2019 m. rugsėjo 21 d.

V. Putvinskio g. 48
44211 Kaunas
tel./faks (8-37 422 577)
lzs.kaunas@gmail.com
+370 698 17188

Iš dovanų knygos ,,Dar palūkėki pusamžio krize!

***

Braška kūnas, dreba keliai, krenta dantys - sveika senatve

***

Sendamas tik per skausmus dantis sukandęs gali ką nors nuveikti

***

Amžiaus viduryje naujų pojūčių sukelia tik nauji simptomai

***

Senatvė turi tris panašumus. Pirmas - sutrikusi atmintis. Hm... Kokie gi kiti du?

***

Kadaise buvau tokia neryžtinga... O dabar gailiuosi...

***

Sulaukus brandaus amžiaus neverta pernelyg nerimauti, kad protas nuslysta į šalį. Svarbu, kad jis grįžtų atgal.

***

Kai žvakutė kainuoja daugiau už gimtadienio tortą, metas atsisveikinti su jaunyste

***

Kai kokiam nors senstelėjusiam žmogui švenčiant gimtadienį susirinkę draugai ima sakyti tostus, nuo to darosi tik graudžiau

***

Ir dabar turiu tai, ką turėjau prieš 20 metų, tik vaizdas nekoks

***

Pusamžis yra tada, kai amžių išduoda pusiaujas

***

Perkopus pusamžį žmona liepia įtraukti pilvą, ir jai nė motas, kad jau seniausiai jį įtraukei

***

Jeigu gyvenčiau iš naujo, daryčiau tas pačias klaidas, tik nebelaukčiau taip ilgai

***

Tik jauni miršta nesugedę

***

Kad ką bedaryčiau, viskas yra arba nepadoru, arba nelegalu, arba didina antsvorį

***

Kai tik suaugi ir pasisemi pakankamai žinių, supranti, kad esi per senas ir bejėgis

***

Esu tokio amžiaus, kai mano nugara šėlioja dažniau negu aš pati

***

Kai norisi atsistoti ir užleisti vietą moteriai, bet neprisiverti pajudėti - vadinasi, sensti

***

Dažniausias svorių kilnojimo pratimas sulauks pusamžio - pakilti iš krėslo

***

Rūkau cigarus dėl to, kad mano amžiaus žmogui baisu neturėti ko įsitverti

***

Pasilenkus užsirišti batraiščių ir po akimirkos svarstau: hmm, ką gi aš ruošiausi daryti?Gelt_I.jpg

Dail. Algimantas SnarskisHey.lt - Nemokamas lankytojų skaitliukas

Komentarai


2012-08-12
TIESA IŠLAISVINA. ARKIVYSKUPO SIGITO TAMKEVIČIAUS PRISIMINIMAI APIE DVIDEŠIMT „LKB KRONIKOS“ METŲ

(Prisiminimų tęsinys) KAD MŪSŲ VARGAI BŪTŲ IŠGIRSTI PASAULYJE. KRONIKA KGB RANKOSE... PIRMASIS TEISMAS 1974 m. gruodis pogrindininkams buvo labai sunkus; beveik per visą mėnesį vyko Petro Plumpos, Povilo Petronio, Virgilijaus Jaugelio ir Jono Stašaičio teismas, ypač sunkų kryžių uždėjęs pirmajam Kronikos darbininkui P. Plumpai. Aštuonerių metų auka buvo sudėta už Bažnyčios ir Tautos ateitį.... daugiau

2012-08-10
Rimvydas Valatka: Neverkit pas kapą (in memoriam Lietuvos krepšinio bažnyčiai)

Lietuvos krepšinio bažnyčios tikintieji iki paskutinės akimirkos tikėjo stebuklu. Bažnyčios kardinolas Kęstutis ir dvylika jo vyskupų norėjo tą stebuklą sukurti. Nepavyko. Lietuvos krepšinio bažnyčia patyrė antrą skaudų smūgį per dvejus metus. Pernai – prieš Makedoniją Europos čempionate. Dabar olimpiadoje, pralaimėjusi svarbiausią teologinį disputą Rusijai. Kardinolui Kęstučiui ir dvylikai svarbiausių mūsų tikėjimo vyskupų nepavyko... daugiau

2012-08-08
Stanislovas Abromavičius. Dviese per gyvenimą

Rašytojų Inezos Janonės (Buitkuvienės) ir Jurgio Buitkaus (1937-2007) gyvenimas bei kūryba siejasi su Panevėžiu, Kaunu, Vilniumi, Kaišiadorių rajonu. Baigęs Vilniaus universitete lituanistikos studijas, Jurgis buvo paskirtas dirbti į Žaslių vidurinę mokyklą lietuvių kalbos mokytoju, tapo direktoriaus pavaduotoju. 1961 m. į Žaslius atvyko ir Ineza, tuo metu dar Vilniaus pedagoginio instituto studentė. „Kirtusi geležinkelį pasileidau lėkti... daugiau

