed opening '/usr/home/fs/www/templates/zurnalistai/modules/apklausa.php' for inclusion (include_path='.:/usr/share/pear:/usr/share/php') in /home/fs/www/templates/zurnalistai/modules/shonas.php on line 15

Radai klaidą?
Rašyk (el.p. lzs.kaunas@gmail.com)