2012-07-26
Palatą atstojo gyvulinis vagonas, rašalas mokykloje – iš burokėlių

Stanislovo Abromavičiaus knyga „Tremties vaikai“ – tai bendras jos autoriaus ir savaitraščio „Tremtinys“ sumanymas. Pusės tūkstančio puslapių leidinyje – beveik 100 autentiškų, anksčiau beveik niekur nespausdintų tremtinių vaikų pasakojimų, iliustruotų šimtais nuotraukų. Anapus nužmogėjimo „Šiandien jaunimui, kuris skaitys šią knygą, bus sunku patikėti okupantų nužmogėjimu iki ribos, kurią peržengusieji neturi teisės vadintis žmogumi. Knygoje... daugiau

2012-07-15
TIESA IŠLAISVINA. ARKIVYSKUPO SIGITO TAMKEVIČIAUS PRISIMINIMAI APIE DVIDEŠIMT „LKB KRONIKOS“ METŲ

                                            (Prisiminimų tęsinys)KAD MŪSŲ VARGAI BŪTŲ IŠGIRSTI PASAULYJE.  KRONIKA KGB RANKOSE...KELIONĖS Į MASKVĄ Kelionės į Maskvą buvo labai pavojingos, nes bet kur – oro uoste, geležinkelio stotyje, Maskvos gatvėje – galėjai patekti į KGB objektyvą ir būti... daugiau

2012-07-14
Al­gi­man­tas Zo­lu­bas. Šventė at­stum­tų­jų pa­sto­gė­je....Go­do­nė „Trem­ti­nio“ 1000-ojo nu­me­rio iš­lei­di­mo pro­ga

Daž­nai suprantamos tik­ros ver­ty­bės jų ne­te­kus. Skau­džiau­siai iš­gy­ve­na­ma ne­te­kus Mo­ti­nos ir Tė­vy­nės, nes jos pa­žen­klin­tos ne­su­nai­ki­na­ma mei­le. Lie­tu­vis, gy­ve­nęs sa­vo Tė­vy­nė­je ir lais­vė­je, tar­si ne­jau­tė tų ver­ty­bių, bet kai per trem­tis jų ne­te­ko, jį už­val­dė li­ga, tė­vy­nės il­ge­siu ar­ba nos­tal­gi­ja va­di­na­ma. Ta li­ga la­biau­siai ­sir­go tie, ku­riuos į Si­bi­rą iš­ga­be­no, ­sir­go ir tie, ku­rie at­si­dū­rė už­sie­niuo­se, nes ir vie­ni, ir ki­ti ne­te­ko Tė­vy­nės.... daugiau

2012-07-13
Vidmantas Valiušaitis. Aplodismentai

Yra toks poetas Leonardas Žitkevičius (1914-1995): talentingas kūrėjas, gabus žurnalistas, išradingas redaktorius. Tačiau jo kūrybos pavyzdžių veltui ieškotume knygynų lentynose. Arba jo vardo - literatūros, žurnalistikos istorijos vadovėliuose. Nerasime. Ne ta "mostis". Neįsileidžiamas. Kaip ir kai kurie kiti talentingi kūrėjai, kurie "neįsirašo" į kraštutinio liberalizmo apologetų peršamą vertybių sampratą. L.Žitkevičiaus "problema" buvo ta, kad jis tuos liberalizmo pamokslininkus... daugiau

2012-07-12
Genovaitė BALIUKONYTĖ. Mai­ro­nis ir šian­die­na: už­mirš­tos ar te­be­gy­vos jo ei­lės tau­tos at­min­ty­je?

Šven­čiant vie­no žy­miau­sių tau­tos žmo­nių – ku­ni­go, pe­da­go­go ir XIX–XX am­žių lie­tu­vių ro­man­tiz­mo po­eto Mai­ro­nio (tik­ro­ji pa­var­dė Jo­nas Ma­čiu­lis) 150 me­tų gi­mi­mo ju­bi­lie­jų no­ri­si ne tik pri­si­min­ti šią mū­sų is­to­ri­jai svar­bią as­me­ny­bę, bet ir pa­tyrinė­ti, ar lai­ko dul­kės ne­už­go­žė šio tau­tos dai­niaus at­mi­ni­mo, ar ne­iš­si­pil­dė tai, ką jis ra­šė: Iš­nyk­siu kaip dū­mas, ne­blaš­ko­mas vė­jo,/ Ir nie­kas ma­nęs ne­mi­nės!... daugiau

2012-07-10
Birutė Garbaravičienė. Ką žmonės pasakys?

Valstybės dienos šventė vidurvasarį piliečius turėtų nuteikti šventiškai. Dar šviesios atminties istorikas Vincas Trumpa, svarstydamas, ar nepakanka vienos datos valstybingumui paminėti, sakė, jog Vasario 16-oji šaltoka dideliems susibūrimams, o Liepos 6-ąją smagu šilčiau švęsti. Pamenu, net pajuokavo – dvi datos ir demokratams, ir monarchistams suteikia didesni pasirinkimą, bet, aišku, kad abi tikrai svarbios Lietuvos valstybei.  Tačiau kitas... daugiau

2012-07-09
Vilius Kavaliauskas. Iš knygnešystės lobių istorijos

Šitas lobis dešimtmečiais buvo saugomas nepaprastai kukliame name Hailando (Highland) bulvare, kukliame mūriniame namuke. Namukas tik iš išorės buvo mažas ir kuklus. Nuo gatvės žvelgiant, nesimatė, kad į nuokalnę atsiveria dar du namo aukštai. Kažkada specialiai statytas prabangiam gyvenimui, puikiais ąžuolo baldais išpuoštas namas buvo užsakytas kažkurio Niujorko pramonininko, tačiau tragiškai žuvus daliai šeimos, jis buvo... daugiau

2012-07-02
Neringa Butnoriūtė. Eilėraščiai neskubantiesiems

Kartais užtenka porą kartų išgirsti eilėraštį, kad vėliau imtum dairytis knygos. Gegužės pabaigoje vykusio Poezijos pavasario metu, kai poetinių garsų buvo pasklidę įvairiose aikštėse ir kiemeliuose, tokių progų „užsikrėsti“ poezija buvo nemažai. Štai kodėl įsiminiau du kartus pakartotą savireprezentacinį Vidmanto Kiaušo-Elmiškio dvieilį: „Žvynai ant akmens, akmuo ant krūtinės. / Mąstau apie dugną, o matosi... daugiau

2012-07-02
Andrius Užkalnis. Kaunas nėra Lietuvos transporto širdis. Ir nebus

Nepykit ant manęs, mano mielo miesto žmonės, kauniečiai. Aš pats esu iš Kauno, aš jus myliu ir man patinkate ir jūs, ir Žaliakalnis, ir jūsų miesto prekybos centrai, lenkiantys puikumu sostinę, ir Ąžuolynas, ir keltas, besileidžiantis nuo Prisikėlimo bažnyčios į miesto centrą, ir Kauno klinikos, kur anądien man atsisakė peršviesti galvą (sakė, medicina bejėgė, eikit sau, Užkalni). Tačiau yra tokių sričių, kur jūs svajonės yra be pagrindo. Atsiverčiu ir skaitau: Kauno... daugiau

[1]      «      17   |   18   |   19   |   20   |   21   |   22   |   23   |   24   |   25   |   26   |   27   |   28   |   29      »      [38]
Virselis_1934_m._I.jpg

IŠ PRAEITIES...
PRIEŠ 85 METUS

PETRAS PŪKELIS
,,PLUNKSNOS BROLIAI"

Žurnalistam Lietuvoje
visiškai neblogai klojas.
O jei kam kiaura alkūnė,
tai tas paslaptim tebūnie.

Žurnalistai  Eldorado
kolei kas mus nesurado
Ir už žodį, nors stiproką,
dar po dolerį nemoka.

Visų pirma labai svarbu,
kad visuomet yra darbo,
O jei ne visad sumoka,
dėl to liūst neapsimoka.

Sako, laikraščių tiražas
kolei kas dar esąs mažas.
Ir kol kas dar mūs tėvynėj,
sako, esą daug laukinių.

Jei jau šneka taip leidėjas-
padirbėkim iš idėjos.
Nors kitur tas nemadoje,
tegul liks dar bent spaudoje.

Šiais jau būklė mūsų svarbi,
Spaudos žmogų visi gerbia.
Jei svečiuose kur tenka būti,
užufundija čėrkutę.

Sako, spaudos pionierius
juk negali būt negėręs.
Taigi ši patieka
žurnalistui ir telieka.

Kolei kas pas mumis spaudą
su glėbiu dar nieks negaudo.
Pas mus, mat, kiti dalykai:
daug kas skaito tik dykai.

Šitokioj aplinkumoje
daugel kas patiestų kojas,
Bet lietuvis žurnalistas
dar bankrotų nepažįsta.

(1934 metai. Iš pirmojo Lietuvos žurnalistų sąjungos metraščio)

KLAUSIMĖLIS

Ką Jūs vadinate žurnalistu?

Dirbančius redakcijoje
Bendradarbiaujančius su spauda, RTV
Pagal sutartį teikiančius medžiagą, viešosios informacijos rengėjams
Priklausančius žurnalistų profesinei sąjungai
Daugiau informacijos

Radai klaidą?
Rašyk (el.p. lzs.kaunas@gmail.com)